Revelation of John 5

Yon buku ta han holo si engwo hangwo ha

Ena bol sina ami di mongwo yal i aling weni hol i buku angwo haniwa. Hanigere mining ala hol bole maini hol bole dimua. Bole han uling guwa mama weni ana hol pai muru hol pai sutani si emua. Engwo hanigere ensel nona pangwo ta ure ha erakere dire yu dimia,

  • “Ara amane mole buku han si engwo i pule hanangwo kunung paname?”
Dimba ari hamen bani mongwo hobi mo, ganba bani mongwo hobi mo, ganba manala mongwo hobi yal ta amane molkimia buku i pule hanangwo paikimua. Paikungwo i pire na tal oname? di pire hai bir meiwa. Meiba, sia bina holo ami di mongwo yal ta yu di na tomia, “Ni hai mekio. Yal singaba Debit gang ta Yudari para weni kene ongwo yal i ganba hon dungwo a ura dire amane momia buku han si engwo i pule hanangwo pamua,” di na tomia.

Yon kun sipi sipi yal i hangwo ha

Ena tongwo hanigere bol sia sina weni dungwo bani yal Yisas kun sipi sipi giring mongwo meri mole si gongwo gaung bining ya dimia hon mole aire mongwo haniwa. Haniga sipisipi giring yal i, siging ana hol pai muru hol pai sutani ure yolang sire dimio, te omeling ana hol pai muru hol pai sutani homua. Hongwo haniga i memini yu pamia, God Kwiang yong wu bile momua. Mongwo Kwiang iwe, God nu si olungure, ganba uling holo holi omua. Ena sipisipi giring mongwo yal i ure, ami di mongwo yal buku a mongwo i imua. Ingwo gin i hau sui sui dire mongwo hobi ire, ari miki weni kene ongwo hobi ire dire, sipisipi giring yali mongwo kebering bani ikwi bomua. Bongwo hobi tal ta gita dungwo meri dungwo are, ulgi kunu wai ungwo mulu hau nol ala i ware amia. Angwo i memini yu pamia, Yisas pir tongwo hobi God ha di tongwo para weni God pirere kunu wai ungwo meri di na tomua di pimia. Ena hau ya, kene ongwo hobi para yu olere sipisipi giring yali ul geral di tere yu ditomia,

  • “Ni nin amane dime dire monia, buku han si engwo i pule hananga pamua. Ari hobi ni si gongwo ari miki weni breng ol ire ni nin algi breng singa pamia. Ari miki weni breng singa hobiwe, ari wiyol gaung nol hama hongwo, te ha howa ta ta pangwo hobi breng simua.
10 Sungwo ipire, God ol wai ol na tongwo ha i kene ole ha di tibi olungwo pamua. Olere ganba uling holo holi emgi kene onamua.” Olere God arihobi kina di gon gan onama dire sina yal monamua. 11 Dimia na hon hanigere, bol sia ya, hau hobi kene ongwo hobi ensel miki weni bina holo holi wenabo dire mongwo haniwa. 12 Hanigere ensel hobi ha erakere dire yu dimia, “Arihobi kun sipisipi giring si gongwo yal i obil amane dime dire momia. Mole God yulang ire, arihobi demini si tongwo ire, gumang tongwo ire, maa e tere haang awala gangwo pamua,” dimia. 13 Dungwo pirigere, hamen bani ire, ganba baniya ire, ganba manala ire, nir digan bir ire dire, ari dua hau para weni mole ha yu dimia, “sia sina weni ami di mongwo yal i ire, sipisipi giring yal i ire dire, obil gumana tere, nomani tere, haang awala gale gale moli naminga naminua,” dimia. 14 Dungure hau hobi, “ha weni dinua” dungwo piriwa. Pirigere kene ongwo hobi yare ikwi bole yasuri gumang tongwo haniwa.
Copyright information for `SLL