Revelation of John 6

Sipi sipi giring yali buku han holo ana hol pai muru hol pai taniga pulungwo ha

Ena hanigere kun sipisipi giring yali i han guwa ta pulungwo haniwa. Hanigere hau sui sui dire mongwo hobi ta ha erakere hamen guru dungwo meri dire, “wo” dimia. Dungwo hanigere kun ausi pege ta omena bani u tibi engwo haniwa. Hanigere kun au sungwo yal i sugul hol angure mangal namba pangwo tongwo haumia. Haure nimni mole kiang hobi sire isusu ol tere tere momua.

Ena sipisipi giring yali han guwa ta hon pulungwo haniwa. Hanigere hau sui sui dire mongwo hobi ta homa gala erakere dungwo meri ta ereyu dire “wo” dimia. Dungwo hanigere kun ausi nol ta omena bani u tibi emua. Kun au sungwo yal i ol wanangure, hamen wai tangwo haung ari yong ura dungwo i, wai sinangwo kura bonama dire ol wanamua. Ol wanangure ari para weni nin nin kura bole si gomua. Ol wangwo yal i di kuwa piragi tongure a ire wamua.

Ena sipisipi giring yali han guwa ta hon pulungure haniwa. Hanigere hau sui sui dire mongwo hobi ta gala bir dire “wo” dimia. Dungwo hanigere omena bani kun ausi hama ta u tibi engwo haniwa. Hanigere kun au sungwo yal i sikel oun dongwo a mongwo haniwa. Hane pirigere hau sui sui dire mongwo sina i ha ta dire “Heba taniga twenti kina bomio, paba sui tai dire twenti kina bomio, te nir wain ire homena gangwo wel miki momua.”

Ena sipisipi giring yali han guwa ta hon pulungure haniwa. Hanigere hau sui sui dire mongwo hobi ta gala bir dire “wo” dimia. Dungwo hanigere kun ausi gaung kulina sungwo ta omena bani u tibi engure haniwa. Hanigere kun au sungwo yali haang Gongwo emia mongwo haniwa. Hanigere mobina hol i yal ta ungwo yal i haang Man Wu Engwo mongure haniwa. Hanigere ari para weni u ku bole tabin sui sui dire mongwo i Gongwo Man Wu Engwo yal su irai ari tabin ta mongwo i si gonama dire yulang tongure si gomua. Si gongwo i, di kuwa piragi simio, menan bir i tibi olungure gomio, nibil bir i tibi olungure omio, hau biing ure tau sungure gomua. Ena sipisipi giring yali han guwa ta pulungwo haniwa. Hanigere ganba ban tau ari God ha dungwo i mining aki di ware di tibi olungwo hobi nigi di pir tere si gongure kwiang Yisas golere algi breng ol ingwo bani mongwo haniwa. 10 Hanigere kwiang hobi gala erakere dire, “Eke, yulang hong yal amane mongwo ganba ari hobi na na si gomia tal haung na sungwo hobi ni mong sinane?”, dimia. 11 Dungure gal pege weni tere, “Ari hobi ni ni si gongwo meri tau si gonangwo God aki di wai sinamia, kwi mole han molo,” ditomia.

12 Ena sipi sipi giring yali han guwa ta pulungwo haniwa. Hanigere ememe bir weni ongure, ari dongwo i si bomio, haba algi mo emio, hamen hair mu dinba ongure er aulu uli dungwo meri kulmoma uli di yamua. 14 Yangure ari kugul yure gumiling imu dire holo sungwo meri hamen para weni pi holo simua. Sungure hamen hul para muru u di banta omio, te ailan ganba migi mongwo hobi pil nir bani aidole, u di ban ta omua. 15 Te ganba ari kene ongwo hobi ire, ari tibi mongwo hobi ire, ari kene ongwo hobi ire, moni bir a nongwo hobi ire, yulang nimni mongwo hobi ire, yal bina mongwo hobi ire, yamoni mongwo hobi ire dire, te pi hamen hul hulu grang ala ya, te hulu bir dungwo bani kul si monamua. 16 Molere, “hamen hul ya, hulu bir hobi ure na biiringere, kene ongwo bol sia ami di mongwo yal God ire, sipi sipi giring mongwo yali ire dire, gul na tere na sinamia ara nimni monamne? Hamen hul ya hulu i ure na biiro,” dimua.

Copyright information for `SLL