Luke 13

Ḡemi rakava ḡerina boḡono vetuḡamaḡi-kure e boḡono raka-kure boḡo maseni ḡesi

Mo negai tarima kota Iesu ḡenai ḡeiaḡoto, benamo Iesu ḡekira-varaiato, Galilea tarimari Pilato na evaḡirito, ḡeri ginitaḡo dagarari Barau ḡeviniato-ḡoi nuḡanai; ḡia rarari tu ginitaḡo dagarari rarari ḡesi ebubu-sebonarito. Iesu na evaḡa-veserito, ekirato, “Ḡomi ḡotuḡa-maḡini, mo Galilea tarimari moḡesi ḡevaḡirito-ḡoi nai, monana ḡevaḡa-moḡoniato, ḡeri rakava tu Galilea tarimari mabarari ḡeri rakava evanaḡirito? Asiḡina! Au na akiramini, bema ḡemi rakava ḡerina asi boḡo vetuḡamaḡi-kureni, ḡomi mabarami moḡesi boḡo maseni ḡia ḡemaseto kavana. A mo tarima gabanana imaima toitoi (18) Siloam kounai numa baregona eketoto ḡia iatari ai nai, evaḡirito tu kamasi? Ḡomi ḡotuḡamaḡini, mo tarima ḡeri rakava tu Ierusalema tarimari mabarari ḡeri rakava evanaḡirito? Asiḡina! Au na akiramini, bema ḡemi rakava ḡerina asi boḡo vetuḡamaḡi-kureni, ḡomi mabarami maki boḡo maseni ḡia ḡemaseto kavana.”

Barabore - Figi ḡauna asi ḡwana

Iesu na mai barabore ekira-vararito, ekirato, “Tarima ta ḡena vine tavoḡana nuḡanai figi ḡauna evaroato. Benamo eiaḡoto, figi ḡauna ḡwaḡwana ea vetauato, senaḡina ḡwana ta asi edoḡariato. Moḡa lorinai ḡena vamoka narinarina tarimana evaḡa-guruḡaiato, ekirato, ‘Noḡitaia, laḡani toitoi beḡe iaḡo, au mai ḡau ḡitaḡitana aiaḡomani, senaḡina ḡwana ta asi adoḡariani. Nobasi-laua, korana asi tauna bene! Mai tano eḡauvei-iaḡi-taḡuiani.’ Senaḡi vamoka ḡitaḡauna tarimana evaḡa-veseto, ekirato, ‘Vereḡauka, noraga-kwanea, mai laḡani sebona moḡo bene tanu. Au na bakwa-ḡeḡeraḡiani ema tano namori ma babubuni. Benamo ḡwaḡwana namori beḡe burini laḡani ḡoirai tu namo, bema asiḡi nai, vau bono basia.’”

Iesu na Sabadi ai asi erakato vavinena evaḡa-namoato

10  Sabadi tai Iesu tu evaḡa-ribatoḡoi rubu ta nuḡanai. 11 Vavine ta monai iauka rakavana na eboroḡiato, evei-kevekeveato laḡani gabanana imaima toitoi (18). Ḡia doḡena eḡeḡevato, asi eruḡa-vaisito-ḡoi. 12 Iesu na eḡitaiato, benamo ekea-iaḡomaiato, ekiraiato, “Vavine o, ḡoi tu mani keve manina na varau bofaka.” 13 Benamo Iesu ḡimana mo vavine iatanai eveḡabikauto nai, vaḡa-sebo moḡo doḡena eroroḡototo, Barau evaḡa-raḡeato.

14  Rubu ḡitaḡauna tarimana ebaruto, korana Iesu na Sabadi ai evevaḡa-namoto nai. Moḡa lorinai ḡia na tarimarima evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Ḡaro imaima sebona tarimarima ḡeri ḡauvei ḡarori. Mo ḡaro ai vevaḡa-namo uranai boḡono iaḡoma, senaḡi Sabadi ai asi boḡono iaḡoma.”

15  Vereḡauka na evaḡa-veseato, ekirato, “Ḡofaḡofa tarimami! Sabadi ai ḡemi boromakau o doniki asi ḡoruḡarini, ḡeri numa na asi ḡoḡori-rosirini nanu niu? 16 A mai vavine, Aberahamo besena vavinena, Satani na laḡani gabanana imaima toitoi (18) ebarubaruato, au na Sabadi ai barubaru ḡenana asi baruḡaiani ba?” 17 Moḡesi ekirato nai, ḡebaru-viniato-ḡoi tarimari ḡemaiakarito, senaḡi tarimarima mabarari na Iesu ḡena veiḡa boruri ḡeḡitarito nai, ḡeiaku-rakavato.

Barabore - Mastadi ḡauna ḡutuna

Mataio 13:31-32; Mareko 4:30-32

18  Benamo Iesu na edanaḡirito, ekirato, “Barau ḡena Basileia tu aiḡesi? Kara ḡenai bavaḡa-ilailaiani? 19 Ḡia tu mastadi ḡauna ḡutuna kavana. Tarima ta na eḡabiato, ḡena vamokai evaroato. Mastadi ḡauna ḡutuna egarato, ḡau ai eiaḡoto, benamo guba manuri leganai ḡesikokauto.”

Farao evaḡa-tubuani muramurana

Mataio 13:33

20  Iesu na ma edanaḡirito, ekirato, “Barau ḡena Basileia tu kara ḡesi bavaḡa-ilailaiani? 21 Ḡia tu maiḡesi, vavine ta na farao evaḡa-tubuani muramurana kotuna ta moḡo eḡabiato, benamo farao fuseri toitoi ḡesi egiroato, eiaḡoto mo, muramura na mabarana evaḡa-tubu baregoato.”

Barau ḡena Basileia rakatoḡana

Mataio 7:13-14; 7:21-23

22  Iesu Ierusalema dabaranai eiaḡoto-ḡoi nai, vanuḡa baregori ema keiri nuḡari ai evevaḡa-ribato-ḡoi. 23 Tarima ta na edanaḡiato, ekirato, “Vereḡauka, tarima viravira moḡo beḡe maḡurini ba?” Iesu na evaḡa-veserito, ekirato, 24 “Boḡono vebibi-toḡa, ḡatama-boka kibobona boḡono raka-toḡa ḡana, korana au na akiramini, tarimarima ḡutuma ḡeraka-toḡa ḡetoni, senaḡi asi beḡe raka-toḡani. 25 Numa tarimana bevariḡisini, ḡatama-boka bekouani murinai, ḡomi tu murikai boḡo ruḡa-taḡoni, ḡatama-bokai boḡo fidifidini, boḡo kirani, ‘Vereḡauka, ḡai ḡema ḡatama-boka nokeoa!’ senaḡi ḡia bekirani, ‘Au asi ribagu ḡomi ainana boḡo iaḡoma!’ 26 Benamo ḡomi boḡo kirani, ‘Ḡai tu ḡoi ḡesi taḡaniḡanito-ḡoi ema taniuniu-vegogoto-ḡoi; ema ḡoi tu ḡai ḡema vanuḡa ḡatamanai ovevaḡa-ribato-ḡoi!’ 27 Senaḡina ḡia ma bekirani, ‘Au asi ribagu ḡomi ainana ḡoiaḡomani. Au ḡeguna ḡoraka-veḡita vei-rakava tarimami!’ 28 Benamo Aberahamo, Isako, Iakobo, ema peroveta tarimari mabarari boḡo ḡitarini Barau ḡena Basileia nuḡanai, senaḡi ḡomi tu murikai beḡe dori-rosimini; mo ḡaro ai boḡo taḡini, gadikami beḡe veḡara-tarini. 29 Tarimarima ḡaro eraḡekauni ema ḡaro evariḡoni, e debana (o north) ema gabina (o south) rekena na beḡe iaḡomani, beḡe tanu-tarini vereko ai Barau ḡena Basileia nuḡanai. 30 Boḡono riba, toma ḡegabini tarimari tu beḡe guineni, a ḡeguineni tarimari tu beḡe gabini.”

Iesu Ierusalema taḡina eveito

Mataio 23:37-39

31  Mo negai Farisea tarimari kota Iesu ḡenai ḡeiaḡoto, ḡevaḡa-guruḡaiato, ḡekirato, “Mai gabu noraga-kwanea, gabu ta ḡana noiaḡo, korana Heroda eurani ḡoi bene vaḡimu etoni.” 32 Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Ḡoiaḡo, mo boḡa kwaivana ḡoa kiraia, ‘Au tu iauka rakavari alai-vaḡirini ema tarimarima avaḡa-namorini toma, boinani, ema ḡaro vaḡa-toitoinai ḡegu ḡauvei bavaḡa-kori ginikauani.’ 33 Senaḡi toma, boinani, ilaḡani ḡegu iaḡoiaḡo ai roḡo baiaḡoni, korana peroveta tarimana tu irau gabu ai asi bemaseni, senaḡi Ierusalemai moḡo!

34  Ierusalema, Ierusalema o, ḡoi na peroveta tarimari ovaḡirini ema Barau na etuḡu-iaḡosirini tarimari fore na otaki-maserini. Nega ḡutuma aurato, natumi bana gana-ḡeḡeraḡiri, kokoroku vavinena na natuna egoru-taririni kavana, senaḡi ḡomi tu asi ḡourato! 35 Moḡa lorinai ḡemi vanuḡa e Rubu Veaḡa korina betanuni. Au na akiramini, ḡomi roḡo au asi boḡo ḡitaguni, beiaḡoni mo, ḡaro ta beraḡasini, monai vau boḡo kirani, ‘Barau aranai eiaḡomani tauna sivaḡa-namoa.’”

Copyright information for `SNC