Luke 23

Iesu Pilato ḡoiranai

Mareko 15:1-5; Ioane 18:28-38

Benamo vegogo tarimari mabarari ḡevariḡisito, Iesu ḡeḡori-iaḡoato gavana Pilato ḡenai. Monai ḡeḡofaḡofa-iaḡiato, ḡekirato, “Mai tarima maiḡa baḡa doḡaria, ḡai ḡema bese tarimari eḡorikau-kerererini, ekirani, Kaisara, Roma ḡeri vere, ḡena takesi moniri asi beḡene vinia etoni, ema tauḡena evekiraḡini, ḡia tu Keriso, Barau na ekiraḡi-toreato verena o kinina.”

Benamo Pilato na edanaḡiato, ekirato, “Ḡoi tu Iuda tarimari ḡeri vere ba?” Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Oi, okiraḡiani maniḡa.” Benamo Pilato na Rubu Veaḡa vereri baregori e tarimarima ḡutuma ekirarito, ekirato, “Kerere ta asi badoḡaria mai tarima ḡenai.” Senaḡi mo tarimarima roḡo ḡeḡiḡiraḡeto, ḡekirato, “Ḡia ḡena vevaḡa-riba guruḡari na Iudea tarimari mabarari nuḡari evei-veḡonurini. Galileai esinaiato mo beiaḡoma mai gabu ai.”

Iesu Heroda ḡoiranai

Mo guruḡa eseḡaḡiato nai, Pilato evedanaḡito, ekirato, “Mai tarima tu Galilea tarimana ba?” Benamo Pilato eribato, Iesu tu Heroda ḡena seḡuka gaburenai nai, Iesu Heroda ḡenai ḡetuḡu-iaḡoato. Ḡia maki Ierusalemai mo ḡaro ai. Heroda eiaku-rakavato Iesu eḡitaiato nai, korana Heroda na Iesu varina eseḡaḡiato, ema kai-veḡata evaḡa-nogato Iesu bene ḡitaia ḡana. Ḡia eurato Iesu na nuḡa-farevaḡi veiḡari kota bene veiri bene ḡitari. Moḡa lorinai vedanaḡi ḡutuma Iesu edanaḡiato, senaḡi ḡia asi evaḡa-veseto. 10 Rubu Veaḡa vereri baregori ema taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari monai ḡeruḡa-taḡoto-ḡoi, Iesu ḡeḡofaḡofa-iaḡi lelevaḡiato-ḡoi. 11 Heroda ema ḡena vetari tarimari o soldia na Iesu ḡerikiriki-iaḡiato-ḡoi, ḡevei-veḡare veḡareato, ema dabuḡa namona ta ḡevaḡa-dabuḡa-iaḡiato, benamo ma ḡetuḡu-ḡenoḡoiato Pilato ḡenai. 12 Pilato ema Heroda ḡevebaru-vevinito-ḡoi, senaḡi mo ḡaro ai ḡeveḡata-ḡenoḡoito.

Iesu vaḡa-ruaruana Pilato ḡoiranai

Mataio 27:15-26; Mareko 15:6-15; Ioane 18:38-19:16

13  Pilato na Rubu Veaḡa vereri baregori, e Iuda vereri, ema tarimarima mabarari ekea-vegogorito, 14 ekirarito, ekirato, “Ḡomi na mai tarima boḡo ḡori-iaḡomaia au ḡegu ai, ḡokirani, ḡia na tarimarima eḡorikau-kerererini ḡotoni. Toma au na ḡomi ḡoirami ai ḡemi guruḡa bavetauri, senaḡi kerere ta asi badoḡaria. 15 Heroda maki kerere ta asi edoḡariato ḡia ḡenai nai, ma betuḡu-ḡenoḡoi iaḡomaia ḡita ḡerai. Ḡomi na ḡoḡitaiani, ḡia tu rakava ta asi eveiato bene mase ḡana. 16 Moḡa lorinai au na mai akwariani vau baruḡaiani.” [ 17 Vanaḡivanaḡi eveini kavana Pilato na Pasova verekona ḡaronai dibura numai etanuni tarimana ta beruḡaiani.]

18  Senaḡi tarimarima mabarari ḡekoḡo-vegogoto, ḡekirato, “Bono vaḡia! Barabas noruḡaia, novinima!” 19 Barabas tu dibura numai ḡekou-ḡauato, korana vanuḡa barana nuḡanai ḡevevaḡito ema tarima ta ḡevaḡi-maseato nai.

20  Pilato enuḡa-vekwaraḡito Iesu bene ruḡaia, moḡa lorinai tarimarima ma evaḡa-guruḡa ḡenoḡoirito, 21 senaḡi ḡia ma ḡekoḡo-ḡenoḡoi ḡenoḡoito-ḡoi, ḡekirato, “Novaḡa-satauroa, novaḡa-satauroa!”

22  Nega vaḡa-toitoina evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Karase nai, kamara rakava mai tarima na eveiato? Au na rakava ta asi aḡoitaḡoani eveiato bene mase ḡana. Moḡa lorinai au na mai akwariani vau baruḡaiani.”

23  Senaḡi ḡia ḡekoḡoto ma nuḡari mabarari ḡesi, ḡekirato, novaḡa-satauroa; benamo dokonai ḡia ḡeri ura ekwalimuto. 24 Benamo Pilato na ḡia ḡeri ura eḡabi-raḡeato. 25 Mo vevaḡi ema vaḡivaḡi dainai dibura numanai etanuto tarimana, eruḡa-fitoḡaiato ḡeri noḡinoḡi ilailanai, a Iesu tu evinirito ḡeri ura veiḡana beḡene veia.

Iesu ḡevaḡa-satauroato

Mataio 27:32-44; Mareko 15:21-32; Ioane 19:17-27

26  Vetari tarimari na Iesu ḡeḡori-rosiato, benamo ḡeḡori-iaḡoato-ḡoi nai, tarima ta ḡesi ḡevedoḡarito, Simona, Kurene tarimana, ḡia tu gunika na ema raka-rosito vanuḡa barana ḡana eiaḡoto-ḡoi nai, tuari tarimari na ḡeḡabi-tariato, satauro ḡia faḡanai ḡetore-kauato. Ḡia na satauro efaḡaiato, benamo Iesu murina na eiaḡoto-ḡoi.

27  Tarimarima ḡutuma tu Iesu murinai ḡerakato. Ḡia vefakari ai tari tu vavine, ḡia tu Iesu taḡina ḡeveito-ḡoi ema ḡetaḡi-guruḡa guruḡato-ḡoi. 28 Benamo Iesu eruḡa-kureto, evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Ierusalema vavinemi! Au taḡigu asi ḡotaḡi, senaḡi tauḡemi taḡimi ema natumi taḡiri ḡovei. 29 Korana ḡaro rakavari beḡe iaḡomani, tarimarima maiḡesi beḡe kirani, ‘Sinaḡe gabani vavineri ema ratari asi ḡerururini vavineri beḡene iaku!’ 30 Benamo ḡoro baregori beḡe vaḡa-guruḡarini, beḡe kirani, ‘Ḡai iatamai ḡoketokau!’ ema ḡoro keiri beḡe kirarini, ‘Ḡai ḡolautarima!’ 31 Bema au, ḡau maḡurigu, na maiḡesi beḡe veiguni nai tu, ḡomi, ḡau matuḡumi, kamasi beḡe veimini?”

32  Seḡafore tarimari ruarua maki Iesu ḡesi ḡeḡori-rosirito ḡia ḡesi beḡene vaḡa-sataurori ḡana. 33 Gabu ta arana “Deba Ḡavana” ai ḡeraḡasito. Monai seḡafore tarimari ḡesi ḡevaḡa-satauroato, ta aroribana rekenai, ma ta kaurina rekenai. 34 Iesu ekirato, “Tamagu o, ḡeri rakava bono tuḡamaḡi-fitoḡari, korana kara ḡeveiani ḡia asi ribari.” Benamo laki ḡerena ta ḡeveiato vau, ḡena dabuḡa ḡevarerito.

35  Tarimarima ḡeruḡa-tarito, ḡe-marereto-ḡoi, ema Iuda tarima baregori na ḡerikiriki-iaḡiato-ḡoi, ḡekirato, “Ḡia na tarima tari evaḡa-maḡuririto, a ḡia tauḡena tu asi bevevaḡa-maḡurini bema ḡia Keriso, Barau na eḡabi-viriḡiato vevaḡa-maḡuri tauna.” 36 Vetari tarimari na maki ḡevaseva-vaseva-iaḡiato, ḡia ḡenai ḡeiaḡoto, vine nanuna mamakina ḡeduḡi-viniato, 37 benamo ḡekirato, “Bema ḡoi Iuda tarimari ḡeri vere otoni, ḡoi tauḡemu novevaḡa-maḡuri.” 38 Toretore ta maki ḡia iatanai ḡetoreato, ekirato: “MAI TU IUDA TARIMARI ḠERI VERE.”

39  Seḡafore tarimana ta, ḡia ḡesi ḡevaḡa-satauro vegogoato tarimana, na evaneato, ekirato, “Ḡoi tu dia Keriso, (Barau na ekiraḡi-toreato vevaḡa-maḡuri tauna)? Ḡoi tauḡemu novevaḡa-maḡuri, ḡai maki novaḡa-maḡurima!” 40 Ḡia karona na ekira-ḡoiato, ekirato, “Ḡoi Barau garina asi ogarini? Ḡoi maki bomaseni ḡia ilailanai. 41 Dagara sebona, ḡita taura ruarua tamaseni ḡera rakava voiri dainai, senaḡi mai tarima tu asi ḡena vei-rakava.” 42 Benamo ḡia na Iesu enoḡiato, ekirato, “Iesu, ḡemu Basileia boḡabiani nai, au maki bono tuḡamaḡigu.” 43 Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Moḡoni akiramuni, toma ḡaro ai ḡoi tu au ḡesi paradaiso ai.”

Iesu ḡena mase

Mataio 27:45-56; Mareko 15:33-41; Ioane 19:28-30

44  Ḡaroḡota, horaḡauna 12 koloko varau eḡabiato, ḡaro ḡena seḡuka ekorito, tanobara mabarana mukuna na eḡabi-ḡauato, eiaḡoto mo, horaḡauna 3 koloko. 45 Benamo Rubu Veaḡa nuḡanai veaḡa lelevaḡi daiḡutuna kouḡauna dabuḡana o ketin evedare-kikimato.

46  Iesu ekoḡoto, ekirato, “Tamagu o, iaukagu tu ḡoi ḡimamu ai atoreani!” Eguruḡa-ḡosito vau emaseto.

47  Vetari verena na mo veiḡa eḡitaiato, benamo Barau evaḡa-raḡeato, ekirato, “Moḡoni veḡata, mai tarima tu vei-iobukaiobuka tarimana!”

48  Marere tarimari ḡutuma na mo veiḡa eḡorato dagarana ḡeḡitaiato, benamo kobari ḡeiafarito, ḡevetuḡamaḡi-rakavato, ḡeri numa ḡana ḡeḡenoḡoito.

49  Senaḡi Iesu ḡeribaiato tarimari mabarari, Galilea na ḡia murina na ḡeiaḡomato vavineri maki, manaḡai ḡeruḡato, ḡeḡorato dagarari ḡeḡitarito.

Iesu ḡeguriato

Mataio 27:57-61; Mareko 15:42-47; Ioane 19:38-42

50  Tarima ta arana Iosefa etanuto-ḡoi Iudea vanuḡana Arimatea nuḡanai. Ḡia tu varina namo tarimana ta, Barau ḡena Basileia evaḡa-nogaiato-ḡoi. Ḡia maki Iuda kanisoro tarimana, senaḡi ḡevekira-toreto veiḡana asi eḡabi-raḡeato. 52 Benamo Pilato ḡenai eiaḡoto, Iesu tauḡanina bene ḡabi-riḡoa etato. 53 Moḡa murinai Iesu tauḡanina eḡabi-riḡoato, dabuḡa kurokurona namona na ekumuato, gara gabuna fore ḡebasiato kouḡanai etore-toḡaiato. Mo gara tu variḡuna, nuḡanai mase ta roḡosi beḡere torea. 54 Mo veiḡa tu Fraidei lavilavi ai eḡorato, Sabadi ḡana ḡevei-toreato-ḡoi ḡarona, Sabadi dori eraḡasito nai.

55  Galilea na Iesu ḡesi ḡeiaḡomato vavineri, Iosefa murina na ḡeiaḡoto, gara kouḡana ema Iesu tauḡanina aiḡesi etore-toḡaiato ḡeḡitaiato. 56 Benamo ḡeḡenoḡoito Ierusalema sitina ḡana, muramura ma bonari ema daudau muramurari ḡeḡabi-torerito.

Sabadi ai ḡeiaḡaraḡito taravatu ekirani lorinai.

Copyright information for `SNC