Mark 15

Iesu Pilato ḡoiranai

Boḡiboḡi iamoiamo, Rubu Veaḡa vereri baregori, e Iuda vereri, e taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari, ema kanisoro tarimari mabarari na ḡevaḡa-moḡoniato. Benamo Iesu ḡebarubaruato, ḡeḡori-iaḡoato, Roma Gavana Pilato ḡea viniato. Pilato na edanaḡiato, ekirato, “Ḡoi tu Iuda tarimari ḡeri vere o kini?” Iesu na evaḡa-veseato, ekirato, “Oi, okiraḡiani maniḡa.” Benamo Rubu Veaḡa vereri baregori na Iesu ḡevaḡa-badeato, guruḡa ḡutuma ḡekiraḡirito. Pilato na ma edanaḡi-ḡenoḡoiato, ekirato, “Ḡoi tu asi bovaḡa-veseni? Noḡitaia, ḡoi iatamu ai tu meto ḡutuma ḡekiraḡirini.” Senaḡi Iesu asi eguruḡato, benamo Pilato tu edaradarato.

Pilato na Iesu ḡena mase ekiraḡiato

Mataio 27:15-26; Luka 23:13-25; Ioane 18:38-19:16

Vanaḡivanaḡi Pasova verekona ḡaronai tu Pilato na ḡia ḡeri dibura numanai etanuni, beḡe kiraḡiani tarimana ta, etuḡu-rosiato-ḡoi. Mo laḡani ai tarima ta arana Barabas, ḡia tu dibura numai etanuto tarima kota ḡesi, korana ḡevevaḡito nai, tarima ta ḡevaḡi-maseato. Benamo ḡutuma monai ḡevegogoto tarimari Pilato ḡenoḡiato, eveini kavana ma bene vei ḡana. Pilato na edanaḡirito, ekirato, “Ḡomi ḡourani au na Iuda tarimami ḡemi vere natuḡu-rosia ba?” 10 Ḡia ribana, Rubu Veaḡa vereri baregori ḡeri mama dainai, Iesu ḡia ḡimanai ḡetoreato.

11  Senaḡi Rubu Veaḡa vereri baregori na tarimarima nuḡari ḡeḡanirito, Pilato na Barabas bene tuḡu-rosia. 12 Benamo Pilato na ma edanaḡirito, ekirato, “O mai Iuda tarimami ḡemi vere ḡotoni tu kamasi bana veia?”

13  Ḡia ḡefararato, ḡekirato, “Novaḡa-satauroa!” 14 Pilato na edanaḡirito, ekirato, “Karase nai, kamara veiḡa rakavana eveiato nai?” Senaḡi mabarari ḡefarara-gigitarito, ḡekirato, “Novaḡa-satauroa!” 15 Pilato ḡena ura mo tarimarima ḡutuma nuḡari bene vaḡa-namori ḡana, ḡia na Barabas etuḡu-rosiato, senaḡi Iesu tu ḡekwariato murinai, evinirito beḡene vaḡa-satauroa ḡana.

Iesu ḡevaseva-vaseva iaḡiato

Mataio 27:27-31; Ioane 19:2-3

16  Vetari tarimari na Iesu ḡeḡori-iaḡoato gavana ḡena numa nuḡanai, benamo karori mabarari ḡekea-vegogorito. 17 Benamo dabuḡa kakakakana ḡevaḡa-veiato, debana dagarana ḡau ma giniginina na ḡevatoato, korona noḡa ḡeveiato, benamo Iesu debanai ḡetore-kauato. 18 Benamo ḡevaḡa-namoato, ḡekirato, “Iuda ḡeri Kini o, ḡaro namona!” 19 Benamo oro kwarina na debana ḡekwari-ḡenoḡoi ḡenoḡoiato-ḡoi, ḡekanunu-kanunuato, ḡevetui-tari viniato, ḡetoma-rakariḡo ḡofakau-viniato. 20 Ḡevaseva-vaseva iaḡi-ḡosiato murinai, dabuḡa kakakakana ḡekoki-vaḡiato, ḡena dabuḡa korikorina ma ḡevaḡa-veiato. Benamo ḡeḡori-rosiato beḡenea vaḡa-satauroa ḡana.

Iesu ḡevaḡa-satauroato

Mataio 27:32-44; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27

21  Kurene tarimana ta arana Simona, Alesanda e Rufo tamari, gunika vanuḡana ta na eiaḡomato-ḡoi, vetari tarimari na ḡelaunaḡi-naḡiato Iesu ḡena satauro neḡwaia.

22  Benamo Iesu ḡeḡori-iaḡoato gabu ta arana Golgota ḡana, anina tu “Deba Ḡavana Gabuna.” 23 Benamo ḡia na vine nanuna, midigu vaḡa-keina muramurana arana muro ḡesi ḡebubu-vegogoato, ḡeviniato, senaḡi asi eniuato.

24  Benamo ḡevaḡa-satauroato; ḡena dabuḡa dainai laki ḡerena ta ḡeveiato, benamo ḡevarerito fakari ai. 25 Boḡiboḡi ai horaḡauna 9 koloko rekenai ḡevaḡa-satauroato. 26 Kara koranai ḡevaḡa-satauroato guruḡana satauro iatanai maiḡesi ḡetoreato, “IUDA TARIMARI ḠERI VERE.” 27 Lema tarimari ruarua maki Iesu ḡesi ḡevaḡa-sataurorito, ta aroribana rekenai, ma ta kaurina rekenai. [ 28 Monana Buka Veaḡai ḡetore-guineato guruḡana evaḡa-moḡoniato, ekirato, “Ḡia vei-rakava tarimari ḡesi ḡeiavi-vegogoato.”]

29  Ḡeraka vanaḡito-ḡoi tarimari na guruḡa rakavari Iesu ḡeviniato-ḡoi, debari ḡekorakorarito, ḡekirato, “Aha, be ḡoi okirato Rubu Veaḡa borovoani, ḡaro toitoi nuḡanai ma bovaḡa-ruḡa ḡenoḡoiani otato! 30 Satauro tuḡuna na noraka-riḡo, tauḡemu novevaḡa-maḡuri!”

31  Rubu Veaḡa vereri baregori e taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari na maki fakari ai maiḡesi ḡevaseva-vaseva iaḡiato, ḡekirato, “Ḡia na tarima boruri evaḡa-maḡuririto, senaḡi tauḡena tu asi evevaḡa-maḡurini! 32 Keriso, Isaraela tarimari ḡeri vere, satauro na inimoḡo noraka-riḡo ḡai ḡoiramai, be baḡana vaḡa-moḡonimu!” Iesu ḡesi ḡevaḡa-satauro vegogorito tarimari ruarua na maki ḡeguruḡa-rakava viniato.

Iesu ḡena mase

Mataio 27:45-56; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30

33  Horaḡauna 12 koloko ea ḡabiato nai, tanobara mabarana mukuna na eḡabi-ḡauato; mukuna etanuto, eiaḡoto mo, horaḡauna 3 koloko. 34 Horaḡauna 3 koloko rekenai Iesu eḡabato, ekirato, “Eloi, eloi, lama sabaktani?” anina tu, “Au ḡegu Barau, au ḡegu Barau, kara dainai au boraga-kwanegu?” 35 Iesu sevinai ḡeruḡa-taḡoto-ḡoi tarimari kota ḡeseḡaḡito, benamo ḡekirato, “Ḡoseḡaḡi, Elia ekeaiani.” 36 Benamo tarima ta eragato, nanu erimaiani dagarana ta eḡabiato, vine nanuna mamakina nuḡanai efereiato, gobu lefai egwanu-kauato, benamo eduḡi-raḡeato Iesu na neniua ḡana, ekirato, “Siḡitaia, Elia beiaḡomani, bema ḡabi-riḡoani ba?” 37 Benamo Iesu eḡaba-fouto murinai emaseto.

38  Benamo Rubu Veaḡa nuḡanai veaḡa lelevaḡi daiḡutuna kouḡauna dabuḡana o ketin evedare-kikimato, eruaruato, tuḡuna na mo gabigabina. 39 Roma vetari verena Iesu ḡoiranai eruḡa-taḡoto-ḡoi, ḡena ḡaba eseḡaḡiato e kamasi emaseto eḡitaiato, benamo ekirato, “Moḡoni veḡata, mai tarima tu Barau Natuna!”

40  Vavine kotari maki ḡemarereto-ḡoi, kotuna manaḡai ḡeruḡato, fakari ai tu Maria, Magadala vavinena; e Maria, mai tu Iakobo (o Iames) keina e Iosefa ḡesi sinari; ema Salome. 41 Galileai mai vavine tu Iesu murina na ḡerakato-ḡoi e ḡia vetuḡunaḡina ḡeiaḡo-vinito-ḡoi. Vavine vovoka ḡia ḡesi Ierusalema ḡana ḡemaraḡeto vavineri maki monai.

Iesu ḡeguriato

Mataio 27:57-61; Luka 23:50-55; Ioane 19:38-42

42  Mo lavilavi ai vereko beḡe vei-toreani, Sabadi ḡarona roḡosi bere ḡabia nai. 43 Iosefa, Arimatea vanuḡa tarimana, ḡematauraiato-ḡoi kanisoro fakari ai tarimana ta, Barau ḡena Basileia evaḡa-nogaiato-ḡoi tarimana, Pilato ḡenai eiaḡoto, benamo enoḡi-ginikauato, Iesu tauḡanina bene ḡabia etato. 44 Pilato eseḡaḡito Iesu tu varau emaseto nai, nuḡana efarevaḡito, benamo vetari verena ekeaiato, edanaḡiato, ekirato, “Moḡoni, Iesu tu bemase ba?” 45 Benamo vetari verena na Iesu ḡena mase evaḡa-moḡoniato vau, Iesu tauḡanina Iosefa eviniato. 46 Moḡa murinai Iosefa na dabuḡa kurokurona namona ta evoiato, benamo Iesu eḡabi-riḡoato, dabuḡa na ekumuato. Gara gabuna fore kouḡanai ea tore-toḡaiato murinai, fore baregona na ḡatama-boka ekure-ḡauato. 47 Maria, Magadala vavinena, e Maria, Iosefa sinana, na etoreato gabuna ḡeḡita-kauato.

Copyright information for `SNC