Mark 3

Ḡima boso tarimana

Ḡaro tai Iesu rubu ai ma eraka-toḡato. Ḡima boso tarimana ta tu monai. Tarima kotari maki monai, Iesu ḡeḡita-taḡoato-ḡoi, Sabadi ai mo tarima bevaḡa-namoani ba, beḡene ḡita-kaua, be beḡene vaḡa-bade-iaḡia ḡetato-ḡoi nai. Iesu na ḡima boso tarimana evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Noruḡa-vaisi, tarima mabarari ḡoirari ai noma ruḡa.” Benamo Iesu na edanaḡirito, ekirato, “Aiḡa tu maoro, Sabadi ai veiḡa namori veiveiri namo ba veiḡa rakavari sini veiri? Tana vevaḡa-maḡuri ba tana vaḡivaḡi?”

Senaḡi ḡia asi ḡeguruḡato.
Iesu ma baruna e ma nuḡa-metona ḡesi eḡita-ḡeḡeraḡirito, korana tarimarima ḡenuḡa-bubuto nai. Benamo ḡima boso tarimana ekiraiato, ekirato, “Ḡimamu notuḡu-roroḡotoa.” Ḡimana etuḡu-roroḡotoato, benamo enamoto. Moḡa murinai Farisea tarimari rubu na ḡeraka-rosito, Heroda murinai ḡerakato-ḡoi tarimari ḡesi ḡeboioḡa-vegogoto, Iesu kamasi beḡe vaḡiani dabarana ḡevetauato.

Tarimarima ḡutuma Galilea kouna rikinai

Luka 6:17-19

Iesu ma ḡena mero ḡesi ḡeraka-veḡitato, Galilea kouna ḡana ḡeiaḡoto. Tarimarima ḡutuma lelevaḡi Galilea na ḡia murina na ḡeiaḡoto, ema vovoka lelevaḡi maki Iudea na, Ierusalema na, Idumea na, Ioridana ḡaruka mo reke na, Taia e Sidono rekeri na ḡeiaḡoto, korana Iesu varina ḡeseḡaḡiato nai. Tarimarima ḡutuma nai, Iesu na ḡena mero ekirarito, ḡasi misina ta beḡene ḡabi-torea, tarimarima ḡutuma be beḡe ruḡaruḡa-ḡauani garina. 10 Iesu na keve tarimari ḡutuma evaḡa-namorito dainai, keve tarimari mabarari maki ḡeḡoto-iaḡoto, Iesu ḡenai beḡene veḡabi-kau ḡana. 11 Iauka rakavari na ḡeboroḡirito tarimari na ḡia ḡeḡitaiato tu, ḡoiranai ḡeketo-tarito, ḡekoḡoto, ḡekirato, “Ḡoi tu Barau Natuna!”

12  Iesu na evaḡa-guruḡa gwaḡiḡirito, asi beḡene vaḡa-foforia ḡia tu deikara.

Iesu na tarima gabanana ruarua (12) eḡabi-viriḡirito

Mataio 10:1-4; Luka 6:12-16

13  Moḡa murinai Iesu ḡoro ḡana evaraḡeto, benamo eura-vinirito tauri ea kearito, benamo ḡia ḡenai ḡeiaḡoto. 14 Iesu na tarima gabanana ruarua (12) eḡabi-viriḡirito, arari apostolo evatorito, ḡia beḡene kavaia. Benamo ma bene tuḡuri, beḡene ḡobata, 15 ema seḡuka beḡene ḡabi, iauka rakavari beḡene lai-vaḡiri.

16  Eḡabi-viriḡirito tarimari tu maiḡeri: Simona, arana variḡuna evatoato Petero; 17 Iakobo (o Iames), Sebedaio natuna, ma tarina Ioane ḡesi, arari variḡuna evatoato, Boanere, anina tu guba eguruani natuna; 18 Anduru; Filipo; Batolomeo; Mataio; Tomasi; Iakobo (o Iames), Alfeo natuna; Tadeo; Simona, Selote tarimana; 19 ema Iudas Isakariota, ḡia tu Iesu berevaiani tarimana.

Iesu ema Belsebul

Mataio 12:24-32; Luka 11:14-23; 12:10

20  Iesu tu numai ma eraḡekauto. Tarimarima ḡutuma lelevaḡi ma ḡevegogo-ḡenoḡoito nai, ḡia ma ḡena mero ḡesi asi ḡeri ḡaniḡani dabarana. 21 Iesu garagarana na varina ḡeseḡaḡiato, benamo ḡabiḡoina ḡeiaḡoto, korana tarimarima ḡekirato, “Ḡia tu bebabo!” ḡetato nai.

22  Taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari Ierusalema na ḡemariḡoto, ḡekirato, “Belsebul, (mai tu Satani), iauka rakavari ḡeri vere, na ḡia eboroḡiato nai, iauka rakavari elai-vaḡirini.”

23  Benamo Iesu na ekea-iaḡoma-rito, barabore ai evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Satani na Satani kamasi belai-veḡitaiani? 24 Bema gavamani ta bevetavini, tauḡena bevevaḡi-vinini nai, mo gavamani asi beruḡani riba. 25 Bema doḡoro ta bevetavini, tauḡena bevevaḡi-vinini, mo doḡoro maki asi beruḡani riba. 26 Bema Satani bevetavini, tauḡena bevevaḡi-vinini, ḡia asi beruḡani, senaḡi bekorini.

27  Tarima ta na gwada tarimana ḡena numai asi beraka-toḡani riba, ḡena farefare asi beverariani riba, senaḡi mo gwada tarimana bebarubaru-guineani vau, ḡena numa farefareri beverariani.

28  Moḡoni akiramini, tarimarima rakava beḡe veini ema Barau beḡe kira-fitoḡaiani tarimari ḡeri rakava mabarari Barau na betuḡamaḡi-fitoḡarini riba. 29 Senaḡi tarima ta na Iauka Veaḡa bekira-fitoḡaiani tarimana, ḡena rakava asi betuḡamaḡi-fitoḡaiani, mo rakava tu betanu-vanaḡi vanaḡini.” 30 Iesu moḡesi ekirato, korana tarima kota ḡekirato, “Ḡia tu iauka rakavana ḡia nuḡanai” ḡetato nai.

Iesu sinana ema tarina

Mataio 12:46-50; Luka 8:19-21

31  Benamo Iesu sinana ma tarina ḡeraḡasito. Numa murikanai ḡeruḡa-tarito, ḡevetuḡuto, Iesu ḡea kiraia, ḡema vaḡa-guruḡaia ḡana. 32 Ḡia tu tarimarima ḡutuma na ḡetanu-ḡeḡeraḡiato, benamo ḡekiraiato, ḡekirato, “Ḡoi sinamu e tarimu tu murikai, ḡoi ḡevetaumuni.” 33 Iesu na evaḡa-veserito, ekirato, “Au sinagu e au tarigu tu deiri?” 34 Benamo ḡetanu-ḡeḡeraḡiato tarimari eḡitarito, ekirato, “Au sinagu e au tarigu tu maiḡeri! 35 Barau ḡena ura ḡeveirini tarimari tu au tarigu, e au tobagu, ema au sinagu.”

Copyright information for `SNC