Mark 5

Iesu na iauka rakavari na ḡeboroḡiato tarimana evaḡa-namoato

Kou tavi tai ḡea vanaḡito Gerasa (o Gadara) tarimari ḡeri gabu ai. Iesu ḡasi na eraka-riḡoto-ḡoi nai, iauka rakavana na eboroḡiato tarimana ta gara gabuna na eiaḡomato-ḡoi Iesu ḡenai. Ḡia tu gara kouḡari ai etanuto-ḡoi. Tarimarima ḡia barutarinai ḡeferauto, seini maki ḡia ḡenai asi gwaḡiḡi. Nega ḡutuma kwakuna e ḡimana seini na ḡebarurito-ḡoi, senaḡi seini edabu-ḡuturito-ḡoi, ema kwakunai auri dagarari maki elau-kirarito-ḡoi. Ḡia tu gwada rakava, tarima ta na maki asi bevaḡa-maranaiani riba. Boḡi e laḡani ai ḡia tu garai e ḡoro tuḡuri ai ekoḡoto-ḡoi ema tauḡena maki fore na everamato-ḡoi.

Ḡia na Iesu manaḡai eḡitaiato, eraga-iaḡoto, ḡoiranai eketo-tarito, ekoḡoto edueto, ekirato, “Iesu o, Iaru-korokoro Barauna Natuna, kara au ḡegu ai noveia otoni? Barau aranai anoḡimuni, asi bono vaḡa-midigu midigugu.” Ḡia moḡesi ekirato, korana Iesu na evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Iauka rakavamu, mani tarima ḡenana noraka-vaḡi!” Benamo Iesu na edanaḡiato, ekirato, “Ḡoi aramu tu deikara?” Ḡia evaḡa-veseto, ekirato, “Au aragu tu ‘Vetari Tarimari Ḡutuma,’ korana ḡai tu vovoka.” 10 Ḡia na Iesu enoḡi-ḡiḡiraḡeato, mo gabu na asi bene lai-rosiri.

11  Monai bai serina ḡoro gabakanai ḡedokadokato-ḡoi. 12 Moḡesina nai iauka rakavari na Iesu ḡenoḡiato, ḡekirato, “Notuḡuma bai ḡeri ai, ḡia nuḡari ai ḡaraka-toḡa.” 13 Iesu na etuḡu-iaḡorito. Benamo iauka rakavari mo tarima ḡenana ḡeraka-vaḡito, bai nuḡari ai ḡeraka-toḡato. Benamo lalaḡa na ḡekokosi-firiḡoto, kou ai ḡevebora-ḡuḡututo. Mo bai serina nuḡanai bai mabarari 2,000 kavana.

14  Bai ḡitaḡauri tarimari ḡeragato, mo vari ḡea fiuato vanuḡa barana nuḡanai e vanuḡa keiri ai. Tarimarima ḡeraka-rosito, ḡeiaḡoto mo kara eḡorato dagarana ḡitaḡitana. 15 Iesu ḡenai ḡeraḡasito nai, ḡia na mo tarima iauka rakavari vovoka na ḡeboroḡiato tarimana ḡeḡitaiato, ma dabuḡana e ḡena tuḡamaḡi maki maoro etanu-taḡoto-ḡoi, benamo ḡia mabarari ḡegarito. 16 Mo veiḡa ḡeḡorato, ḡeḡitarito tarimari na iauka rakavari na ḡeboroḡiato tarimana varina, ema bai variri, tarimarima ḡekira-vararito. 17 Benamo ḡia na Iesu ḡenoḡiato, ḡeri tano na bene raka-veḡita.

18  Iesu ḡasi ai eraḡekauto-ḡoi nai, iauka rakavari ḡenana ḡeraka-vaḡito tarimana na enoḡiato, Iesu ḡesi bene iaḡo etato. 19 Senaḡi Iesu na ekiraiato, ekirato, “Noḡenoḡoi numa ḡana e ḡemu numa tarimari ḡeri ai. Benamo bonoa kira-varari, Barau na ḡemu ai kara beveia ema ḡena vevetuḡaḡwa ḡemu ai beḡora dagarana.” 20 Benamo ḡia eiaḡoto Vanuḡa Gabanana (10) tanori ai, ea vevari-fiuto, kara Iesu na ḡia ḡenai eveiato. Benamo tarimarima mabarari ḡeḡaba-rakavato.

Iesu na kekeni ta ema vavine ta evaḡa-namorito

Mataio 9:18-26; Luka 8:40-56

21  Iesu ḡasi na ma eḡenoḡoito kou tavi ta ḡana maia. Mo kou rikinai tarimarima ḡutuma lelevaḡi na ma ḡea ḡaru-ḡeḡeraḡiato. 22 Rubu ḡitaḡauna tarimana ta arana Iairo eiaḡoto, Iesu eḡitaiato nai, kwakuna koranai evetui-tarito, 23 ma nuḡana mabarana ḡesi enoḡiato, ekirato, “Au natugu kekenina bekeve-rakava, dori emaseni. Mani ḡemu veiḡa, noiaḡoma, ḡimamu iatanai bono tore-kaua, be natugu bene namo!”

24  Benamo Iesu ḡia ḡesi ḡeiaḡoto-ḡoi nai, tarimarima ḡutuma lelevaḡi maki ḡeḡotokauto, ḡia na ḡeraka-vebibi vebibiato-ḡoi.

25  Monai vavine ta, ḡena keve tu rara kevena, laḡani gabanana ruarua (12) ekeve-iaḡiato. 26 Doketa vovoka na muramura ḡeviniato-ḡoi, senaḡi asi enamoto-ḡoi. Ḡena moni mabarari evaḡa-koririto, nenamo ḡana, senaḡi asi enamoto-ḡoi, ḡena keve moḡo emeto-iaḡoto-ḡoi. 27 Ḡia na Iesu varina eseḡaḡiato naima eiaḡomato, tarimarima ḡutuma nuḡari na eraka-rokarokato mo Iesu murinai ea raḡasito, benamo ḡena dabuḡai eveḡabikauto. 28 Korana tu ḡia evetuḡamaḡito, “Ḡena dabuḡai moḡo baveḡabikauni nai banamoni.” 29 Benamo rara kevena edokoto, tauḡaninai emami-raḡiato ḡena keve varau ekorito.

30  Mo negai Iesu eribato, ḡia ḡenana seḡuka eraka-vaḡito. Benamo tarimarima ḡutuma nuḡari na eruḡa-kureto, evedanaḡito, ekirato, “Deikara na au ḡegu dabuḡa beḡabi-karaia?” 31 Ḡena mero ḡevaḡa-veseto, ḡekirato, “Noboḡeboḡe, mai tarimarima tu ḡutuma na ḡebebesi-karamuni, kamasi tu ma ovedanaḡini, okirani, ‘Deikara na beḡabi-karagu?’” 32 Senaḡi Iesu tu roḡo eboḡeboḡeto-ḡoi, eḡabi-karaiato tarimana eḡita-vetauato-ḡoi. 33 Mo vavine eriba-maoroto kara ḡenai eḡorato, benamo ma garina e ma ḡoḡo-ḡoḡona ḡesi Iesu kwakuna koranai ea vetui-tarito, benamo kara eḡorato mabarana ekiraḡi-foforirito. 34 Iesu na mo vavine evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Natugu, ḡemu veḡabidadama na bevaḡa-namomu. Be, ma iakumu ḡesi noiaḡo, ḡemu keve bekori-moḡovaḡi.”

35  Iesu roḡo eguruḡato-ḡoi nuḡanai, rubu ḡitaḡauna tauna Iairo ḡena numa na tarima kotari ḡeiaḡomato, Iairo ḡekiraiato, ḡekirato, “Natumu tu bemase. Vevaḡa-riba tarimana asi novaḡa-vekwaraḡia.” 36 Iesu na mo guruḡa tu eseḡaḡi-ḡuiraḡiato moḡo, benamo rubu ḡitaḡauna tarimana evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Asi bono gari, bono veḡabidadama moḡo.” 37 Benamo Iesu na mabarari ekira-ḡoirito, murina na asi beḡene iaḡo, senaḡi Petero, e Iakobo (o Iames), ema tarina Ioane moḡo ḡia ḡesi beḡene iaḡo. 38 Iairo ḡena numai ḡeraḡasito, benamo Iesu na tarimarima eḡitarito, ḡeguru-raḡeto-ḡoi e ḡetaḡi-guruḡa guruḡato-ḡoi. 39 Benamo Iesu numai eraka-toḡato, evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Karase nai ḡoguru-raḡeni e ḡotaḡini? Kekeni tu asi bemase, ḡia tu egenani moḡo.” 40 Senaḡina tarimarima na ḡerikiriki-iaḡiato. Benamo Iesu na etuḡu-rosirito, bena kekeni tamana sinana e ḡia ḡekavaiato tarimari toitoi ḡesi moḡo kekeni ḡevaḡa-genaiato gabunai ḡeraka-toḡato. 41 Benamo Iesu na kekeni ḡimanai eḡabito, evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Talita kumi!” Mo guruḡa anina tu “Kekeni, au na ḡoi akiramuni, novariḡisi!” 42 Benamo kekeni vaḡa-sebo evariḡisito, erakaorakaoto. Ḡia ḡena laḡani tu gabanana ruarua (12). Mai veiḡa eḡorato nai, tarimarima ḡeḡaba-rakava rakavato. 43 Iesu na evaḡa-guruḡarito, mai veiḡa varina asiḡina ḡinavaḡi beḡene kiraḡia etato, ema ekirarito, mo kekeni beḡene ḡubua.

Copyright information for `SNC