Mark 6

Iesu Nasareta tarimari na asi ḡegubakauato

Iesu na mo gabu eraga-kwaneato, benamo ḡena vanuḡa ḡana eiaḡoto; ḡia ḡena mero maki murina na ḡeiaḡoto. Sabadi ḡaronai Iesu tu rubu ai ma ea vevaḡa-ribato, tarimarima ḡutuma na ḡeseḡaḡiato tu, ḡeḡaba-rakavato, ḡekirato, “Mai tarima mai riba tu ainana eḡabito? Ḡena iaunega maki dei na eviniato? Mai nuḡa-farevaḡi veiḡa boruri tu kamasi eveirini ḡimana na? Ḡia tu kamuda tarimana, ene? Maria natuna; Iakobo (o Iames), e Iosefa, e Iudas, e Simona kakari, ema tobana maki sevirai iniḡeri.” Benamo asi ma ḡevaḡa-moḡoniato-ḡoi.

Iesu na ekirarito, ekirato, “Peroveta tarimana tu gabu mabarari ai beḡe gubakauani, senaḡi ḡena vanuḡa korikori, garagarana, ema ḡena numa tarimari, na moḡo asi beḡe gubakauani.”

Monai ḡia na seḡuka veiḡari boruri asi eveito, a keve tarimari tu sebosebo moḡo iatari ai ḡimana etore-kauato, evaḡa-namorito. Iesu edaradara-rakavato, korana asi ḡeri veḡabidadama nai.

Iesu ḡena mero gabanana ruarua (12) etuḡurito

Mataio 10:5-15; Luka 9:1-6

Benamo Iesu ma erakato, eiaḡoto vanuḡa kotari ai ma ea vevaḡa-ribato-ḡoi.
Benamo Iesu na ḡena mero gabanana ruarua (12) ekearito, benamo ruari ruari etuḡurito, ema seḡuka evinirito, iauka rakavari beḡene lai-vaḡiri ḡana. Iesu na evaḡa-naḡirito, ekirato, “Kara ta asi boḡono ḡabi-kaua ḡemi iaḡoiaḡo ai, togoi moḡo. Dura, ḡaniḡani dagarari e moni maki asi boḡono ḡwakau. Tamaka boḡono vei, senaḡi sedi ruarua asi boḡono vei.” 10 Ma evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Numa tai boḡo raḡekauni nai, mo numai moḡo boḡono tanu, bene iaḡo mo, vanuḡa boḡono raga-kwanea. 11 Bema vanuḡa tai asi beḡe ḡabi-raḡemini e garomi asi beḡe seḡaḡirini nai, boḡono raga-kwanea, kwakumi kauri moḡo boḡono kwari-ketoketori ḡia ḡeri kira-sirivaḡi vaḡa-moḡoniri ḡana.”

12  Benamo ḡeiaḡoto, ḡea ḡobatato, tarimarima ḡeri rakava na beḡene vetuḡamaḡi-kure e beḡene raka-kure ḡana. 13 Iauka rakavari vovoka tarimarima ḡerina ḡelai-vaḡirito, keve tarimari ḡutuma maki diḡa na ḡedaurito, ḡevaḡa-namorito.

Ioane Babatiso ḡena mase

Mataio 14:1-12; Luka 3:19-20; 9:7-9

14  Heroda, Galilea verena, na mai veiḡa variri ea seḡaḡirito, korana Iesu arana gabu mabarana eraga-rovorovoto. Tarima kotari ḡekirato, “Ioane Babatiso mase na ma bevariḡisi-ḡenoḡoi. Moḡa lorinai mai veiḡa baregori mabarari evaḡa-foforirini.” 15 Ma kota ḡekirato, “Mai tu Elia,” ma kota ḡekirato, “Mai tu Peroveta tarimana ta, peroveta tarimari guineri kavana.” 16 Senaḡi Heroda eseḡaḡito nai, ekirato, “Mai tu Ioane Babatiso, au na debana abasi-ḡutuato tarimana, mase na ma bevariḡisi-ḡenoḡoi!”

17  Korana Heroda tauḡena evetuḡuto, Ioane ḡea ḡabi-tariato, benamo dibura numai ḡebarubaruato, ḡebiri-ḡauato. Mo veiḡa eveiato, korana tu etava-rariato vavinena Herodia, ḡia kakana Filipo ḡaraḡona, bene vaḡa-iakua ḡana. 18 Ioane na Heroda evaḡa-guruḡaiato-ḡoi, ekirato, “Ḡoi na kakamu ḡaraḡona boḡaraḡo-veraria tu asi maoro!” 19 Moḡesina nai Herodia na Ioane ebaru-viniato, ḡena ura bene vaḡia, senaḡina asi ḡena dabara, 20 korana Heroda na Ioane egari-viniato-ḡoi e eḡita-ḡauato-ḡoi. Heroda ribana Ioane tu vei-iobukaiobuka ema veaḡa tarimana. Ioane garona eseḡaḡiato nai, edaradarato-ḡoi, senaḡi eurato bene seḡaḡi-vinia.

21  Herodia ḡena ḡaro namona ta eraḡasito. Heroda ḡena ḡora ḡarona vetuḡamaḡi-iaḡina verekona o betdei pati eveiato, ḡena veguine-iaḡi tarimari baregori, e vetari ḡorikauri tarimari, ema Galilea vanuḡari ai veguine-iaḡi tarimari ekearito. 22 Herodia natuna ḡuiatona ema raka-toḡato, benamo ebarato nai, Heroda ma ḡena varivari tarimari mabarari ḡesi evaḡa-iakurito. Benamo Heroda na mo ḡuiato ekiraiato, ekirato, “Ḡoi kara oura-viniani dagarana nokiraḡia, benamo bavinimuni.” 23 Benamo ekiraiato, ekirato, “Kara bonoḡiguni dagarana bavinimuni, ḡegu Basileia tavina bonoḡiguni maki bavinimuni.”

24  Benamo eraka-rosito, sinana edanaḡiato, ekirato, “Kara banasi?” Sinana na evaḡa-veseato, ekirato, “Ioane Babatiso debana, bonosi!” 25 Benamo mo ḡuiato ma eraga-ḡenoḡoito, benamo vere barana Heroda enoḡiato, ekirato, “Au aurani inimoḡo Ioane Babatiso debana diḡu ai novinigu.”

26  Vere barana ma evetuḡamaḡi-ḡenoḡoito, senaḡi asi eurato bene kira-sirivaḡi, korana ḡena varivari tarimari ḡoirari ai ekiraḡi-toreato bene. 27 Maoromaoro vere barana Heroda na tarima debari ebasi-ḡuturito-ḡoi tarimana ta etuḡuato, Ioane debana bene ḡwa-iaḡomaia ḡana. Benamo ḡia eiaḡoto, Ioane Babatiso dibura numanai debana ebasi-ḡutuato. 28 Benamo diḡu ai eḡwa-ḡenoḡoiato, benamo mo ḡuiato ema viniato. Ḡia na sinana eviniato. 29 Ioane ḡena mero na mo vari ḡeseḡaḡiato, benamo ḡeiaḡoto, tauḡanina ḡea ḡabiato, benamo gara gabunai ḡea guriato.

Iesu na tarima daḡara imaima (5,000) eḡuburito

Mataio 14:13-21; Luka 9:10-17; Ioane 6:1-13

30  Apostolo tarimari ma ḡeḡenoḡoito Iesu ḡenai, benamo kara ḡeveito e ḡevevaḡa-riba iaḡirito dagarari mabarari ḡekira-varaiato. 31 Iesu na evaḡa-guruḡarito, ekirato, “Gabu fakana ta ḡana si-iaḡosi, ḡoa iaḡaraḡi kotuna.” Korana tarimarima vovoka ḡeiaḡomato-ḡoi ema mainana ḡeiaḡoto-ḡoi, be ḡia maki asi ilaila beḡene iaḡaraḡi o beḡene ḡaniḡani. 32 Benamo mabarari ḡasi tai ḡeraḡeto, gabu fakana ta ḡana ḡeiaḡoto.

33  Senaḡi tarimarima ḡutuma na ḡeḡitarito, ḡeribato aiḡana ḡeiaḡoni. Benamo vanuḡa tata tarimarimari mabarari kwakuri na ḡeraka-ragaraga-iaḡoto, mo gabu ai ḡea raḡasi-guineto. 34 Iesu ḡasi na eraka-riḡoto nai, tarimarima vovoka lelevaḡi eḡitarito, benamo evetuḡarito, korana ḡia tu noḡa moḡo mamoe asi ḡitaḡauri tarimana ta noḡa. Benamo ḡia na dagara vovoka evaḡa-ribarito. 35 Elavilavito-ḡoi nai, Iesu ḡena mero ḡia ḡenai ḡeiaḡoto, benamo ḡekirato, “Mai tu gabu fakana e ḡaro maki mo evariḡoni. 36 Notuḡu-rakari, vamoka vei tarimari ḡeri tanu gaburi e vanuḡa kavinaḡiri ḡana ḡeiaḡo, be ḡari ḡaniḡani ḡea voi.”

37  Senaḡi Iesu na evaḡa-veserito, ekirato, “Ḡomi na ḡaniḡani tari ḡoviniri.” Benamo ḡia na ḡedanaḡiato, ḡekirato, “Ḡoi ourani tu ḡaiaḡo, beredi silva moniri sinau ruarua (200) na ḡavoiri, benamo ḡama-ḡuburi otoni?” (Mai tu tarima ta davana ḡue imaima toitoi (8) nuḡanai beḡabini kavana). 38 Iesu na ekirarito, ekirato, “Ḡomi ḡemi ai beredi tu vira maniḡeri? Ḡoiaḡo, ḡoa ḡitari.” Ḡea ḡitarito, benamo ḡekirato, “Beredi imaima, maḡani-kone ruarua maki.”

39  Iesu na ḡena mero evaḡa-guruḡarito, tarimarima beḡene vareri, doḡoro doḡoro ai ḡauḡa iatari ai beḡene tanutanu-tari. 40 Benamo doḡoro loriri ai ḡetanuto, tari sinau sebori (100), tari gabana imaimari (50). 41 Benamo Iesu na mo beredi imaima e maḡani-kone ruarua eḡabirito, eboḡe-raḡeto, gubai eḡitaiato, Barau evaḡa-namoato vau, beredi etavi-kirakirarito, benamo ḡena mero evinirito beḡene vareri ḡana. Maḡani-kone ruarua maki moḡesina edudu-ḡutuḡuturito. 42 Tarimarima mabarari ḡeḡani-maseto. 43 Murinai vau Iesu ḡena mero na beredi kwari e maḡani-kone kwari mabarari ḡevaḡa-vegogo-rito, boseḡa gabanana ruarua (12) ḡevaḡa-vonurito. 44 Ḡeḡaniḡanito tauri mabarari tu 5,000.

Iesu nanu iatanai erakato

Mataio 14:22-33; Ioane 6:16-21

45  Maoromaoro Iesu na ḡena mero ḡasi ai evaḡa-raḡerito, benamo etuḡu-guinerito kou tavi tai Betesaida ḡana, ma ḡia tu mo tarimarima ḡutuma roḡo etuḡu-lausirito. 46 Benamo etuḡu-lausirito murinai, ḡoro ḡana evaraḡeto ḡuriḡuri. 47 Emukuna-mukunato-ḡoi nai, ḡasi tu kou nuḡanai, a Iesu tu ḡereḡana tano ai. 48 Benamo ḡena mero eḡitarito, ḡevekwaraḡi rakavato-ḡoi levai, korana iavara tu ḡoirari na eiaḡomato-ḡoi. Benamo Iesu ḡeri ai eraka-iaḡoto nanu iatana na, ḡasi bene raka-vanaḡia etato. Mo tu horaḡauna 3 ema 6 koloko vefakanai boḡiboḡi rekenai. 49 Senaḡi ḡena mero na ḡeḡitaiato, nanu iatanai erakato-ḡoi, ḡetuḡamaḡito, ḡekirato, “Murava ta!” ḡetato. Benamo ḡeḡaba-fouto, 50 korana mabarari na ḡeḡitaiato e ḡegari-rakavato.

Senaḡina Iesu na eraga-vaḡa-guruḡarito, ekirato, “Ḡokokore, mai tu au, asi ḡogari!”
51 Benamo ḡasi ai eraḡekauto, ema iavara maki edokoto. Ḡena mero ḡeḡaba-rakavato, 52 korana tu mo beredi evaḡa-ḡutumarito nuḡa-farevaḡi veiḡana anina roḡosi ḡere tuḡamaḡi-doḡaria, nuḡari roḡo bubu nai.

Iesu na keve tarimari evaḡa-namorito e evaḡa-maḡuririto Genesareta ai

Mataio 14:34-36

53  Benamo ḡasi ai kou na ḡevanaḡito, Genesareta tanonai ḡeraḡasito. Ḡeri ḡasi monai ḡebaru-tariato. 54 Benamo ḡasi na ḡeraka-vaḡito nai, maoromaoro tarimarima na ḡeḡita-leaiato, ḡeribato mo tu Iesu. 55 Benamo mo tano mabarana ḡeraga-ḡauato, benamo ḡeri keve tarimari ma gedari ḡesi Iesu ainai ḡeseḡaḡiato-ḡoi gaburi ḡana ḡeḡwa-iaḡorito-ḡoi. 56 Iesu na eiaḡo-vinirito-ḡoi gaburi mabarari ai, vanuḡa barari ai, vanuḡa keiri ai, vamoka vei tarimari ḡeri tanu gaburi ai, ḡeri keve tarimari maketi gaburi ai ḡetorerito-ḡoi, benamo ḡenoḡiato-ḡoi, ḡena dabuḡa rikinai moḡo maki beḡene veḡabikau. Ḡeveḡabikauto-ḡoi tarimari tu ḡenamoto-ḡoi e ḡemaḡurito-ḡoi.

Copyright information for `SNC