Matthew 27

Iesu ḡeḡori-iaḡoato Pilato ḡenai

Boḡiboḡi ekini-mama mamaiato-ḡoi, Rubu Veaḡa vereri baregori mabarari ema Iuda vereri ḡeboioḡa-vegogoto, Iesu beḡene vaḡia ḡana. Seini na ḡebarubaruato, ḡeḡori-iaḡoato, Pilato, Roma gavana, ḡimanai ḡetore-kauato.

Iudas Isakariota emaseto

Apostolo 1:18-19

Iudas, reva tauna, na Iesu eḡitaiato, vaḡa-masena guruḡana varau ḡeveiato, benamo evetuḡamaḡi-kureto. Benamo silva moniri gabana toitoi (30) eḡwa-ḡenoḡoirito Rubu Veaḡa vereri barari e Iuda vereri ḡeri ai. Ekirato, “Au tu bavei-rakava, korana asi ḡena rakava tarimana barevaia, bemaseni.” Ḡevaḡa-veseto, ḡekirato, “Mani tu dia ḡai ḡema nuḡa-vekwaraḡi, mani tu ḡoi tauḡemu ḡemu ḡauvei moḡo.” Iudas na silva moniri Rubu Veaḡa nuḡanai efiu-toḡarito, eraka-veḡitato. Benamo eiaḡoto, tauḡena ea veborato.

Benamo Rubu Veaḡa vereri baregori na mo silva moniri ḡeḡabirito, ḡekirato, “Mai tu rara voina monina, be boubou mauḡanai asi veḡata bita ḡuraiani, taravatu.” Ḡeguruḡa-iaḡiato, ḡevaḡa-moḡoniato murinai, mo moni ḡeḡabiato, ḡuro eveini tarimana ḡena tano ḡevoiato, tanobara boru tarimari ḡeri gara gabunai ḡevaḡa-iaḡoato. Moḡesina nai mo tano arana ḡevatoani “Rara Tanona” beiaḡoma mo maitoma.

Monana Ieremia peroveta tarimana ḡena guruḡa ema moḡonito, ekirato, “Mo silva moniri gabanana toitoi (30) ḡeḡabirito, mo tu Isaraela tarimari na ḡevaḡa-moḡoniato voina misina, mo tau beḡene voia ḡana. 10 Ma mo moni na ḡuro eveini tarimana ḡena tano ḡevoiato, Vereḡauka ekirato ilailanai.”

Iesu Pilato ḡoiranai

Mareko 15:2-5; Luka 23:3-5; Ioane 18:33-38

11  Iesu Roma gavanana ḡoiranai eruḡato, ḡia na edanaḡiato, ekirato, “Ḡoi tu Iuda tarimari ḡeri kini ba?” Iesu evaḡa-veseto, ekirato, “Oi, okiraḡiani maniḡa.”

12  Benamo Rubu Veaḡa vereri baregori ema Iuda vereri na Iesu ḡeḡofaḡofa-iaḡiato, senaḡi guruḡa ta asi ekiraḡiato. 13 Moḡa lorinai Pilato na evaḡa-guruḡaiato, ekirato, “Ḡoi asi oseḡaḡini, iatamu ai tu meto ḡutuma ḡekiraḡirini?” 14 Senaḡi Iesu asi eḡoiaḡito, guruḡa sebona tai maki asi evaḡa-veserito. Monana gavana nuḡana efarevaḡi-rakavato.

Pilato na Iesu ḡena mase ekiraḡiato

Mareko 15:6-15; Luka 23:13-25; Ioane 18:38-19:16

15  Vanaḡivanaḡi Pasova verekona ḡaronai tu gavana na ḡia ḡeri dibura numai etanuni beḡe kiraḡiani tarimana ta etuḡu-rosiato-ḡoi. 16 Mo laḡani ai tarima rakava kwaikwaina ta dibura numai etanuto, arana tu Barabas. 17 Moḡa lorinai tarima ḡutuma ḡevegogoto nuḡanai, Pilato na edanaḡirito, ekirato, “Deikara ḡoura-viniani natuḡu-rosia: Barabas ba Iesu, ḡekiraḡiani Keriso?” 18 Korana Pilato ribana ginikau, Iuda tarimari baregori ḡeri mama dainai, Iesu ḡia ḡimanai ḡetoreato.

19  Pilato na Kota eḡorikauato-ḡoi nuḡanai, Pilato ḡaraḡona na ḡena keakau ta etuḡu-raḡasiato, ekirato, “Mani vei-iobukaiobuka tarimana ḡenai dagara ta asi bono veia, korana au tu boḡi ai banuvi, ḡegu nuvi ai midigumidigu baregona na beḡabigu ḡia dainai.”

20  Senaḡi Rubu Veaḡa vereri baregori ema Iuda vereri na vegogo tarimari nuḡari ḡeḡanirito, Pilato beḡene kiraia, Barabas bene tuḡu-rosia, a Iesu bene mase. 21 Senaḡi gavana na vegogo tarimari ma edanaḡirito, ekirato, “Ḡia tauri ruarua dei tu ḡomi ḡemi natuḡu-rosia?” Vegogo tarimari ḡefararato, ḡekirato, “Barabas!” 22 Benamo Pilato na edanaḡirito, ekirato, “O mai Iesu, ḡekiraḡiani Keriso, tu kamasi bana veia?” Ḡia mabarari ḡevaḡa-vese vegogoto, ḡekirato, “Novaḡa-satauroa!” 23 Senaḡi Pilato na ma edanaḡirito, ekirato, “Kara dainai? Kamara veiḡa rakavana eveiato nai?” Senaḡi mabarari ḡefarara-gigitarito, ḡekirato, “Novaḡa-satauroa!”

24  Pilato etuḡamaḡi-fakato, ḡia ḡena riba guruḡari tu asi beḡe ḡabi-raḡerini, ma tarimarima ḡia iatana na beḡe burini garina, benamo ḡia tu nanu eḡabito, ḡimana eḡuriḡiato mo tarimarima ḡutuma ḡoirari ai, ema maiḡesi ekirato: “Au tu asi ḡegu kerere mai vei-iobukaiobuka tarimana rarana ḡenai; mai tu ḡomi ḡemi ḡauvei moḡo!” 25 Vegogo tarimari mabarari ḡevaḡa-veseto, ḡekirato, “Mai tarima rarana o ḡena mase metona tu ḡai iatamai bene tanu ema ḡai natuma iatari ai.” 26 Benamo Pilato na Barabas etuḡu-rosiato ḡia ḡeri, a Iesu tu ḡekwaria etato vau soldia evinirito, beḡene vaḡa-satauroa ḡana.

Iesu ḡevaseva-vaseva iaḡiato

Mareko 15:16-20; Ioane 19:2-3

27  Benamo Pilato ḡena vetari tarimari na Iesu ḡeḡori-iaḡoato gavana ḡena numa nuḡanai, benamo karori mabarari ḡekea-vegogorito, bena ḡeruḡa-ḡeḡeraḡiato. 28 Ḡena dabuḡa ḡeruḡa-vaḡirito, dabuḡa kakakakana ḡevaḡa-veiato, 29 debana dagarana ḡau ma giniginina na ḡevatoato, korona noḡa ḡeveiato, benamo Iesu debanai ḡetore-kauato. Oro ta maki ḡimana aroribanai ḡevaḡa-ḡabiato, benamo ḡoiranai ḡevetui-tarito, ḡevaseva-vaseva iaḡiato, ḡekirato, “Iuda ḡeri Kini o, ḡaro namona!” 30 Benamo ḡekanunu-kanunuato, mo oro ḡeḡabi-rariato, debana ḡekwari-ḡenoḡoi ḡenoḡoiato-ḡoi. 31 Ḡevaseva-vaseva iaḡi-ḡosiato murinai, dabuḡa kakakakana ḡeḡabi-vaḡiato, ḡena dabuḡa korikorina ma ḡevaḡa-veiato. Benamo ḡeḡori-rosiato, beḡenea vaḡa-satauroa ḡana.

Iesu ḡevaḡa-satauroato

Mareko 15:21-32; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27

32  Ḡeraka-rosito-ḡoi nai, Kurene tarimana ta ḡeḡoitaḡoato arana Simona. Vetari tarimari o soldia na ḡelaunaḡi-naḡiato, Iesu ḡena satauro neḡwaia. 33 Benamo vanuḡa na ḡeraka-rosito, gabu tai ḡeraḡasito arana tu Golgota, anina tu ‘Deba Ḡavana Gabuna’. 34 Monai vine nanuna midigu vaḡa-keina muramurana arana gal ḡesi ḡebubu-vegogoato dagarana, Iesu ḡeviniato; eiamuse-tovoato, senaḡi asi eniuato.

35  Ḡevaḡa-satauroato murinai, ḡena dabuḡa ḡia fakarai ai ḡevarerito kasi ai. 36 Moḡa murinai ḡetanutanu-tarito, benamo ḡenariato. 37 Ḡia debana iatanai kara koranai ḡevaḡa-satauroato guruḡana ḡekafa-kauato, maiḡesi ḡetoreato, “MAI TU IESU, IUDA ḠERI VERE.” 38 Seḡafore tarimari ruarua maki Iesu ḡesi ḡevaḡa-sataurorito, ta aroribana rekenai, ma ta kaurina rekenai.

39  Ḡeraka-vanaḡito-ḡoi tarimari debari ḡekorakorarito-ḡoi, guruḡa rakavari Iesu ḡeviniato-ḡoi, 40 ḡekirato-ḡoi, “O ḡoi okirato, Rubu Veaḡa borovoani, ḡaro toitoi nuḡanai ma bovaḡa-ruḡa ḡenoḡoiani otato, tauḡemu novevaḡa-maḡuri! Bema ḡoi Barau Natuna, satauro tuḡuna na noraka-riḡo.”

41  Rubu Veaḡa vereri baregori e taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari ema Iuda vereri na maki maiḡesi ḡevaseva-vaseva iaḡiato-ḡoi, ḡekirato, 42 “Ḡia na tarima boruri evaḡa-maḡuririto-ḡoi, kamuto ḡia tauḡena tu asi evevaḡa-maḡurini! Bema ḡia moḡoni Isaraela tarimari ḡeri vere nai, satauro na inimoḡo neraka-riḡo, be baḡana vaḡa-moḡonia. 43 Ḡia na Barau eḡabidadama viniato-ḡoi, be siḡitaia, Barau na maki betuḡamaḡi-kauani, bevaḡa-maḡuriani ba? Evekiraḡito-ḡoi, ‘Au tu Barau Natuna,’ nene?” 44 Iesu ḡesi ḡevaḡa-satauro vegogorito seḡafore tarimari ruarua na maki moḡesi ḡeguruḡa-rakava viniato.

Iesu ḡena mase

Mareko 15:33-41; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30

45  Horaḡauna 12 koloko ea ḡabiato nai, tanobara mabarana mukuna na eḡabi-ḡauato, mukuna etanuto eiaḡoto mo horaḡauna 3 koloko. 46 Horaḡauna 3 koloko rekenai Iesu eḡabato, ekirato, “Eloi, eloi, lama sabaktani?” anina tu, “Au ḡegu Barau, au ḡegu Barau, kara dainai au boraga-kwanegu?” 47 Tarimarima tari monai ḡeruḡa-taḡoto-ḡoi nai, ḡeseḡaḡiato, benamo ḡekirato, “Ḡia tu Elia ekeaiani.” 48 Benamo ḡeri tarima ta eraga-iaḡoto, nanu erimaiani dagarana ta eḡabiato, vine nanuna mamakina nuḡanai eduḡi-fereiato, gobu lefai egwanu-kauato, benamo eduḡi-raḡeato, Iesu na neniua ḡana. 49 Senaḡi kotari ḡekirato, “Sivaḡa-noga roḡo, siḡitaia, Elia beiaḡomani, bevaḡa-maḡuriani ba asiḡina.” 50 Iesu ma eḡaba-fouto murinai emaseto.

51  Benamo mo negai moḡo Rubu Veaḡa nuḡanai veaḡa lelevaḡi daiḡutunai, kouḡau dabuḡana o ketin evedare-kikimato, eruaruato, tuḡuna na mo gabigabina. Tano eiagaiagato, fore barari ḡeḡwa-kirarito. 52 Mase guriri ḡevekeo-fakato, ma tarima ḡutuma, Barau ḡena ura ḡeveirito-ḡoi tarimari, mase na ma ḡevaisiraḡe-ḡenoḡoito, 53 ḡeri guri gaburi ḡeiaḡuirito. Iesu ḡena variḡisi-ḡenoḡoi murinai, Siti Veaḡana ḡana ḡeiaḡoto, monai tarimarima ḡutuma ḡoirari ai ḡefoforito.

54  Vetari verena ma ḡena vetari tarimari ḡesi, Iesu ḡenariḡauato-ḡoi tarimari, na tano-iaga ema ḡeḡorato dagarari mabarari ḡeḡitarito nai, ḡegari-rakavato, ḡekirato, “Mai tarima tu moḡoni Barau Natuna!”

55  Vavine ḡutuma maki monai, kotuna manaḡai ḡeruḡato, ḡemarereto-ḡoi. Moḡeri vavine Iesu murinai ḡerakato Galilea na eiaḡoto mo Ierusalema ḡana, ema ḡia vetuḡu-naḡina ḡeiaḡo-vinito-ḡoi. 56 Ḡia fakari ai tu Maria, Magadala vavinena; Maria, Iakobo (o Iames) e Ioane sinari; ema Iakobo e Ioane Sebedaio sinari.

Iesu ḡeguriato

Mareko 15:42-47; Luka 23:50-55; Ioane 19:38-42

57  Mo lavilavi ai farefare ḡutuma tarimana Arimatea vanuḡa na eraḡasito, arana tu Iosefa; ḡia maki Iesu ḡena mero ta. 58 Ḡia tu Pilato ḡenai eiaḡoto, benamo enoḡiato, Iesu tauḡanina bene ḡabia etato. Benamo Pilato na ḡena vetari tarimari ekirarito, Iesu tauḡanina Iosefa beḡene vinia. 59 Moḡa lorinai Iesu tauḡanina eḡabiato, dabuḡa kurokurona namona na ekumuato, 60 gara gabuna fore kouḡanai ea tore-toḡaiato. Mo gara tu fore gwaḡiḡinai kouḡa ta ḡekoroato, ḡia tauḡena ḡena guri gabuna variḡuna ta. Fore baregona na ḡatama-boka ekure-ḡauato, benamo eraga-kwaneato. 61 Maria, Magadala vavinena, ema Maria ta tu monai ḡetanu-taḡoto-ḡoi, guri ḡetanu-ḡoiraiato.

Vetari tarimari na gara gabuna ḡenari-ḡauato

62  Vereko ḡevei-toreani ḡarona ekorito vau, Sabadi varau beḡabia, Rubu Veaḡa vereri baregori e Farisea tarimari Pilato ḡenai ḡeiaḡoto, 63 ḡekirato, “Verebara, ḡai ḡatuḡa-maḡini, mo ḡofaḡofa tarimana roḡo maḡuri nai, ekirato, ‘Ḡaro toitoi murinai au tu mase na ma bavariḡisi-ḡenoḡoini.’ 64 Moḡa lorinai gadi tauri bono kirari, be guri gabuna beḡene nari-ginikaua, bene iaḡo mo, ḡaro toitoi murinai. Irau ḡena mero beḡe iaḡoni, ma tauḡanina beḡe lemaiani, benamo tarimarima beḡe ḡofarini, beḡe kirani, ‘Ḡia tu mase na bevariḡisi-ḡenoḡoi,’ beḡe toni garina. Mai ḡofaḡofa maiḡa na ḡofaḡofa guinena bevanaḡiani.” 65 Pilato na ekirarito, ekirato, “Gadi tarimari ḡoḡabiri, ḡeiaḡo, be guri gabuna beḡene ruḡaḡau-ginikaua.” 66 Benamo gara ḡana ḡeiaḡoto, guri kouḡana ekou-ḡauato forena ḡekada-ḡauato, tabu vetoḡana ta ḡeveiato, benamo gadi tarimari ḡetorerito, beḡene riviḡaua.

Copyright information for `SNC