1 Corinthians 15

Yesu folaiguti neidami ka

Ena mono wenenane-motao, kala kuwa lalo lo oloto gimitomo ya kofa logiminagolowe. Kawa ya moda koliti, ya ayau minomo idamo ka ya ne. Aya kawa lo oloto gimitomo ya koli fa itámoti, koli kikitoti moni minenawamo, ya olu omuni kami ka ya ne.

Aya kawa ya dito nemo ka ne, loto linate gimomo, ya namo yaki komu olomo ka ya kolalo. Ka mono lufuwau limo yamaidana oto Kilistokafo lifimate yamu kolito ya folaiye. Folaito mele edato, ya ka mono lufuwau limo yamaidana oto kamena lelei-lawokoi (3) yalo ya olu nedi edaiye. Olu nedi edaito, komu Sifasi Pita omunalo oloto piyami, yaloti ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya omunido oloto piyaiye. Ido yaloti mono wenena mau naba faifu hadeti (500) ya muki omunido oloto pi gimaito, eye fuli lamo ne. Eyamo wenena yauti mumudi ya oiya lufuwa ama wiyomo kamenalo ya faifa minae. Ido liligaleka moda fulutamo ne. Ena yaloti Yemusi omunalo oloto piyami, yaloti aposolo muki omunido oloto piyami ne.

Ena aiga ona ya namo, nomilipa nosámami owola efili fulami yamaidana oto minomo we efe yaki omunelo oloto piyami ne. Namo ya Goti mono wenenala ginito olu kopa o gedomo we ya aposolo muki yauti namo ya kiyanido we minomo, ya aposolole, loti namomu lo-lo amo ya efe ádaifa, 10 ido namo ya Goti nasafilila yamu ya aposolola minomo ne. Ido nasafili o nedami ya faifa o nedámaiye. E'e, lono olomo yakafo aposolo liliga muki olu fulo gedeto auma wito olofa, ido nanimokafo ma ámowe. Goti nasafilila mino nedami yakafo lonowa olumo idaiye. 11 Etito ya namofe, ido liligafe, lalimo muki ya aya kawa lo oloto mele-mele onimo, ido aya kawa koli kikitamo ne.

Yesu folaiguti neidainako, koli kikitamo wenena muki olu nedi gedenami ka

12 Ena Kilisto ya folaiguti olu nedi edami ka lo oloto mele-mele onimo nenako, linatedokati liliga yate wenena folaguti nedinawamo ma minámaiye, loti egaidana oti lo-lo amo ne? 13 Folaguti nedinawamo ma minámami neko, Kilisto olu nedi edámagi ne. 14 Ido Kilisto olu nedi edámami neko, ya lo oloto mele-mele onimo ka ya u fa ka agi ne. Ido linate koli kikitamo mona yaki u fa neta agi ne. 15 Ena yako minámaiye. Gotikafo Kilisto olu nedi edami ka lo ede-ede onima nefa, folaguti olu nedi gedámenami neko, Kilisto olu nedi edámagi ne. Ido olu nedi edámami neko, lamo olu nedi edami ka lonimo ya Goti ka su lo edogi ne. 16 Etito wenena folaguti olu nedi gedámenami neko, Kilisto yaki olu nedi edámagi ne. 17 Ido Kilisto olu nedi edámami neko, lifimatina fa mino gedagi nemoma nenako, koli kikitamo mona u fa neta agi ne. 18 Ido Kilisto lulau mino edeti folamo wenena yaki u kopa wagi ne. 19 Oiya ama mikaleka minonimo kamenalo ya Kilisto yamu kolito kiyaba o edogeto, aiga olu nedi ledámenami neko, ya milumani kolamo wenena muki yauti lamo milumate oto diti kolinawamo ya moda lema kolinawagi ne.

20 Ido etito minámaiye. E'e, Kilisto moda folaiguti olu nedi edami, ya fulumo wamo wenena muki u komu mele gedeto neditami ne. 21 Yamu kolalo. We ma Adamukafo wenena fulumo idonimo kanu olu oloto pi ledaima nenako, yamu we ma Kilistokafo foloniguti nedinumo kanu yaki olu oloto pi ledami ne. 22 Etito ya Adamuki ekeleto fulumo idonimo yamaidana oto Kilistoki ekelonimo yaki olu omude kofawa o ledemo dinami ne. 23 Etito nefa, ido muki ya inanimo kamenanina moda gimami ne. Kilisto u komu melami we moda neditami, yaloti amo o fedenaido ya aimola wenenala ege meleto nedinumo ne.

24 Ido yaloti amo yakafo wenaba muki, ido kulinigi we muki, ido auma wiyamo neta-mata olu fuli lo fulitoto, ya kiyaba we wekudi lonola ya Melafo Goti anau melageto, ya mikaleka kamenala moda fuli lenagoliye. 25 Etito oiya ama ya kiyaba we wekudi lonola olumo idami, ya Gotikafo kuwolafo-mota muki fulo kiyana feumau gedageto, ayalo ya lonowa ya Melafo anau melenami ne. 26 Kuwolafo-mota maleka muki olu fuli lo fulitoto, aiga ona olu fuli lo fulitenami kuwolafo ya fulumo idonimo mona ya ne. 27 Yamu ya eti limo,

Wenena, neta-mata, muki ya fulo kiyana feumau gedami ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 8:6) ya nemo ne.

Etito Goti yakafo wenena, neta-mata, muki ya Kilisto kiyana feumau nemo ne, loto limo, ya wenenawa, netawa-matawa muki fulo kiyana feumau gedami wewa aimola yaki kiyanalo minenami yamu ádaiye, loto kolone.
28 E'e, Gotikafo wenena, neta-mata, muki fulo kiyana feumau gedaido, yaloti ya Nalafo aimola yaki ya Melafo fulo kiyana feumau gedami we Goti yako moda akaiya dito nemo we minenagoliye, loto kafuwalo ya uto minenagoliye.

29 Ena etito minámaiye, loti kolinawamo, ya wenena mate folamo wenena yamu mono noku wiyamo ya nedi-nedi enawae? Folamo wenena olu nedi gedámenami negeyama, ya folamo wenenawa yamu nediti noku wiyamo ne? 30 Ido lamo yaki lofo fulunawamo kanudo ya nedito moni-moni o minone? 31 Aiyo, mono wenenanemotao, Kilisto Yesu Wekolate lulau mino edonigu ya linate ya mono ekeinane olomo wenena ona kula minamo yamaidana oto ka ona kula ama ya logimowe. Kolalo. Namo fulunamo kanudo ya kamena-kamena moni-moni o minowe. 32 Efesusi numudo ya kefa fadena, kaila fiyamo kefaki fiyomo, ya mikaleka wenena monanido meyalo meleto fiyomo neko, monawa yakafo egaidana oto olu lalo o nedagi ne? Ka ama eti limo,

Leda ya fulunagoloninako, oiya ama ya kefa kobina nonano ya no kolimo idokele,
loto ka mono lufuwau (Ais 22:13) nemo ka, ya folaguti olu nedi gedámenami neko, fa meyalo mele-mele ogi ne.

33 Wenena ma yate linate koti witi kopa kanudo ya ika o gedetenawae, loto ka ama logiminagolowe. Kolalo.

Kopa moni-moni amo wenenaki koina winawamo mona yakafo monanina lalo melenawamo ya olu kopa o gedenagoliye,
loti wenena lo-lo amo ka ya kolife lalo.
34 Linate luti-kati kopa-napa nemo ya olu eleyapa witi kati kife loti koliti, ya kopa kanu fulitalo. Moda kolafe? Linate minagu yauti maleka ya Goti yamu kolámamo minae. Eti loneto ya koliti ukanido kolinawae, loto lowe.

Foloniguti nedinumo ukade ya ailo ona nemo ka

35 Ena liligate eti lenawamo, Folamo wenena ya egaidana oto olu nedi gedenagoliye? Ido ukani lebona ya nena netaidana oti olu oloto pinawamo ne? loti lenagilae. 36 Eti loti kani kopa-napa kiyamo wenena ya nediye loti lae? Linate neta kifinawamo, ya faifa idámenami ne. E'e, mula fudoto fokito, atuwa folaito ya moda dinami ne. 37 Ido neta kifinawamo, ya neta naba, ditami neta yakafo kifámenagilae. E'e, ufa neta, kilefe, ido yuwa witife, ido ailo neta ya ufa yako kifinawamo ne. 38 Eti enawamo, ya Gotikafo kala lalo kito ya ufa neta ailo-ailo ya aimola aila, atuwa, kula lebona ailo-ailo ya ukana yaidana oto umaido, ayalo ya oloto pito dinami ne. 39 Ido omuna kofawa nemo neta ya ayaida oto ukade lawoko minámaiye. E'e, lalimo wenena ukade ya ma ne. Ido numudo kefa, kofuku kefa ukani ya ailo ne. Ido nema ukani yaki ailo ne. Ido nokukefa ukani yaki ailo ne. 40 Ido kosinau neta ukani minomo wito, ido mikaleka neta ukani minomo wifa, kosinau nemo ya lamenala ailo ne. Ido mikaleka nemo ya ailo ne. 41 Fo lamenala ma neto, ikana lamenala ma neto, ido ukulu lamenala ya ma ne. Ido ukulu ailo-ailo ya lamenani lawoko minámaiye. Ailo-ailo ne.

42 Ido folaguti nedinawamo ya ayaida oto ne. Mele edamo neta ya fitala kinami nefa, olu nedi edenami neta fitala kiyámenagoliye. 43 Mele edamo neta ya fa neta nefa, olu nedi edenami ya lamenalaki minenagoliye. Mele edamo neta aumala minámaifa, olu nedi edenami ya aumalaki minenagoliye. 44 Mele edamo neta ya mikaleka ukana nefa, olu nedi edenami ya kosinaleka ukana minenagoliye.

Mikaleka ukade minainako, kosinaleka ukade yaki minenagoliye.
45 Etito ka ma yaki eti limo,

Komu we Adamu ya ounaki omuna kofawa oloto piyami ne,
loto ka mono lufuwau (Stt 2:7) ya nemo ne. Ido aiga we Adamu kuliya Yesu ya Ounakafo omude kofawa olu oloto pi ledami aboga oloto piyami ne.
46 Ido kosinaleka ukade komu melámaiye. E'e, mikaleka ukade komu meleto, kosinaleka ukade ya aiga oloto pinami ne. 47 Komu we ya mikakafo olufe limo, ya mikalekati we ne. Ido aiga we ya kosinalekati we ne. 48 Mikaleka we nemo yamaidana oto mikaleka wenenala minamo ne. Ido kosinaleka we nemo yamaidana oto kosinaleka wenenala minamo ne. 49 Ido mikaleka we lebonala onimo yamaidana oto kosinaleka we lebonala yaki enagolone.

50 Ena mono wenenane-motao, ka ama logimowe. Kolalo. Mikaleka ukade ya Goti kiyaba we wekudi kilalau ya dito nomilipala iya ku gedami eba olunami ya minámaiye. Ido fitala kinami netawa yakafo fitala kiyámenami mona, nomilipala iya ku gedami mona olunami yaki minámaiye. 51 Yamu kolalo. Falukami ka lo oloto gimowe. Wenena muki yauti liliga folámenumo nefa, muki ya bulu ledenagoliye. 52 Eti o ledenami, ya fuli lenami bumu wekilofo nomu fu lageto, ya omude kabi wiyonimo yaidana oto kaita bulu ledenagoliye. Moda kolafe? Bumu wekilofo nomu yakafo nola lageto, folamo wenena ya olu nedi gedageto, fitala kiyámoti minenagilae. Ido lamo ya bulu ledenagoliye. 53 Etito ukade fitala kinami neta ya buluto fitala kiyámenami neta minenagoliye. Ido ukade fulunami neta ya buluto folámenami neta minenagoliye. 54 Ido fitala kinami ukade ya buluto fitala kiyámenami neta minoto, ido fulunami ukade ya buluto folámenami neta minageto, aya kamena yamu eti limo,

Fulunumo mona ya fina fi edeto olu fuli lo fulitaiye. (Ais 25:8).
55 Aiyo, fulunumo mona olu fulo ledenanimo aumaka ega ya ne? Ido lofenanimo weka-kauwa ega ya ne? (Hos 13:14).
loto ka mono lufuwau nemo ka, ya kamena yalo ya gedenagoliye.

56 Fulunumo mona wela-kauwa ya lifimate ya ne. Ido lifimate aumala ya lo melami ka yakafo olu oloto pi ledami ne. 57 Etito nefa, ido Gotikafo Wekolate Yesu Kilistodokati olu fulo edenumo auma olu oloto pi lumu minami we ya siyane, lalole, loto ebola loumokele.

58 Yamu sene-mulune gimomo mono wenenane-motao, linate Wekola lulau mino edeti lonola auma witi olamo ya u fa neta ámunagoliye, loti koliti, ya auma wi kiki loti minoti, keina ma o fedenami ya momoga ámoti, Wekola lonola auma witi olumo idalo.

Copyright information for `SNP