1 Corinthians 16

Yelusalemu mono wenena kifana mele gedalo, loto logimami ka

Ena linate yate felegaga wenena ma yamu koliti kifana olu mau wi gedenawamo ka ama lenagolowe. Kolalo. Galesia ebalo ya numudo-namado monolo mau wi-wi amo wenena ya monawa etiti melalo, loto logimomo yama linate ayaidana oti melalo. Namo enamo kamenalo ya kifanawa aefa fito moni wilito olu mau witenuwe, loti linate ailo-ailo muki ya kifana ma olu oloto piyado, ayalo ya katoti iya meleti Sadeku-Sadeku ya ayauti maleka olu ailo oti inanimo numunigu olu mau wi melalo. Eti oti ya kifanawa faifa giminawamo ya Yelusalemu numudoka oluti unawamo wenena iya ku gedato, ya namo enamo kamenalo ya wenenawa lufuwa wi gimito gilifoneto ya oluti unawae. Ido namoki unune, loto kolinumo ogoufagetoma, ya lakoina unune.

Polokafo Kolinti numudoka unae, loto logimami ka

Ena namo Masedonia ebalo uto, ayalo moni minoto, fuli loto ya linatedoka enagolowe. Oto ya linateki kefoma minenafemo, ido minomo idoneto epe limo kamena fuli lenaife? Kamenawa kolife ádofa, mino fuli loto eba maleka unae, lenado ya linate ane olu faka lato, etito unamo ne. Ido oiya ama faifa kanu uto geyomo unamo ya eleka nofaiye. E'e, Wekolakafo lalo kolagetoma, ya linatedoka oto kamena ma linateki minenae, loto kolowe. Eti loto kolofa, ido oiya ama ya Efesusi numudo minoneto, foli kamena Pentikosi o fedenaiye. Amaleka ya mono kanu naba wito, lono naba olu oloto pi nede minaito, ya olomo kula iye. Ido mono kuwolafo yaki naba minae.

10 Ena Timoti linatedoka enami, ya Wekola lonola olu minomo yamaidana oto olu minami we nemoma nenako, yamu linatedoka koli kolámageto minenaiye, loti olu lalo o edalo. 11 Kiyanido we ne, loti oluti lumuti eyámalo. E'e, olu you lo edeti, unaido ya ana olu faka lato, namodoka enaiye. Amoki mono wenenate liliga yaki kiyabani minowe.

12 Ena mono kunatefo Apolosi yamu ka ama lenagolowe. Kolalo. Mono wenenate liliga ya linatedoka unawamo, ya amoki lakoina unane, loto auma wito ilulu kuto loumofa, amokafo oiya amaleka unami ya kolami nosa naba ámaifa, ido kamena maleka kanu ma wi edageto ya linatedoka unagoliye.

Onowaleka ka

13 Ena linate koti moniti, koli kikitamo monau ya auma wi kiki loti nedi minoti, auma wiyamo wenena yaidana oti auma wi minalo. 14 Oti meleti enawamo, ya seti-muludi gimiti eti alo.

15 Ena mono wenenane-motao, ka ma logiminagolowe. Kolalo. Sitefanasiki wenenala muki yakimu moda koli minae. Amote Akaiya ebaloti ya wenena muki u komu mele gedeti koli kikitoti, ya inanimo luni-kani koladoti ya linate felegaga wenena kouba-naba o gedenuwe, loti eti o minae. 16 Eti o-o minamo mona yaidana oti melamo wenena yaki ido wenena muki mono lonodo ade olu faka loti auma witi olu-olu amo wenena yaki ya linate kiyabatina wenena minanako, ka lenawamo ya kolalo, loto kati oluto auma wito logimowe.

17 Ena linatemu kolito sene-muluneu kolomo, ya Sitefanasile, Fotunatusile, Akaikusile linatedokati ya namodoka oti nasafili o nede minato ya sene-mulune eleyapa wiyaito lalo kolowe. 18 Eti o nedamo ya namoki ido linateki lute-oudeu olu aila wi ledamo ne. Eti o minamo mona yaidana oti melamo wenena kulini ya olu faka lalo.

19 Ena Esia mikalo numudo-namado monolo mau wi-wi amo wenena yate linate aiyo-koiyo ka fulo gede minae.

Ido Akuilate olonafo Pilisilate Wekola lulau mino edeti aiyo-koiyo ka auma witi fulo gede minaiye. Ido lele ya numunigu monolo mau wi-wi amo wenena muki yate aiyo-koiyo ka ya linate fulo gede minae.

20 Ido mono wenenate muki yate aiyo-koiyo ka ya linate fulo gede minae.

Ena linate mono wenenatina geyeti aiyo-koiyo ka logimiti ya felegaga mona meleti abusa wi gedalo.

21 Ena namo Polo aiyo-koiyo ka fulo gedomo ya lufuwa onowaleka ama ya nanimo anekafo wiyowe.

22 Ma yate seni-muluni Wekola gimámatoma ya u kopa unawae.

Wekolate enagoliye.

23 Wekola Yesu nasafilila ya mino gedenaiye. 24 Kilisto Yesu lulau mino edonimo yamu senemulune gimomo mona ya linate muki mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP