1 Corinthians 4

Wekola lonola olamo wenena ya monanina olu oloto pinami ka

Etito ya linate lamomu kolinawamo, ya Kilisto kouba-nabala we, ido Goti kala falukami ka kiyabala we ya minae, loti lamomu kolalo. Ena kiyaba lono olamo wenena ya koti efe lotiko lonowa olunawamo yako wenabanina lalo geyenawamo ne. Etito nanimo monane yamu ya linatefe, ido mikaleka wenena ma yate ka ma lenawamo, ya fa neta ne, loto kolowe. Ido nanimo yaki monane yamu ka ma ádenagolowe. Namo lifimane minámaiye, loto kolofa, ido eti loto kolomo yamu ya lifimane minámaiye, loto ádenagolowe. E'e, monane opoilami we lawoko ya Wekola ya ne. Yamu oiya amaleka ya linate wenena monanina ya iya mele gedámalo. Faifa kiyaba ato, Wekola itibito enami kamenalo ya neta siniku falukuto nemo ya olu lamedoka oto meleto, ido luteu kolonimo ka monawa yaki olu lakoina oloto piyageto, ya ayalo Goti aimolakafo monate opolito wenena muki inanimo gebonina lenagoliye.

Kolinti wenena yate inanimo ukani-luni oluti idamo ka

Ena mono wenenane-motao, kawa eti lomo, ya linatemu kolito Apolosi ido namodoka ya metolito loneto, ya linate ya mikalo we ma oluti diti, ma oluti lumuti o ledeti, ya luti-kati oluti ditenawae, loto, ya linate ya lamodoka metoliti mono lufuwa ya olu fulámoti, kolife loti kolinawae, loto yamu lowe. Kemakafo olu faka lo gedaito ya ukadi-luti oluti idamo ne? Ido neta-mata muki mino gedami neta yauti ya nena neta Gotikafo gimámaiye? E'e, muki ya moda gimitaima nenako, gimámamidana oti ya nediti ukadi-luti oluti idae?

Linate ya oiya eti-mati moda ogofuti minafe? Ido neta-mata ko namo wenena moda minafe? Ido lamo fulo ledeiti, wenena ma kiyabani wenena nabanina builafe? Etiti builamo neko, ya lalimo ya linateki lakoina wenabanina minoto kiyaba o gedoniko ya lalo kologi ne. Koli minafe? Gotikafo lamo aposolo we ya wenena muki gegeka afima fulo ledami, ya lofo fulunawamo wenena yaidana oto minoninako, mika kosina enisole ido wenena, muki yate eleigiti leye minae, loto kolowe.

10 Lamo Kilisto yamu kolito, ka manedeu minámamidana oto minonimo nefa, ido linate ya Kilistodoka ka maninigu nemo wenenaidana minone, loti kolae. Lamo amika mele minoba, ido linate ya auma wiyone, loti kolae. Linate kuliyai we ya diti minafa, ido lamo ya lumutoko minonimo ne. 11 Adeinati ya kadunamu fuluto, nomu kolito, ukadelo owo migoliko wiyonimo, ya liyadoti lofenagiliko lomato, numude minámaito minomo uto uto, oiya ama yaki moda ayaidana otoko minone. 12 Etito minoto, ya lalimo adekafo lono auma wito olu minone. Ka nosámami lolomamo ya itibito olu lalo o gede minone. Olu nosámami o ledamo, keinawa ya fa mofu minone. 13 Kamade kiyamo ya olu you lo gedenumo ka itibito logimi-gimi one. Lamo mikalo wenena muki omunido ya moita neta, fuma nosámami wiyami neta fulitenawamo yaidana oto minonimo, ya adeinati etito minomo dito dito, oiya ama yaki moda ayaidana otoko minone.

Polo ya monanelo meyalo melalo, loto logimami ka

14 Ena kawa lufuwa wiyomo yakafo olu ukadido koli gedenae, loto wiyámowe. E'e, linate ya sene-mulune gimomo nomilipane yaidana oti minamo, ya kati oluto fuka ka ama lufuwa wiyowe. 15 Kilisto lulau mino edeti kiyaba o gedamo we mumudi teni tauseni (10,000) yaidana oti minomo wama nefa, ido mono metibo ya muki minámae. E'e, namo ya Yesu Kilisto lulau mino edeto kala kuwa lalo moda kana oto apito logimodo ya koliti, koli kikitamo yamu linate ya namokafo kedomo, mono nomilipane ya minae. 16 Yamu kati oluto, ya namo monanelo meyalo melalo, loto auma wito logimowe. 17 Aya yamu ya mono nanefo sene-mulune umomo we Timoti, Wekola lulau mino edeto monalalo melefe lo moinami we ya ilifoneto, linatedoka wiye. Amokafo ya namo Kilisto Yesu lulau mino edeto mona melomo kanu ya mono wenena numudo-namado logimito, gilibito, o-omo yama logimageto ya kofa kolinawae.

18 Ena linate liligate lamodoka ámenagoliye, loti namomu koliti, linanimo ukadi-luti oluti di minafa, 19 ido namo Wekola lalo kolinaido ya kamena fana áumageto linatedoka oto, ya ukaniluni oluti idamo wenenawa ka lenawamo yako kolámoto, aumanina yaki apolito kolinae. 20 Goti kiyabate we wekudi kilalau minonimo mona ya ka lenumo ma minámaiye. E'e, aumala olunumo ya ne. 21 Ena linate namomu nediye loti senimulunigu ya koli minae? Linatedoka enamo, ya kefaki enafemo, ido sene-mulune gimito, ounelune-kane you lenamiki enae? Kati kife loti kolalo.

Copyright information for `SNP