1 Peter 5

Mono kiyaba wenena kanina

Etito ya kiliyatigu yau mono kiyaba we linate ya namo koinatibo kiyaba we minoto, ido Kilisto keinala naba kolami ya eyeto kawa kuwa lo oloto mele-mele omo uto, ido lamenala oloto pinami yaki lakoina olomo we yakafo kati oluto eti loto logimowe. Kolalo. Goti wenenala ya linate mono kiyaba we adigu melami ya aimola sipisipila yaidana oti minamo yama nenako, loti koti efe loti kiyaba o gedalo. Etiti kiyaba o gedato ya nela lono olamoidana oti olámalo. E'e, moda Goti onobalalo seti-muludi lalo meletiko olalo. Ido kifana-koukame ko nenumolae, loti fa netamu koliti lonowa olámalo. E'e, moda aya lonowa yamu muludi idageto olalo. Ido kiyaba we naba buluti ya wenenawa adigu melami wenena ya olu afima o gedámalo. E'e, moda sipisipi mau naba yaidana oti minamo ya lege alo, loti kanuwa gilibalo. Eti o minato, ya sipisipi kiyabani we Wekola oloto pito enami kamenalo, ya moda kafa-nafa lagu yauti ma u komu uti neta olamo yaidana oto kokamu atenido moufamo netaidana, kosinauti lamena imo fitala kiyámenami ekeina ya olunagilae.

Ukade oto lumuto kate kife loto auma wito minenumo ka

Ido ayaidana oti linate we kofawe ya gedamo wenena ka lenawamo ya kolife loti koliti, wenido meyalo melalo.

Ido linate muki ya linanimo ukadi ya oluti lumuti, ido wenenatina kulini ido ani olu faka lenawamo mona ya ukanido owo yaidana oto olu wiyalo. Aya yamu ya kolalo.

Wenena mate inanimo ukani-luni-kani oluti idamo, ya Gotikafo fina fi ginito, ido mate inanimo ukani-lunikani oluti lomamo ya nasafili o gedami ne,
loto ka mono lufuwau (Snd 3:34) ya nemo ne.

Yamu linate ya Goti ana gedimo feumau yau linanimo ukadi-luti-kati oluti lumuti minalo. Ya aimola kamenala melaido ya moda olu faka lo ledenami ne, loti. Amo ya lamomu kolaima nenako, loti keina kolamo ka muki ya amodoka fulo umalo.

Kati kife loti ukadi-luti-kati koti kiyaba o minalo. Kuwotibo kamadi ki-ki imo we Satani ya kula-laiyoni wela atoto ka naba limo yaidana oto monito, yalekati ofo nenafe? amalekati ofo nenafe? loto u ya fede ama fede oto moni wili minaiye. Ena mono wenenatina mikau-mikau ya keinawa ayaidanako oloto pi gede fulitami ne, loti koli minanako, yamu koli kikitina auma witi nedi minoti, fina fi umalo.

10 Ido linate ya keinawa kamena lina efema ya kolato, ya Goti, nasafili mona-mona aboga, ya Kilisto lulau mino edeti aimola minowaminowa oto minami lamenalaleka enawae, loto luti fiyami we yakafo kofa olufe-fe lo gedeto, lituma fi gedeto, olu auma wi kikito gedenagoliye. 11 Amo aumala naba-naba mino edamima ya moda minomo dito minowa-minowa oto nemo ne. Ona.

Onowaleka ka

12 Ena Sailasi anakafo ya ka ama lina efe ya lufuwa wi fulo gedowe. Amo ya mono wenenate ka ona kula kanuwalo efe loto moni-moni o minami we ne, loto koli umowe.

Ena nasafili lulau minagu ya Goti nasafilila ona kula nemoma nenako, loti ayau moda auma witi nedi minalo, loto kati oluto olu auma wi gedomo ka ya lufuwa amau ya lo oloto mele gimowe.

13 Linateki lakoina iyaina o gedami wenena Babiloni numudo monolo mau wi-wi amo yate linatemu koliti aiyo-koiyo ka ya fulo gede minae. Ido mono nanefo Maki yaki ayaidana oto fulo gedaiye.

14 Ena linate mono wenenatina geyeti aiyokoiyo ka logimiti ya seti-muludi gimamo mona ya gilibinune, loti abusa wi gedalo.

Linate muki Kilisto lulau mino edamo ya you amene mona mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP