1 Timothy 5

Goti wenenala muki ya wenenate ona kula minamo ka

Ena we kilofo ma monala yamu ka loumunae, lenanimo ya ka auma wito loumámo. E'e, menefole, loto you loto loumo. Ido wemomo kipa-apa yaki yanefo-kunanefole, loto mona lalo mele gimo. Ido wena kilofoakilofo ayaidana oto onefo-motao, loto, ido wenaipa nomilipa ya nemona-ilofo-motao, loto ukaga-ouga-luka-kaka mo lotoko minoto mona lalo mele gimo.

Wena-kena kiyaba o gedenumo ka

Ena wena-kena inanimoniko minamo ya kiyaba lalo o gedalo, loto logimo. Ido wena-kena ma ya nomilipani nakunibo-mota minenawamo ya mono lononina komu lono ya inanimoni numunigu yau onige menige aunigemota yate komu afimaleka o gedadoma ya koliti, lifima itibiti giminawamo, ya Gotikafo geyeto lalo kolinagoliye, loto auma wito logimito api gilibo.

Ido wena-kena ona, aimolako minami yakafo Goti yamu kolito kiyaba o edeto ya leda lunaga loumutoko minoto, ane olu faka lo, loto loumami ne. Etito minaifa, ido wena-kena ma yate inanimo ukani yamuko koliti moni minenawamo ya omuni kofawa minafa, ido moda fulu fitala kitamo yamaidana oti ya minae. Ka ukanido minámageto minenawae, loto kawa ya auma wito logimo.

Ido ma yate inanimo wenenanina kiyaba o gedámoti, ido aya wenenaninawa yauti onibo, menibo, olonibo, nomilipani ya oto diti kiyaba lalo o gedámamo wenena ya koli kikitamo mona meni umutiti, koli kiki ádamo wenena ya olu fulo gedeti nosa naba ámami mona ya mele minae.

Ena wena-kena ma ya melegeni sikisiti (60) olu fulamo wena-kena, wanibo lawokoloko minoti, mona lalo melemo idamo wena minae, loti monanina eyefe loti eyamo wenena yate lo gedamo, ya nomilipani kiyaba lalo o gedeti, wenega wenena nasafili o gedeti, Goti felegaga wenenala kouba-naba o gedeti, keina ma ukanido nemo wenena ani olu faka lo gedeti, mona lalo muki yaidana oti melemo idamo wena-kena yaidanako kulini wiyalo.

11 Kulini etiti winawafa, ido wena-kena kofawa yate kulite wiyo, lenawamo ya, E'e, logimalo. Yaidana wenawa ya we mamu koliti, Kilisto yako koli umadokati ya we ma unune, loti 12 komu ka lamoma fulitamo yamu ya lifima ka ukanido nemo ne. 13 Etiti minoti, ya lono olámoti, faifa u yau amau oti moni minamo yako minámaiye. E'e, fa ka yaki loti, wenena ma neta o melamo lodobe fi ya ama oti, ádenawamo ka yaki lo-lo amo ne. 14 Yamu wena-kena kofawa ya we malo uti, nomilipa kedeti, wenenani, netani-matani ya kiyaba o gedenawae, loto kane lalo kiyowe. Eti enawamo ya kuwotefo kamade kinami ka moni wilinami ya ma olu oloto piyámenagoliye. 15 Kolafe? Wena-kena ma yate kanu lalo fulititi, Satani ege meletamo ne.

16 Ido koli kikitamo wenaipa yate wenenanina yauti wena-kena ma minenawamo ya inanimoni wenenanina ani olu faka lalo, loto logimo. Eti ato ya monolo mau wi-wi amo wenena yate neta wena-kena giminawagu yauti olámato, wena-kena ma inanimoko minamo wenaipa yako ani olu faka lenawamo ya keina kolámenawae.

Mono kiyaba we ani olu faka loto meina lalo giminumo ka

17 Ena mono kiyaba we lonowa lalo olamo ya linate mono kolamo wenena yate kulini olu faka loti olu lalo o gedalo. Ido amo yauti ka mono monawa logimiti, api-napi gilibamo lono olu-olu o minamo we ya olu lalo o gedeti meina ya oto diti gimalo. 18 Aya yamu ya eti limo,

Bulumakau yakafo yuwa witi leya wito lilika wi kedageto, ya welalo nela melámalo,
loto ka mono lufuwau (Lo 25:4) ya nemo ne. Ido ka ma ya eti limo,

Lono olamo wenena yate meinanina olunawamo ne,
loto Wekolakafo limo ka (Lu 10:7) ya nemo ne.

19 Ena we ma lawoko yakafo kiyaba we ma ligiya lo edenami ya kolámalo. Wenena lelefe, ido lelei-lawokoi inanimo omunikafo eyamo neta yamu weni lawoko unami ka lo oloto melenawamo yako kolalo. 20 Ido mate mona nosámami melenawamo ya liligaleka yaki koli kolinawae, loti muki omunido olu oloto iti ka logimalo.

Mono mona koto kiyaba oto minenumo ka

21 Ena Gotite Kilisto Yesute iyaina o gedami enisoleki onobanido ya eti loto lo auma wi komowe. Kolo. Monawa lokomomo ya kaimo kakaloti mele fito etito ne, loto wenena mele dilumu o gimámo. E'e, kefoma olumo witenaiye, loto koto kiyaba o mino. 22 Wenena mate mono lono olunawae, loto agakafo alako maninido olámo. Ido wenena mate nosámami mona melenawamo yaki lakoina melámo. E'e, kaimo ukaga-ouga-luka-kaka mo lotoko minenaiye, loto koto kiyaba otoko moino.

23 Kamo muluga kelo oto ukaga kamenakamena neta kilanimo yamu ya faifa no yako ánoto, no waini ya kefo efema yaki no.

24 Ena wenena liligaleka ya monani nosámami yamu lifima ka itibiti olunagilae, loto geyefe lone. Eti loto geyoba, ido liligaleka yate mona nosámami falukuti melamo ya lifima ka olunawamo ya aiga oloto pinagoliye. 25 Ido ayaidana oti maleka mona lalo melamo ya moda oloto nefa, ido maleka oiya falukuto nemo ya aiga oloto piyageto kenagolone.

Copyright information for `SNP