1 Timothy 6

Nelalo kouba-naba wenena kanina

Ena nelalo kouba-naba wenena muki ya eti loto logimo: Wenena mate Goti kuliya ido ka mono ya kamana kitenawae, loti wenabanina kouba-naba o gedeti, kulini olu faka lenune, loti auma witi kolalo, loto logimo. Ido wenabanina yauti mate Goti koli kikito umamo ya mono wenenate minae, loti eleka fi gimámalo. E'e, lonotina aboga ya lonowa meinala lalo olamo we ya Goti koli kikito umamoma nenako, loti seti-muludi gimiti luti-kati kokatoti kouba-naba o gedalo, loto logimo.

Ka ona kula koli fulititi kifana-koukame yamuko kolamo wenena u kopa unawamo ka

Kawa muki ya api gilibito auma wito logimo.
Ido ma yate ka ailo ma api gilibiti, Wekolate Yesu Kilisto kala kula koli fuliti, ka mono mona lalo api lilibami ya meni umunawamo, ya inanimo ukani-kulini oluti diti, ka ma kolife ádoti ya minae. Ka mona yamu moila fiti, ka lifima-lifima lenune, loti kopa kolamo yamo neta-mata mamu luni ofo gimiti, ilulu kuti kamani kiti, kani-manini nosámami ki gimiti, moila fi-fi amo wenena yate luni-kani u kopa wito ka ona kula ya luni-kaniguti fulititi, Goti kanula ya kifana-koukame olu oloto pinumo kanu ne, loti kani kopa-napa ki-ki ae.

Eti loti kani kiyafa, ido Goti monala melonimo wenena sete-mulude olu lata wi minogeto ya monate olu lalo ona lema o ledaito lalo minone. Mikalo ya koukamete minámami oloto piyonimo, minoto fulunumo ya ayaidana oto koukamete minámami faifa fuluto unune. Yamu ya konuma-kobina ukadelo owo mino ledenami ya moda lata wi minenune. Etito minoba, ido wenena mate kifana-koukame naba ko nenune, loti kolinawamo wenena ya Satanikafo kepa mele giminaigu ya lumu fou loti kilifuku onenagilae. Etiti ya fa neta ido olu nosámami o gedenami neta eye lalo-talo melamo mona yakafo gini fulunami kanudo ya ika o gedageto u kopa unagilae. 10 Moda kolafe? Kifana-afana ya seni-muluni umamo mona yakafo nosámami mona muki-muki olu oloto piyami mona ya ne. Etito nemoma nenako, wenena liligate kifana-afana yamu kolamo, ya koli kikitadokati ika o gedaito, inanimo ouniluni-kani kaila fiti ogofu naba-naba koli minae.

Goti wenenala auma wito mona melenumo ka

11 Ido kamo Goti wenenala minanimo we ya aya mona muki ya meka umuto koli oluloto uto, ya efe limo mona, Goti monala, koli kikitenanimo mona, seka-muluga giminanimo mona, auma wito mino kolinanimo mona, amene meleto sodoto minenanimo mona yamu auma wito kolito ya melemo ido. 12 Etito minoto Goti koli kikito umanido yati neta ma ika o nedetenaiye, loto nosámami mona ya kuwonefo ne, loto fina fi umumo wo. Gotikafo omuga kofawa minowa-minowa oto minenane, loto iya ku kedami mona yama olu kiki loto olu mino. Aya mona yamu wenena muki onobanido ya koli kikitanimo ka lo oloto meletanimo ne.

13 Ena neta-mata muki olu omuni kofawa oloto pi gede-gede imo we Goti yaki ido Kilisto Yesu aimola monala ya Pontiusi Pailati lo oloto umami we Yesu yaki onobanido ya auma wito lokomowe. Kolo. 14 Ka mono kula lolomami ya wenena mate ka nosámami lo edetenawae, loto kawa ya olu kopaitámoto, Wekolate Yesu Kilisto oloto pinami kamena yamu kolito ya kawa olu kikitoto lo oloto meleto kiyabala omo ido, loto auma wito lokomowe. 15 Kamenawa ya Gotikafo koli melaidoko oloto pinagoliye. Ido lalo koli minomo wimo we amo ya kiyabate we wenaba lawokoko ya ne. Amo ya kiyaba we wekudi muki ya Kiyabani We Wekudini minoto, ido wekola muki ya Wekolani minami ne. 16 Amo yako folámenami we, lamenalaleka o fedámenumo lamenau minami we, mikaleka wenena eyámonimo we ya ne. Ido eyenune, loto enumo ya ogoufámone. Kuliya diwa-diwa minoto, aumala minowa-minowa o edemo dinami ne. Ona.

Neta-mata ko namo wenena kanina

17 Ena wenena oiya ama mikaleka neta-mata ko namo wenena ya eti loto auma wito logimo: Inanimo ukani-kulini oluti idámoti, kifanakoukame ya fuli lenami neta ne, loti kolamo yamu netawa ya litumate ne, loti kolámalo. E'e, Gotikafo netawa-matawa muki lomami, ya seti-muludi lalo koliti ko noti minenawae, loto olu oloto pi lumu minami we yako litumate ne, loti koli umalo. 18 Eti loti koli umuti, ya mona lalo meleti, keina kolamo wenena kani koliti ko namo netatigu yauti naba oluti iya mele gimiti, mona lalo yaidana oto melenumolae, loti aya monawa ya ko noti minalo. 19 Eti enawamo ya oto meleto onimo mona ona kula ya oluto kofawa minowa-minowa enune, loti ya aiga kamenalo ya u lalo unawamo neta mau minageto eyenagilae, loto auma wito logimo.

Onowaleka ka

20 Aiyo, Timotiyo, Gotikafo agalo melami ya kiyaba oto olu mino. Ido fa ka, mikaleka ka ya we mate oluti Goti kala olu kuwolafo bulu edeti, ya neta-mata monawa koli fuli lone, lamo ya suki loti ilulu kuti lo-lo amo ka ya koli fulito. 21 Wenena liligaleka ya kawa olutadoma nenako, Goti koli kikito umone, loti kolafa, ido ata wi minae.

Ena nasafili mona ya linatedoka mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP