2 Corinthians 12

Gotikafo Polo famoidana oto ilibami ka

Ena nanimo kuline olu faka lenamo mona yamo olu lalo o ledámenagolifa, ido linatemu kolito ya ka ma lenagolowe. Neta ma Wekolakafo famoidana olu oloto pi nomami neta ya logiminae. Kolalo. Namo we lawoko ma Kilisto lulau mino edami we yamu kolomo wewa ya komu kaita ilimito kosinau eba ma mulalo akaiya lelei-lawokoi (3) yalo ya idami wewa ya ukanaki ilimito idaife, ido ukana olu fulito ilimito idaife? Ya namo kolámowe. Gotikafo koli minaiye. Aya we ya ilimito Paladaisika idaito, yalo ya ka ma wenena ogofuti ádenawamo ka ya kolaiye. Aya ka ya wenena lo oloto giminae, loto kolaifa, ya lo fuko edami ne. Aya we yamu kolomo, ya moda ukanaki ilimito idaife, ido ukana olu fulito ilimito idaife? Ya namo kolámowe. Gotikafo koli minaiye. Netawa ya komu olu oloto pi umaito melege fotini (14) utami neta ya oiya ama ya lo oloto melowe. We yaidana we kuliya olu faka lenagolofa, ido nanimo kuline ya olu faka ádenagolowe. E'e, amika melomo mona yamuko olu faka loto lenamo ne.

Moda kolafe? Nanimo kuline olu faka lenae, loto kolinamo ya ka maneneu minámami ka ma ádenamo ne. E'e, ka ona kula yako lenamoma ne. Etito nefa, ido wenena mate namomu oluti diti kolitenawae, loto nanimo kuline olu faka ádenagolowe. Moda oto meleto o-omo monane ya inanimoni koti ido koliti o-o ado yaloma ya moda kolinawamo ya ne.

Polo amika melami ka

Ena netawa naba-naba olu oloto pi nomami neta yamu ukaga oto ditenane, loto ukaneu yau kaila imo neta Satani lonola oluto nofo-nofo enami neta ma nomami ne. Netawa nomami ya kaimoka ukaga oto ditenane, loto nomami ne. Aya netawa nomami ya olu fulo nedenaiye, loto kamena lelei-lawokoi ya Wekola wako lo edofa, ido amokafo lonomami, Kamo amika melanigu yau namo aumane moda oloto pife lo-lo inako, yamu namo nasafiline mino kedami ya moda ne, loto lonomami ne. Yamu Kilisto aumala moda namodoka mino nedenaiye, loto amika melomo mona yamu keina kolámenagolowe. E'e, aya yamu lo naba itenae, loto lalo kolowe.

10 Etito amika melomo kamenalo ya moda auma wito minomoma nenako, loto Kilisto yamu ya olu nosámami o nedagu, ido keina naba fede nomaigu, ido kaila fi nedagu, ido keina kologu, ido amika melogu yau moda laloko koli-koli o minowe.

Linatemu kolito mono monatina olu auma wi gedenae, loto logimami ka

11 Kawa eti lomo ya ka maneneu minámamidana oto lofa, ido linate yate mona mele nedamo yamu ya eti lowe. Moda kolafe? Linate kiliyatigu minamo we ya aposolo we wenaba ona minae, loti kolato, ido namo ya fa neta minofa, ido namo olu afima o nedamo mona ma minámainako, yamu linate kuline olu faka lamo neko moda lalo agi ne. 12 Neta kofawa Goti aumala lilibami neta, ya eyeto mulude idami neta, aumafofo loto olu oloto piyami neta, yakafo aposolo ona ne, loto lilibami neta, ya kiliyatigu moda auma wito olu oloto pi-pi o minomo ne. 13 Ido muki ebau mono wenena mau minadoka aposolo lonowa olomo ya linatedoka ayaidana otoko olomoma nenako, yamu egaidana oti mono wenenawa liligaleka yate linate ya olu afima o gedamo ne? Mona lawoko yako linate keina kolitenawae, loto ane olu faka lenami neta ma linatedokati olámomo mona yakafo olu afima o gedami mona ma nefe? Aiyo, olu nosámami o gedomo monawa ya kilili o nedalo!

14 Ena oiya ama ya linatedoka kofa enae, loto kolomo ya u kamena lelei-lawokoi (3) enagoliye. Etito enamo ya mikaleka netatina yamu kolámowe. E'e, linanimo yamuko kolomoma nenako, yamu linate keina kolitenawae, loto linatedokati neta ma olámenagolowe. Moda kolafe? Nomilipani yate neta-mata olu mau witi onibo-menibo ani olu faka lo-lo amo mona ma minámaima ne. E'e, onibo-menibo yateko nomilipanina kiyaba o gedenawamo neta olu mau wi-wi enawamoma ne. 15 Yamu namo ya moda oudi olu auma wi gedenae, loto linatemu kolito netane-matane muki fulitito, oto meleto o-omo monane muki yaki linatemu oto fulito fulunamo ya moda lalo ona kula kolinagolowe. Namo etito sene-mulune oto dito gimi minodo ya linate itibiti seti-muludi oto lumuti numu minafe?

16 Etito nefa, ido keina kolitenawae, loto namo ya linatedokati neta ma olámomo mona ya linate moda koli minae. Aya mona moda koli minafa, ido liligate eti lamo, Polo ya suki ka manenau nemo we ma nenako, kote wito ika o ledaiye, loti namomu lo minae. 17 Ya egaidana oto eti omo ne? Wemomo linatedoka gilifi meloneto agu yauti makafo koti wito netatina ipoto olami yakafo eti o ledaiye, loti lafe? 18 Taitusi ya kala oluto amoki lakoina mono wete maki gilifi melomo kamena yama Taitusikafo koti wito netatina ma ipoto olami nefe? Lamo oude lawoko meleto kanu lawoko moinámonimo nefe? Olalo!

19 Eti loto wiyomo ka ya lamo ukadelo nemo ka olufe lenumo lufuwa ya wi fulo ledae, loti lamomu koli minafe? Etito minámaiye. Goti onobalalo Kilisto lulau mino edonido ya lo-lo o minone. Aiyo, sene-mulune gimomo wenenanemotao, lamo oto meleto onimo mona muki ya moda linate olu auma wi gedenuwe, loto eti o-o minone. 20 Moda kolafe? Namo ya linatedoka enamo ya lalo geyenamo mona ma melámato, ido linate yaki ayaida oti lalo neyenawamo mona ma melámotenae, loto koli nomaiye. Ido kiliyatigu yau moila fiyamo mona, wenena ma netaninamu kolamo mona, seti kala-kala limo mona, inanimonimuko kolamo mona, wenena kamani kiyamo mona, lodobe fiyamo mona, ukadi oto diti kolamo mona, kopa moinamo mona ya eyetenae, loto keina kolowe. 21 Etito kofa enamo ya linate liliga muki komu nosámami mona melamo ya fuma wiyami monani, ido kopa olu onamo monani, ido ka kolámamo monani meleti seni-muluni olu eleyapa wiyámamo, yamu kiliyatigu yau Gotine yakafo kuline oluto lomageto ya kufu ka nabanaba lotenae, loto keina kolowe.

Copyright information for `SNP