2 Corinthians 2

Etito ya kofa keina kolitenune, loto itibito linatedoka ámenagolowe, loto lune-kaneu auma wito kolowe. Moda kolafe? Namo keina ka giminamo ya kemakafo sene-mulune olu lalo o nedenami ne? Linate keina olu gimonetoma ya egaidana oti itibiti sene-mulune olu lalo o nedenawae? Etito ya linate alikani numunawamo wenena minafa, ido linatedoka oto keina kolitenae, loto komu lufuwa wi fulo gedomo ya namo neta mamu lalo kolinamo ya linateki lakoina lalo kolinawamo ne, loto linatemu auma wito kolomo nenako, yamu lufuwawa ya wi fulo gedomo ne. Moda kolafe? Komu lufuwa wi fulo gedomo ya sene-mulune keina oto ogofu naba-naba kolito, kufu omo omune nowala naba-naba lomaito lufuwawa ya wiyomo ne. Etito wiyomo ya linate katoti keina kolinawae, loto wiyámowe. E'e, linate senemulune naba-naba gimomo mona ya kolife loti kolinawae, loto lufuwawa ya wi fulo gedomo ne.

Lifima mino edami we lifimala ya kilili o edalo, loto logimami ka

Etito nefa, ido wewa mona olu kopaitami ya namoko keina nomámaiye. E'e, linate muki yaki keinawa maleka gimaima ne. Ido malekale, lomo ya ka auma wito lotenae, loto faifa keinawa maleka gimami ne, loto lowe. Ido linate maleka muki ya lifima ka loumonimo ya moda ne, loti oiya ya wewa siya-mulunau keina naba-naba fuluto u kopa otenaiye, loti lifima kawa kilili o edeti, ido olu auma wi edenawamo, ya moda lalo minenagoliye. Yamu ya linate seti-muludi umamo mona ya ilibalo, loto kati oluto logimowe. Etito komu lufuwa wi fulo gedomo yama linate kawa muki ya koliti meyalo melenawafemo, ido melámenawae, loto linatemu kolife loto kolinae, loto komu lufuwa ya wi fulo gedomo ne.

10 Ena linate ya we ma lifimala kilili o edenawamo ya namoki ya kilili o edenamo ne. Moda kolafe? Satani kala kiyami mona ya moda koli minoninako, yamu olu afima o ledetenaiye, loto wenena lifimani kilili o gedomo ya linatemu kolito ya Kilisto omunalo ya lifimani kilili o gedomo ne.

Polokafo Taitusi monila wilami ka

12 Ena Tolowasi numudo o fedeto ya Kilisto kala kuwa lalo lo oloto melenae, loto kolomo ya Wekolakafo kanu wi nedaifa, 13 ido mono koinanefo Taitusi ya monila wilofa, linatedokati itibito ámami yamu ouneu ya you amene minámaito, moda unagolowe, minalo, loto logimito fulo gedeito monimo uto Masedonia ebalo ya owe.

Kilisto kala kuwa ya ladanuwa imo ka

14 Ido Kilisto lulau mino edonimo yamu Gotikafo aimola aumala mino ledaito, neta-mata muki olu afima edenumo kanulalo ya lilimito u-u ito, wenena eba negu-negu ya lamodokati kala kuwa koliti aimola ladanuwala kolinawamo mona olu oloto piyami we ya siyane naba-naba loumowe. 15 Aya yamu kolalo. Wenena maleka olu omuni kami wenena, ido maleka u kopa unawamo wenena, muki kiliyanigu yau kala kuwa lo oloto melonimo, ya Kilisto ladanuwala imo neta, Gotikafo lalo kolami neta ya minone. 16 Moda kolafe? Wenena maleka fulunawamo kanudo minamo yamu kawa kuwa ladanuwa kolamo ya fulunawamo monawa ya olu oloto pi gede minaiye. Ido maleka kofawa minowa-minowa enawamo kanudo minamo yamu kawa kuwa ladanuwa kolamo ya kofawa minenawamo monawa ya olu oloto pi gede minaiye. Yamu kemakafo lonowa ya ogofuto olunaiye? 17 Linate ya moda leyefe loti leye minae. Wenena muki Goti kalalo yati ya kifanakoukame olunune, loti lonowa olamo yaidana oto olámone. E'e, lamo ya Goti omunalo Kilisto lulau mino edeto oude-lute-kate mo loto minonigu yauti Gotidokati ka lo oloto ya melone.

Copyright information for `SNP