2 Corinthians 3

Gotiki kutifi ledami ka kofawa lo oloto melamo ka

Ena lamo kulite kofa apito olu faka lenune, loto lobe? Ido lamo ya wenena maleka yamaidana oto mono lonote ido monate yamu ya mate ka lufuwa witi lomamo ya oluto oto linate giminube? Ido linate yate lufuwa yaidana witi lamo adelo olu faka lenawamo nefe? E'e, lamo mono lonote monawa olu oloto piyami lufuwate oude-lute-kateu nemo lufuwa ya linate ya minae. Eti o minamo yamu wenena muki yate linate monatina ya lufuwa yamaidana ito koti kofe loti kolamo ne. Eti amo ya lamo lonote yamu lufuwa neta ma Kilistodokati ami yaidana oto linate ya eikawa witi minae. Aya lufuwawa ya yá nowalakafo wiyámaiye. E'e, kofawa minowa-minowa oto nemo we Goti Ounakafo wiyaiye. Ido kifana ketalo ya lufuwa wiyámaiye. E'e, wenena ouni-lunigu yau ya wiyaiye.

Eti lonimo ya moda Kilistodokati Goti onobalalo koli kikito umuto ya lone. Eti loto loba, ido lonowa ya lalimokafo ogofuto olone, loto kolinumo ya ma minámaiye. E'e, lono ma ogofuto olunumo ya moda Gotikafo olu auma wi ledenami yako ogofuto olunumo ne.

Ido amokafo moda amoki kutifi ledami mona kofawa lonola ya ogofuti olunawamo ne, loto olu auma wi ledami ya lo melami ka lufuwa wiyagu yauti ma minámaiye. E'e, moda Ounadokati ya ne. Moda kolafe? Lo melami ka lufuwa wiyamo yakafo wenena gini fulu-fulu ifa, ido Ounakafo ya olu omude ko minaiye.

Ena lo melami ka, kifana ketalo lufuwa wiyami ka, wenena gini fulu-fulu imo ka lonola ya moda lamenaki aito, ya Mosese kola-wela lamena naba ito, Isilaeli wenena yate kolau ya ogofuti kogo eyámamo ne. Ido aya lamenawa ya kamena lina efemako minoto eifaiye. Ido Ouna lonola lamenala yamo olu fulo edeto lamena naba-naba ona imo ne, loti kolámafe?

Aya yamu kolalo. Lifima olu lomami ka lonola ya lamenaki amima nenako, yamu monatina efe limo ne, loto lo ledami ka lonola yakafo olu fulo edeto lamenala naba-naba ona kula ne. 10 Etito aya lamenawa naba-naba yakafo komu neta lamenala ya olu afima o edeto lamena ona feke loto linako, yamu komu neta lamenala ya ma eyámenagolone. 11 Moda kolafe? Kamena lina efemako minoto eifami monawa ya lamenaki aima nefa, ido minowa-minowa oto minenami monawa yakafo olu afima o edeto lamenala naba-naba ona kula ne.

12 Aya yamu kolito kiyaba oto minoninako, yamu aumafofo loto kawa lo oloto mele-mele one. 13 Mosese mona melami yaidana oto melámone. Amodoka ya lamena kamena lina efemako minoto efinami mona ya Isilaeli wenena kogo eyetenawae, loto lafo-lafokafo kola-wela olu falukami ne. 14 Eti imo nefa, ido aya wenenawa luni-kani omuna likainako, yamu adeinati Gotiki kutifi gedami ka lilau yauti kato-kato amo, ya falukuto nemo monawa, kolife ádamo mona ya mino gedemo uto uto, oiya ama yaki moda ayaidanako oto mino gedami ne. Moda kolafe? Kilisto lulau mino edenawamo yako olu oloto pi giminami ne. 15 Etito nefa, ido adeinati Mosese kala lufuwa kato-kato amo kamenalo ya ouni-luni-kani olu faluku gedami minomo wamo, ya onema yaki moda ayaidana oti minae. 16 Eti o minafa, ido maleka ya ouni olu eleyapa witi Wekoladoka amo, olu falukami monawa ya olu fulo gedeto, olu oloto pi gimi-gimi iye.

17 Ena Wekolawa ya Ouna ya ne. Ido Wekola Ouna minaido, yalo ya efilito, olotoko minenumo mona ya ne. 18 Etito lalimo muki ya kote-wete olu falukámageto minonimo, ya wenena noku kamamuni nemo yamaidana oto Wekola lamenala yakafo lamena o lede-lede imo, ya aya Ouna nemo we Wekoladokati ya aimola lebonala bulu lede-lede imo, aya lamenalawa yakafo mino ledami ya u naba-naba uto minomo unami ne.

Copyright information for `SNP