2 Corinthians 5

Etito lamo mikaleka ukade ya seli numuna yaidana oto fulu fitala kiyagetoma, ya Gotikafo kosinauka minowa-minowa oto minenami numuna, wenena anikafo olufe ádamo numuna olu oloto pi ledami ne, loto kolife lo minone. Aya yamu ya oiya ama minonimo ya kosinauti numude ya kolouto winune, loto auma wito kolito ya au-au loto minone. Etito kolouto wiyogeto oude ya apako minámenaiye.

Moda kolafe? Lamo oiya ama seli numugu fa minoto ya keina kolito au-au lo minone. Eti onimo ya aya ukade olu fulitenuwe, loto kolámone. E'e, moda kofawa minowa-minowa oto minenumo mona yakafo fulu fitala kinami netawa ya mikilitageto kosinau ukade winune, loto kolone. Ena Goti aimola yakafo aya netawa ya olunawae, loto olu oloto pi ledami ne. Ido moda ona giminae, loto lilibito Ouna ya olu komu meleto lomami ne.

Yamu ya kamena-kamena lalo kolito auma wito mino-mino one. Eti onimo ya moda ukade ama mikaleka numude yaidana oto neto yau minonimo kamenalo ya numude ona Wekoladoka nemo yau minámone, loto kolife lone. Etito ya koli kikito umonimo monalo yaloko moda monimoni o minone. Omudekafo eyonimo monalo ya moinámone. Aya yamu ya moda lalo kolito auma wito minone. Ido oiya eti-mati ya ukade mikaleka numudeu yati uto numude ona yau dito Wekolaki lakoina minonimo neko moda lalo agi ne, loto kolone.

Etito ya ukade amaleka fa minenubemo, ido fulitito unube? Moda aimola ona lalo kolinami mona yako melenuwe, loto auma wito kolito ayalo yako moni-moni o minone. 10 Moda kolafe? Lalimo muki ya Kilisto olu kalo mele ledenami folomolalo ya olu nedi ledenami ne. Ayalo ya mikaleka ukadeu minonimo kamenalo ya mona lalo melobe? Ido fa mona, nosámami mona melobe? Mona yaidana-amaidana melonido, ayalo ya lifima efe lotoko itibito olunagilae, loto olu nedi ledenami ne.

Kilisto koli kikito umuti Gotidoka itibalo, loto logimami ka

11 Etito ya Wekola koliya kolonimo mona ya kolife lo minoninako, yamu wenena kani oluto ka logimi-gimi one. Eti o minonimo ya moda Goti onobalalo oloto minone. Ido linate omunido yaki monate moda oloto ne, loti lutigu koli minae, loto kolowe. 12 Eti lonimo ya kofa lalimo kulite olu faka loto logiminuwe, loto ádone. E'e, wenena mate atuwako eyamo neta yamuko koliti inanimoni kulini olu faka lo minafa, ido kula lulau nemo yamu kolámamo wenena ya linate yate ka itibiti lebote logiminawamo ka ma logiminuwe, loto eti loto lo minone. 13 Moda kolafe? Lamo ya kudu-kudu kilonimo neko, ya moda Goti yamuko kolito ya fa kilogi ne. Ido kate-manede efe loto nemo, ya moda linate yamu kolito ya eti o minone.

14 Aya yamu kolalo. Kilisto siya-muluna lomami mona yakafo ika o ledeto luteu yau lonowa auma wito olaito ya eti loto kolone: We lawoko yakafo wenena muki yamu kolito folainako, yamu wenenawa muki ya moda folamoidana iye, loto kolone. 15 Etito wenena muki yamu kolito folami, ya kofawa minamo wenena ya kofa inanimonimu koliti moinámenawae, loto folaiye. Moda wewa lalimotemu kolito fulutoto kofa itibito neidami wewa yamu koliti moninawamo ne, loto wenena muki yamu kolito folaiye.

16 Etito lalimo ya oiya amalekati ya wenena ma geyenumo ya mikaleka mona meleto geyámenumo ne. E'e, komu ya Kilisto yaki eyonimo ya mikaleka mona meleto eyoba, ido oiya amalekati ya etito eyámone. 17 Yamu kati kife loti kolalo. Kilisto lulau mino edamo wenena ya kofawa ailo olu oloto pi gedaiye. Komu neta lila ya moda fuli lito, ido neta-mata muki ya kofawa ne.

18 Ido aya neta-mata muki-muki ya moda Gotidokati ne. Amoki lamoki kuwolafo-kuwolafo minonimo mona yama Kilistokafo kilili o ledeto, itibito olu aimoladoka o ledami ne. Eti o ledeto ya aya ka, itibito olu aimoladoka o ledami kawa ya wenena muki logimalo, loto lonowa ya lamo adeu melami ne. 19 Aya kawa ya etito ne: Goti ya Kilisto lulau mino edami ya mikaleka wenena kuwolafo minamo monanina kilili o gedeto itibito olu aimoladoka o gedami ne. Eti o gedeto ya nosámami monanina lifimawa gimámoto, ido aya kawa, itibito olu aimoladoka o gedami kawa ya logimalo, loto lonowa ya lamo adeu melami ne.

20 Aya yamu ya Kilisto welaloti ya kala kuwa oluto moinonimo wenena ya minone. Eti o minonimo, ya Gotikafo kati oluto auma wito ika o gedenae, loto lamo weteu yau minoto logimami yamaidana oto Kilisto welaloti kati oluto ya Gotidoka itibalo, loto auma wito logimone. 21 Amo ya nosámami mona ma melámaifa, ido Gotikafo lamomu kolito ya amo lulau mino edonimo yamu Goti monala efe limo ya olu lamodoka mofu ledenae, loto nosámami monate lifimawa muki olu amodoka mofu edaiye.

Copyright information for `SNP