2 Timothy 2

Kilisto Yesu lonola ya auma wito olunumo ka

Yamu mono nanefo, Kilisto Yesu nasafilila mino edami yakafo auma wi komaido, ayalo ya auma wito mino. Ido wenena mumudite omunido namodokati kolanimo ka ya ka ona kula kanuwalo monimo idamo wenena anido melageto, yaloti oluti wenena maki api gilibinawamo lono ya ogofuti olunagilae, loto api gilibo.

Ido Kilisto Yesu kimiwela lalo yaidana oto minanimo ya lamoki lakoina auma wito keina kolo. Kimi lono olumo wamo wenena yate wenabanina olu lonowalo mele gedami we ya lonote lalo eyenaiye, loti atuwa lono mona-mona ya egaidana oti olu nuba enawae? Ya we ya olámenagilae. Ido kafa-nafa lenawamo wenena yauti makafo kiyaba we ka lado muki olu meyalo melámenami ya manenalo kokamu ya mofu edámenagilae. Ido neta olu kifiti lono naba oluti koiya finawamo wenena yate kobina kula lageto olu komu iti nenawamo ya moda efe lenami ne. Kawa lokomomo ya metolito kolito iya mele mino. Wekolakafo luka-kaka olu kokatageto muki kolife lenane.

Ena Yesu Kilisto ya kakaloko minageto mino. Amo ya Defiti ufa fiyami we yauti ya folaiguti neidami ne, loto kala kuwa lalo lo oloto mele-mele o minowe. Eti o minomo yamu keina naba kolimo idomo, ya kailai we nela wi gedamo yamaidana oti nela wi nedato ya minofa, ido Goti kala ya moda nela wiyámae. 10 Etito Goti iyaina o gedami wenena muki yaki Kilisto Yesu lulau mino edenawamo yamu olu omuni kageto, lamenawa minowa-minowa imo ya olunawae, loto kolito, keinawa muki ya olu mofu-mofu o minomo ne.

11 Ka ama ya koli kikitonimo ka kula ya ne:

Amo folaigu ya enu witoma, omuna kofawa minaigu yaki enu winune.
12 Ido keina olu mofumo ditoma, amoki lakoina kiyaba we wekudi lono yaki olumo unune.
Ido mete umogetoma, amo yaki meya lumunami ne.
13 Ido kege melenune, loto loba, ka lonimo meyalo melámogetoma, amo ya aimola kala yamu E'e, lenami ogoufámainako, kala ya moda meyalo melemo dinami ne,
loto lo-lo onimo ka ya ka ona kula ne.

Ka ona kula yamuko kolito mona lalo meletoko minenumo ka

14 Ena wenena kani meletenaiye, loto kawa ya kofa-kofa logimimo wo. Ka mono yamu moila fiyamo mona yakafo wenena ani olu faka ádaiye. E'e, moila kawa kolinawamo wenena ya olu kopa o gedetenaiye, loti monawa melámalo, loto Goti onobalalo lo fukoto logimo.

15 Ido kamo ya Gotikafo koli kumunami lalo enaiye, loto amo onobalalo ya auma wito lonoka olo. Eti oto ya ka mono ona kula kanula ya efe lotoko olufe-fe lo minenanimo, ya lonoka yamu ukagalo kolámenanimo ne. 16 Ido fa ka, mikaleka ka ya ekena oto mino. Eti loti ilulu kuti lo-lo amo ka yakafo Goti monala koli fulitenawamo mona ya oto dinagoliye. 17 Ido kanina yakafo ukanigu numuna ba limo yaidana oto ba lenagoliye. Yaida wenena minagu ya Himeneusi ido Filetusi yate 18 ka ona kula ya fulititi, folaguti neidamo mona ya moda oloto pitami ne, laito ya wenena liligaleka koli kikitamo yama olu kopa o gede minaiye.

19 Etiti minafa, ido Gotikafo kifana lagi fiyamima ya auma wito minaido ya aina melami ka ama ya eti limo,

Wekolakafo wenenala geyefe lo minaiye,
loto ka mono lufuwau (Nam 16:5) nemo, ido ka ma yaki etito nemo,

Wekola kuliya olu minamo wenena muki ya nosámami monadokati ya eleyapa wiyalo,
loto lo-lo onimo ka ya nemo ne.

20 Ena numuna nabau yau nomu ma golikafo ido ma siluwakafo olufe lamo yako minámami ne. Ma mikakafo ido ma yákafo olufe lamo yaki lakoina negu yau mau ya neta laloko meleti, ido mau ya fa neta ido nosámami neta ya melamo ne. 21 Yamu wenena mate inanimo luni-kanigu yati fa neta ido nosámami neta fulitenawamo, ya nomuku yau neta laloko melamo yaidana oti minenawamo, ya aboga yakafo olu felegaga o gedeto, lono lalo muki ya anido melenami yamu kolito ya olufe-fe lo gedenami ne.

22 Yamu kamo ya kipa kofawe seni-muluni lalo kolami mona ya meka umuto koli oluloto uto, ya wenena luni-kani mo lotoko minoti Wekola loumu-umu o minamo wenenaki lakoina ya efe limo mona, koli kikitenawamo mona, seti-muludi giminawamo mona, you amene melenawamo mona yamu auma witi koliti ya melemo idalo.

23 Ido fa ka, ka maninigu minámaidokati etito nefe? matato nefe? loti loga-miga amo ka ya moila fiyamo mona olu oloto pi-pi iye, loto kolito ya meka umo. 24 Wekola kouba-nabala wenena ya moila finawamo mona ma melámaneyo. E'e, wenena muki olu lalo o gedeti, mono ka ogofuti api gilibi koliti, seni-muluni leba fi minoti, 25 ukani-kulini oluti lumuti, wenena ofo gedamo ya you loti monani olufe lo gedenawamo mona ya amodoka minaneyo. Eti enawamo, ya Gotikafo lonola olu gedageto, wenenawa ouni-luni-kani olu eleyapa witi ka ona kula ya kolife loti kolinawafe? loti, 26 ido kamade ki-ki imo we Satani kala lalo kiyami monalo ya meyalo melenawae, loto nela wi gedami we kilifulauti ya kofa itibiti kani kife lenawafe? loti ya you loti monani olufe lo gedenawamo mona ya amodoka minaneyo.

Copyright information for `SNP