Acts 13

Banabasite ido Solote mono lonodo gilifi melamo ka

Ido Antiyoku numudo yalo monolo mau wiyamo wenena minagu ya kala kuwa lalo lo oloto melamo we ido ka mono api gilibamo we minae. Aya wewa kulini etito ne: Banabasile, ido Simeyoni ya kuliya ma Nigele, ido Sailinikati ami we Lusiusi yale, ido Manaini ya amo kipa minami kamenalo kiyaba we wenaba Helotiki lakoina minoto naba idami we yale, ido Solo ya ne. Etito Wekola ouni-luni-kani umuti konuma ánoti moi witi minamo kamenalo Ouna Felegagakafo, Banabasite ido Solote lonone olunawaiye, loto logimomo yama ya linate lelewa ya fokiti iya melalo, loto logimaiye. Yamu konuma ánoti moi witi Goti loumuiti anikafo atenido meleti gilifi melae.

Banabasite ido Solote ya Saipulusi mikau kala kuwa lalo logimami

Ouna Felegagakafo etito lelewa gilifi melaito, ya uti Selusia numudo akaimaleka fedeti sipiku diti uti Saipulusi mikau ya kuwo no muliti nedo ya uti, Salamisi numudo fedeti, Yuda wenena mono numunigu Goti kala ya lo oloto melaito, ido Yoni yaki lakoina minoto ya ani olu faka limo ne.

Etiti nokafo olu ogona imo mikau ya moni fuli loti u Pafosi numudo fedeti yalo ya Yuda we ma kibe lusa ki-ki imo suki polofete ma kuliya Ba-Yesu, ido kuliya ma Elimasile, loto nemo wewa ya katula aiye. Wewa ya aya ebau kiyaba we wenaba Segiusi Paulusiki lakoina minaito kiyaba we wenaba ka manenau nemo we yakafo Goti kala ya kolinae, loto Banabasite ido Solote ka fulo gedaiye. Ka fulo gedaifa, Elimasi ya kuliya mona ya kibe lusa ki-ki imo we yakafo wewa lele ya kuwonibo buluto kiyaba we wenaba ya koli kikitimo monaleka yati olu eleyapa wi edenae, loto lono olaiye, Lono olaifa, ido Solo, kuliya ma Polo, ya siya-mulunau Ouna Felegaga mino ede faitimo yakafo Elimasi efe loto kogo eyeto eti loumami, 10 Kamo ya Satani nomilipala minane. Ido mona-ana efe limo mona muki ya kuwolafo minane. Ido kote wiyanimo monaki, nosámami netaki yakafo ukagau faitimo ne. Wekola monala lalo ya olu kopa omo wanimo monaka ya fulitámenabe? 11 Kamo eti o-o minaninako, oiya Wekolakafo kofageto omuga likoto minoto ya kamena ma yaloti fo limo ya ágenagolane, loto loumaito, ayalo amodoka ya limuki ido sinidimoki ya aito omuna likaito anakafo kanu moni wilito analo oluti kanu ilibinawamo wenena moni wili-wili o minaiye. 12 Netawa oloto piyami ya kiyaba we wenaba yakafo eyeto ido Wekola kala api ilibamo ka ya kolito elegito koli kikitiye.

Pisidia mikau Antiyoku numudo ya mono lono olami ka

13 Ena Poloki lakoina moinamo wenenala yaki Pafosi numudo fuliti sipiku kofa diti uti Pamufilia mikalo Pega numudo fedato, yaloti ya Yoni fulo gedeto itibito Yelusalemu wiye. 14 Wito, Pega numudokati uti Pisidia mikalo Antiyoku numudo fedae. U fedeti Sabati yalo Yuda wenena mono numunigu diti amedoti minato, 15 ido wemakafo lo melami ka ido polofete lufuwa wiyamo ka yauti ya kato fuli lito mono numuna kiyaba we yate ka fulo gedeti eti logimamo, Mono wenenate-motao, olu auma wi ledenami ka ya logiminune, loti kolitima kawa ya lolomalo, loti logimae.

16 Eti logimato, Polokafo nedito anakafo mebe-maba oto eti logimami, Linate Isilaeli wenenaki ido ailo feka wenena Goti koliya kolamo yaki ka lenagolomo ya kolalo. 17 Lamo Isilaeli wenena Gotite yakafo lamo aute-mota kolofate ya iyaina o gedeto, ido Isipika wau uti minamo kamenalo ya kipa ufa fito ya olu mau naba-naba wi gedeto, aumala aumafofo limo yakafo ebawa yaloti gilimito wimo ne. 18 Etito gilimito fafato mikalo wito melege foti (40) yalo ya minomo wamo wenenawa mona nosámami melafa, kiyaba lalo o gedemo wimo ne. 19 Etito ya ido Kenani mikalo wenena afo monalomonalo seweni (7) ya minamo ya ginito mikani ya oluto wenenala gimami ne. 20 Gimaito, ya minomo wamo melege fo hadeti fifiti (450) yaidana olu fuloti minamo ne.

Etiti minotiti wenenane ya kiyaba o gedenawae, loto kiyabani we ya olu oloto pi gimi-gimi omo polofete Samuweli kamenalalo wiye.
21 Ido aya kamenalo ya Isilaeli wenena yate Goti eti loti loga o edamo, Kiyabate we wekudi kiyaba o ledenami we ma lumunabe? loti loga o edato, Benisamini ufa fiyaigu yauti ya Kisi nalafo Solo ya olu oloto pi gimaito wewa kiyaba o gedemo melege foti (40) ya wiye. 22 Etito kiyaba o gedaito, aiga Gotikafo Solo olu fulo edeito ya Defiti kiyabani we wekudi mino gedenaiye, loto olu oloto pi gimaiye. Gimami we yamu eti limo,

Yesi nalafo Defiti kala kiyami ya namo kane kiyomo yamaidana oto nenako, eti enaiye, loto namo senemulune kolomo neta muki ya meyalo melenagoliye,
loto ka mono lufuwau (Sng 89:20) ya nemo ne.
23 Eti loto ido lo mele ledami kala ya kulawa linaiye, loto wewa ufa fiyaigu yauti lamo Isilaeli wenena olu omude kami we Yesu ya lomami ne.

24 Ido komu Yesu ámami kamenalo Yonikafo Isilaeli wenena muki seni-muluni eleyapa witi mono noku wi fuli lenawae, loto lo oloto melemo wimo ne. 25 Ido mono lonola ya fuli lenagolito ya amokafo eti loto loga o gedami, Linate kolamo ya namo kema ne, loti kolae? Namo wewa ya minámowe. E'e, aiga enami we ya namo efe yamo kiyanalo wiyami netala olu fulo edenamo ya efe ádenagoliye, loto logimaiye.

26 Mono wenenane-motao, linate Abalahamu nakulafo-mota minamo yaki linate ailo feka wenena Goti koliya kolamo yaki lamodo kawa olu omude kenami ka ya fulo ledami ne. 27 Yelusalemuka minamo wenenaki, ido kiyabani weki ya Yesu efe loti eyámamo ne. E'e, ido aya wenenawa ya Yuda mono numunigu SabatikuSabatiku ya polofete lufuwa wiyagu yauti katoti koliti o-o minamo wenena ya Yesu ligiya loumado ayalo ya polofete ka lamo ya olu wiyami ne. 28 Wenenawa Yesu ofo fulunawamo ka ya moni wilamo olu oloto piyámafa, ofo folo, loti Pailati ilulu kuti loumamo ne. 29 Ido amomu polofete yate ka mono lufuwau wiyamo neta muki yama o ede fuli loitato, ege melamo we yate kono ukana ya yá yofoloti oluti uti kifana lulau mele edamo ne. 30 Mele edafa, Gotikafo folaiguti olu nedi edaiye. 31 Olu nedi edaito, ido komu Yesu ofo folámamo kamenalo Galili mikalo fulito Yelusalemu wimo kamenalo amoki lakoina wamo wenena ya Yesu fulutoto kofa nedami we ya kamena so loto oloto pi gimaito eyae. Oiya aya wenenawa yate lamo Isilaeli wenenate Yesu kala kuwa lo oloto mele-mele logimae.

32 Yesu kala kuwa lalo ya logimoge. Gotikafo Yuda wenenate autefo kolofate-mota ya giminae, loto adeina auma wito lo mele gimami yama 33 Yesu folaiguti olu nedi edaido yalo nanibo-mota minonimo yaki ailo feka wenenaki auma wito lo mele gimami kala oiya moda olu kulawa o ledetaiye. Yamu Gotikafo eti loto limo,

Namo ya onema kamo kedoneto, ya nanimo Nanefo ya minane,
loto ka mono lufuwau (Sng 2:7) ya nemo ne.
34 Ido Gotikafo Yesu folaiguti olu nedi edainako, ukana aumala fitala kiyámenami ne, loto kawa ya onale, loto lilibami ka ma Goti ya eti loto limo,

Namokafo komu Defiti felegaga neta lalo ona nemo neta yama kumunae, loto lo melomo netawa yama linate giminae,
loto ka mono lufuwau (Ais 55:3) ya nemo ne.
35 Yamu eba maleka eti limo,

Kamokafo felegaga we ya ukana aumala fitala kiyámenaiye, loto auma wito lane,
loto ka mono lufuwau (Sng 16:10) ya nemo ne.
36 Ido Defiti kofawa minami kamenalo ya Goti kalalo meyalo meleto wenenala minagu ya lono olumo uto folageto aulafo-mota mele gedagu ya mele edato kono ukana fitala kiyami ne. 37 Nefa, ido wewa ama ya Gotikafo olu nedi edami we ya kono ukana fitala kiyámami ne. 38 Yamu wenenane-motao, Yesu neta imo yakafo lifimate ya kilili o ledami ka ya lo oloto mele gimonimo ya kolinagilae, loto kolone. 39 Ido Mosese lo melami ka yakafo nosámami mona-ana muki kilili o ledeto monanina efe limo wenena minae, loto lo ledami ogoufámami yama wewa yakafo koli kikitamo wenena muki ya lifimani kilili o gede fuli loto monatina efe limo wenena minae, loto lo gedami ne. 40 Ido polofete lo melamo ka ya linatedoka gimitenaiye, loto koti moinalo. Kawa ya eti lamo,

41 Linate Goti kamana kiyamo wenena ya kolalo. Namokafo linate minamo kamenalo neta enamo yama makafo netawa logimami neko, koli kikito umámagi ne. Netawa enamo ya linate eyeti kati ligi-ligi kiti u kopa walo.
loti ka mono lufuwau (Hab 1:5) ya nemo ne, loto Polokafo logimaiye.

42 Ena Polote Banabasite Yuda wenena mono numunani fuliti unagilaido wenena yate eti logimamo, Kofa Sabatiku ya itibiti oti ka maki enu witi lolumunawaiye, loti logimae. 43 Logimiti wenena mau naba mono numuniguti lumuti Yuda wenena so loti ido ailo feka wenena Yuda mono auma witi kolamo yaki Polote Banabasite gege wato, lelewa yate kani oluti Goti nasafilila mona ya fulitámoti olu kikito minalo, loti logimi minaiye.

44 Ena Sabati ma o fedaito, wenena so loti numuna meya nabau minamo ya Wekola kala ya kolinuwe, loti oti mau naba wiyae. 45 Mau naba wiyamo ya Yuda wenena yate geyeti komumu witi, Polo ka limo ya wi fuko edeti kamana kiyae.

46 Eti ato, Polote ido Banabasite kolini kolámoti eti logimami, Yuda wenena Goti kala komu logiminune, loto moda logimitoto nefa, kawa koli kikito umámoti meti umamo linanimo ya omude kofawa minowa-minowa oto minomo dinumo ya ogoufámone, loti lanako, lamo ya fulo gedeto ailo feka wenena minado yalo unagoloiye. 47 Yamu Wekolakafo eti limo

Namokafo linate mikau-mikau uti olu omuni kenawamo ka logiminawae, loto ailo feka wenena seni-muluni lamena o gedenawamo wenenane ya gilifi melowe,
loto ka mono lufuwau (Ais 49:6) ya nemo ka auma wito lolomaiye, loto logimaiye.

48 Ido ailo feka wenena kawa ya koliti senimulunigu lalo koliti Wekola kala ya lalo ne, loti lamo wenenawa ya omuni kofawa minowaminowa oto minomo dinagilae, loto iyaina o gedeitami wenena ya koli kikitae.

49 Ido mikau-mikau ya Wekola kala upatoto wifa, 50 ido Yuda wenena yate Goti koliya kolamo wenaipa kulini nemoki ido numudo wenabanina yaki ile fali senigu wiyato, Polote Banabasite kamani kiti olu keina naba o gedeti ebanidoti giyadato wami ne. 51 Giyadanako, ya wewa lele kiyanido momupa itili fuliti Aikoniyamu numudoka waiye. 52 Uti Yesu ege melamo wenena ya alikani naba-naba ato, ido Ouna Felegagakafo seni-mulunigu faito mino gedaiye.

Copyright information for `SNP