Acts 15

Kanisole Yelusalemuka mau wiyamo ka

Ido wemomo maleka Yudia mikaloti oti Antiyoku numudo fedeti Yesu mono wenenala eti loti api gilibamo, Linate Mosese lo melami kala yauti api lilibami mona ya meyalo meleti Goti ainala ukadigu fukámenawamo ya olu omudi ágenawamo ne, loti api gilibi-gilibi o minae. Etiti gilibanako Polote Banabasite wenenawaki auma witi moila naba fiyae. Kawa yamu Yesu wenenala yate Polote Banabasite lakoina koli kikitamo wenena maki ya iya meleti aposolo ido mono kiyaba we minadoka ya uti kama neta api gilibamo ka yamu lokoli-fakoli minenagilae, loti Yelusalemuka gilifi melato wae.

Etiti mono wenena ya gilifi melato uti Fonisia ebalo ido Samalia ebalo monimo uti ailo feka wenena seni-muluni eleyapa wiyamo mona yamu logimi-gimi omo wae. Kawa ya Yesu mono wenenala koliti seni-mulunigu lalo naba kolae.

Seni-muluni lalo ito, ido Polote Banabasite ya Yelusalemuka u fedaito, Yesu mono wenenalati, ido aposoloti, mono kiyaba weti yate aiyo-koiyo naba logimato, Gotikafo lonone olunaiye, loto mino gedaito lonola olamo ka ya logimaiye. Eti logimaito, koli kikitamo wenena ma Falisi we minaguti amo yate nediti eti lamo, Ailo feka wenena Goti ainala ukanigu fukoti Mosese lo melami ka olu meyalo melalo, loto auma wito logiminune, loti lae.

Eti lato, ya aposoloki mono kiyaba weki kawa ya fokito kolinuwe, loti olu mau witi kamena fana ka lo yaleka waka o minato, Pita nedito eti logimami, Wenenane-motao, komu Gotikafo ailo feka wenena ya kala kuwa lo oloto melageto ya koliti koli kikito numunawae, loto linate minagu yauti namo ya iyaina o nedetami mona yama moda koli minamo ne. Goti setemuludeu koli-koli imo wekafo kolami ya ailo feka wenena koli kikito numunawamo wenenane minae, loti ya kolinawae, loto Ouna Felegaga lomami yamaidana oto gimaiye. Etito gimami ya mona ailo mele gedeto, ido mona ailo mele ledámaiye. E'e, moda koli kikito umanako, lifimanina ya kilili o gedaiye. 10 Eti nemo nenako, linate nediti Goti siya olu kala-kala lo edae? Lamoki ido autefo-motaki keina ya mofunumo ya ogoufámonimo keinawa ya nediti olu mofu gedae? 11 E'e, etito minámaiye. Wekola Yesu Kilisto ya nasafilila yakafo olu omude kami yaidana oto wenenawa yaki olu omuni kaiye, loto koli minone, loto logimaiye.

12 Etito logimaito, mau minamo muki ya ka meto fulitaito minoti Gotikafo Polote Banabasite gimaito ya aumala gilibami neta ya ailo feka wenena minagu olu oloto pi gedami ka Polote Banabasite logimaito koli minae.

13 Ka logimi fuli lito Yemusikafo eti loto logimami, Mono wenenane-motao, ka lomo ya kolife loti kolalo. 14 Gotikafo ya namo wenenane minenawae, loto komu ya ailo feka wenena minaguti aimola wenenala iyaina oto kiyaba o gedami mona ya Saimonikafo lolomaito kolone. 15 Ido polofete yaki ka ayamaidana eti lamo,

16 Wekolakafo ka asa wito eti loto limo, Aiga namo itibito oto Defiti numuna lumu fou limo ya kofa kuto numuna u kopa wimo ya olufe lenae. 17 Yamu wenena liliga yaki ido ailo feka wenena nanimo wenenane minenawae, loto lo melomo wenena yaki ya Wekola moni wilinawamo ne. Ido ailo feka wenena nanimo wenenane minenawae, loto Wekolakafo netawa eti imo ne, loto 18 Wekola komu adeinalekati netawa kolami we yakafo eti limo ne,
loti ka mono lufuwau (Amo 9:11-12) ya nemo ne.

19 Yamu kane-manene kolomo ya ailo feka wenena yate eleyapa witi Gotidoka wamo wenena ya keina gimámenune, loto kolowe. 20 Keina gimámoto ka fulo gedeto etito logiminuwe, Konuma-kobina suki gotinina gimamo ya ánalo. Ido kopa olu onámalo. Ido neta kenobalalo ipili witi ofo folamo ya ánalo. Ido wanu yaki ánalo, loto lufuwa wi fulo gedenune. 21 Yamu adeinaukati numudo-numudo Mosese kala ya lo oloto mele-mele minato, ido oiya ya ayaidana oto Sabatiku-Sabatiku Yuda wenena mono numuni negu-negu ya katoto koli-koli o minone, loto logimaiye.

Ailo feka wenena koli kikitamo ya kanisole wenena yate lufuwa wi fulo gedamo ka

22 Ena aposolo ido mono kiyaba weki lakoina mono wenena mau naba muki yaki ka lo kifititi minagu yauti we lele ma olu oloto piti, Polote Banabasiteki lakoina Antiyoku numudo unawae, loti mono wenena kiyabani we ya kuliya Yudasi kuliya ma ya Basabasi, ido we ma kuliya Sailasi ya olu oloto piti lufuwa witi gimato oluti wae. 23 Wato, lufuwawa wi fulo gedeti eti lamo,

Aiyo, lamo aposolo ido mono kiyaba we ya mono wenenatina minonimo yate linate ailo feka wenena ya Antiyoku numudo minamo, ido Silia ebau minamo, ido Silisia ebau minamo, ya setinane, loto aiyokoiyo ka fulo gedone.
24 Ena wenena ma lamodokati uti linatedoka u fedeti ka lamo yakafo seti-muludigu fiti kati-manidi ya olu kopaitae, loti lamo ka ya kolone. 25 Aya kawa ya kolito olu mau wito ka lo kifito sete-mulude olu lawoko meleto we maleka iyaina oto wewaki Polote Banabasite sete-mulude gimonimo weki lakoina linatedoka gilifi melone. 26 Wewa lele ya Wekola Yesu Kilisto lonola olainako, yamu wenena gini fulunune, loti igamu ae. 27 Yamu Yudasite ido Sailasite yate wenikafo ka lufuwa wi fulo gedonimo yaidana oto logimato kolinagilae, loto gilifi melogeto wae.
28 Ido lamoki Ouna Felegagaki ya keina maki olu mofu gedámenune, loto efe loto kolonimo yamu mona etiti logiminumo ya meyalo melalo. 29 Ido suki goti ya konuma kobina ofo ki gimamo ya linate moi witi ánalo. Ido wanu yaki moi witi ánalo. Ido neta ma kenobalalo ipili witi ofo folamo yaki moi witi ánalo. Ido kopa-napa olu onamo mona yaki melámalo. Linate netawa-matawa ya ekena oti moninawamo ya lalo ne. Modae,
loti ka lufuwa wi fulo gedae.

30 Wemomoma ya gilifi melato, uti Antiyoku numudo ya lumuti mono wenena muki olu mau wi gedeti, lufuwama ya gimato, 31 katoti koliti olu auma wi gedeti fulamo lufuwa yamamu seni-muluni lalo iye. 32 Etito Yudasite Sailasite ya polofete minoti ya wenena ya olu aila wi gedeti olu auma wi gedenune, loti ka naba logimi minaiye. 33 Wewa lele ya kamena fana Antiyoku numudo minaito ya Yesu mono wenenala yate you amene mona ya mino gedenaiye, loti wenena gilifi melamo wenenadoka ya itibito unawaiye, loti gilifi melae. [ 34 Gilifi melafa, Sailasi ya amaleka fa minenae, loto fa ne.] 35 Ido Polote Banabasite Antiyoku numudo minoti yalo amoki wenena liligaki Wekola kala api gilibiti lo oloto mele-mele o minae.

Polote Banabasite koina wiyami fuko filiga-filiga ami ka

36 Ena aiga Polokafo Banabasi eti loumami, Numudo-numudo uto Wekola kala lo oloto gimonimo ya mono wenenate koli kikito umamo monanina geyenaliye, loto itibito unune, loto loumaito, 37 Banabasikafo Yoni kuliya ma Maki yaki ilimito lakoina unuwe, loto kolaifa, 38 ido Polokafo amomu kolami ya Pamufiliaka fulo ledeito wito lamoki lakoina lonodo áumonimoma nenako, iliminalimo ya efe ádenagoliye, loto kolaiye. 39 Etito kolami yamu moila naba fiti, lelewai fokiti ailo-ailo waito, Banabasikafo Maki ilimito sipiku idaito Saipulusi ebau ya waiye. 40 Ido Polokafo Sailasi ya ilimaito lakoina waito, ya mono wenena yate Wekola nasafilila ya linate unawaido lakoina mino gedenaiye, loti logimato, 41 Silia ebau ido Silisia ebau yau moniti monolo mau wi-wi amo wenena ya olu auma wi gedemo waiye.

Copyright information for `SNP