Acts 16

Timotite ido Polote lakoina wami ka

Ena Polo ya Debe numudo fedeto, uto ya u Listila numudo fedaito, yalo Yesu ege melami we ma kuliya Timoti ya minaiye. Kipawa olafo ya Yuda wena koli kikito umami wena ya ne. Ido melafo ya Giliki we ne. Ido mono wenena Listila numudo minamo ido Aikoniyamu numudo minamo yate kipawa monala lalo eye-eye amo ne. Ido kipawa Timoti ya Polokafo ilimito unae, loto kolami ya Yuda wenena muki mika yalo minamo yate melafo ya Giliki we ne, loti kolamo yamu Polokafo Goti ainala ukanalo fuko edaiye. Fuko edetoto ya numudo-numudo monimo uti aposolote mono kiyaba wete Yelusalemuka minamo yate, Eti enawae, loti lamo ka ya logimiti, linate kawa ya olu meyalo melalo, loti koli kikitamo wenena ya logimimo waiye. Eti logimato, ya monolo mau wi-wi amo wenena koli kikinina ya aumafofo lomo idaito, ya ido kamena-kamena wenena ma oti enu witiko minae.

Polokafo Masedonia we ya famoku eyami ka

Ido Poloki lakoina moinamo wenenaki Esia ebau uti, kala logiminuwe, loti afa, Ouna Felegagakafo kanu ya ku gedaito, Filigia ebau ido Galesia ebau ya numuna meya nedo-nedo monimo wae. Monimo uti Misia eba onowalo ya fedetiti Bitinia ebau ya unuwe, loti kolafa, Yesu Ouna yakafo kanu ku gedaito, ya Misia elita oti Tolowasi numudo lomae. Lumuti yalo luwaila Polokafo neta famoidana kami ya we makafo eti loumami, Kamo ya Masedonia ebateu ya oto ade olu faka lenage ano, loto auma wito loumaiye. 10 Eti loumaito, Polo ya famoidana kaito, lamo ya Gotikafo kawa kuwa lalo ya logiminawae, loto Masedonia ebau lilifi melaiye, loto koloninako, yamu unune, loto ayalo ya koukamete olu kenumu one.

Lidia siya-muluna olu eleyapa wiyami ka

11 Lamo sipiku dito Tolowasi eba ya fulito efe loto u akaila Samotelesi ebau kuwo no ogona ido ya fedeto, ido uto leda ya Neyapolisi numudo ya u fedone. 12 Fedeto sipikuti lumuto u Filipai numudo u fedone. Komu aya ebalo ya Lomu wenena ya o fedeti numuna meya naba ku onamo ebawa Masedonia mikau Filipai ya kuliya nemo numudo yalo kamena maleka minone.

13 Ido Sabatiku ya numuna meya naba ya fulito no nabalo uto Yuda wenena ya Goti loumu-umu amo eba nefe? loto kolito ebawalo u fedeto amedoto yalo wenaipa mau witi minamo ya ka logimone. 14 Ka logimogeto, wenaipa kolagu yauti ailo feka wena ma Goti ouna-lula-kala umami wena kuliya Lidia ya Taiyataila numudo yalo lafo-lafo lalo-talo kisi limo netalo kifana lono olami wena yakafo ka lonimo ya kolaiye. Kolaito, Wekolakafo wenawa siya-mulunau lono olaito, Polo ka logimami ya kolito kolife loto kolito koli kikitiye. 15 Koli kikitimo wena yaki ido wenenalaki noku wiyado ya amokafo lolomami, Linate ya namo Wekola koli kikito umaiye, loti kolitima ya numuneu diti minenawae, loto auma wito lolomaito, O, loto idonimo ne.

Polote ido Sailasite nela fiyami ka

16 Kamena ma Yuda wenena Goti loumu-umu amo ebalo ya unune, loto uto kouba-naba nomili ma Satani kimiwela mino edami ya katula one. Satani kimiwela yakafo nomili welalo ka melaito, falukami ka ya lo oloto mele-mele ito wenena yate ka limo ya kolinune, loti meina fi-fi ato, nomili aboga ya kifana ko namo we builamo ne. 17 Nomiliwa yakafo lamo Polokeleki lege-lege oto au loto eti limo, Wemomo yaleka yate olu omude kenawamo mona yamu logimi-gimi minamo ya akaiya dito nemo we kouba-nabala we minae, loto au loto logimi-gimi o minaiye. 18 Etito kamena-kamena ya ilulu kuto lo-lo o minaito Polokafo eleka fito eleyapa wito Satani kimiwela eti loumami, Namo Yesu kuliyalo lokomowe. Kamo ya nomili lulauti yauti dito wo, loto loumaito, ayalo ya fulo edeito wiye.

19 Ena nomili aboga wemate kifana naba oluti mau wiyamo mona ya fuli limo yamu koliti Polote Sailasite ani-kiyanido oluti ika-ika oti, maketilo yalo kiyaba we mau witi minado gilimiti uti, 20 ka olu efe lo-lo amo we omunido ya olu nedi gedeti eti logimamo, Yuda we lele ya numudelo oti lute olu kopa o ledeti 21 mona ma api lilibami ya lamo Lomu wenena ya oluto meyalo melogetoma ya lo melami kate ya fukenumo ne, loti lae. 22 Eti lato, wenena mau naba minamo yaki we lele ya apiti gini minato, ka olu efe lo-lo amo we yate ukanido owo wakoti kefa yakafo ginalo, loti logimae. 23 Eti logimato, kefakafo ginititi gilimiti uti nela numugu yau fulo gedeti, nela numugu kiyaba we ya feka utenawaiye, loto kiyaba o, loti aumafofo loti loumae. 24 Loumato kiyaba we yakafo ka lamo ya kolito wewa lelema gilimito uto ofugu nela numuna lulau muliti yau fulo gedeito ya yá naba fukamo yakafo kiyanido olu kiki lo gedaiye.

25 Ena luwaila akaila ya Polote ido Sailasite Goti loumuti mono nema loti ebola laito nela fiyamo we liliga ya noni koli minato, 26 ena mima naba kaitato oto, nela numuna lagi ya momoga oto, ido nela numugu kanu muki ya kaita faifa wi godito, nela fiyamo we muki ani-kiyanido auma wiyami nela ainikafo olufe lamo yakafo nela wiyamo ya muki kulalu oto mikalo olumo wiyaiye. 27 Olumo wiyaito, nela numugu kiyaba wekafo oku onaiguti nedito, kanu muki wito godimo ya eyeto, Aiyo, nelalo we ya koli utae, loto kolami yamu emila naba ya kimelauti ika oto aimola ukana ya ofo fulunae, loto ito 28 Polokafo lula fito loumami, Ukaga olu kopaitámo. Lamo muki ama ya minone, loto au loto loumaiye. 29 Loumaito, kiyaba we ya feiya otano, loumuto Polote ido Sailasite minaido oluloto kiyanido kiyana umola wito ukana ololo iye. 30 Ena numuguti gilimito feka uto logimami, We kofawe, namo egaidana oneto olu omune kenami ne, loto loga o gedaiye. 31 Loga o gedaito, itibito lami, Wekola Yesu koli kikito umunanimo ya olu omuga kenami ne. Kamoki wenenakaki ya eti alo, loto logimito 32 amoki wenenalaki Wekola kala ya logimaiye.

33 Ido aya kamenalo luwaila ya gilimito uto ukanido kefa fiyami ya noku wi gedaito, ido amoki ido wenenalaki ya mono noku wi gedaiye. 34 Mono noku wi gedaito, we lelema gilimito numunau dito weni-neta ofo ki gedaito, wenenalaki Goti koli kikito umamo yamu alikani naba-naba ae.

35 Ena ko limo ya ka olu efe lo-lo amo we yate kimiwe kiyaba we ya nela numuna kiyaba we nedo yalo uti we lele nelauti efili gedo, loti loumalo, loti gilifi melae. 36 Gilifi melato, uti loumato, nela numuna kiyaba wekafo kolito Polo eti loumami, Ka olu efe lo-lo amo we yate kamote ido Sailasite nelauti efili gedo, loti ka fulo nedanako, yamu oiya ya nela numuguti lumuti sodoti wailo, logimaiye. 37 Eti logimaifa, Polokafo kimiwe kiyaba we eti logimami, Lamo ya Lomu wenena ona minoifa, kate kolámoti wenena omunido kefakafo lofoti nela numugu fulo ledeti amoma nenako, oiya ya lamo falukuti lilifi melenagili lafe? E'e, etito ámunaliye. Inanimoni oti lilimi feka ledalo, loti logimalo, loto logimaiye.

38 Ka logimami koliti uti ka olu efe lo-lo amo we logimato, Polote ido Sailasite Lomu we ona minaiye, loti kolamo yakafo koli gimaito, 39 we lele minaidoka oti eti logimamo, Lamo eti onimo yamu miluma kolone, loti nela numugu yauti gilimi fekaiti numuna meya naba amalo ya fuliti wailo, logimae. 40 Eti logimato, Polote ido Sailasite nela numugu fuliti Lidia numunalau ya uti monolo mau wi-wi amo wenena ya olu mau wi gedeti auma wi gedenami ka ya logimiti fulo gedeti waiye.

Copyright information for `SNP