Acts 18

Polo Kolinti numudo lono olami ka

Aiga ya Polo Atenisi numudo ya fulito, Kolinti numudo ya uto yalo Yuda we ma kuliya Akuila katula iye. Wewa ya Pontusi ebau kedamo ya olonafo Pilisila yate komu Itali ebau minaifa, eba kiyaba we wenaba Kolodiusi yakafo Yuda wenena muki Lomu numudo minamo ya ebate fulitalo, loto gilifi melainako, yamu lelewa ya oiyako Itali ebaukati aiye. Aito, Polokafo geyenae, loto lele minaido uto lele ya seli numuna olufe lo-lo amo ya Polo yaki yaidana kifana lono olami we ma nenako, yamu numunigu lakoina minoto lono lakoina olae. Lono lakoina olato Sabatiku-Sabatiku ya Polo uto Yuda wenena mono numunigu dito Yuda wenena ido Giliki wenena kani oloneto koli kikitenawae, loto auma wito logimi-gimi iye.

Ido Sailasite Timotite Masedonia ebauti aito Polo ya kamena-kamena lo oloto mele-mele o minami lono yako oluto ido Yesu ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ona ya ne, loto Yuda wenena ya olu oloto pi gimaifa, kala kolámoti kamana kiyato, Polokafo ukanalo owo oluto momupa ekelami ya itili oto eti logimami, Lifimatina ya namodoka minámenagoliye. E'e, Linanimonidoka minenaiye. Yamu oiya fulo gedeto ailo feka wenena minagu lo oloto melenagolowe, loto logimaiye.

Eti logimito fulo gedeito uto numuna ma mono numuna adu negu yau idaiye. Numunawa ya we ma kuliya Titiusi Yasitusi Goti ya ounalula-kala umami we numunala ne. Ena Yuda wenena mono numuni kiyaba we Kilisipusi yaki wenenala muki yaki Wekola koli kikito umato, ido Kolinti numudo minamo wenena kala kuwa lalo kolaguti wenena so loti ya koli kikito umuti mono noku wiyae.

Luwaila ma Polo famo kaigu yau Wekolakafo eti loto loumami, Wenena kolini kolámoto, ka logimi-gimi animo mona ya fulitámo. 10 Yamu namo ya kiyaba o kedoneto aya numuna meya nabau yau wenenane so lanako, yamu we makafo olu nosámami kedenami we ma minámaiye, loto loumaiye. 11 Eti loumami yamu Polokafo aya ebawau ya melege wanite hafute (1 1/2) ya Goti kala api gilibi minaiye.

12 Ido Galio ya Akaiya ebau kiyaba imo kamenalalo ya Yuda wenena yate seni-muluni olu lawoko meleti Polo ya olu kalo mele edenune, loti ka olufe lo-lo imo we minaidoka ilimiti uti 13 eti lamo, Wewa yakafo Goti ouniluni-kani ya umunawae, loto kani fiyami ya mona api gilibaito monawa meyalo melatoma lo melami ka ya fukenagilae, loti olu kalo mele edae. 14 Etiti olu kalo mele edato, Polokafo kawa ya itibito logiminae, loto ifa, Galiokafo Yuda wenena eti logimami, Aiyo, linate Yuda wenena, aya we yakafo wenena koni wiyaifemo, ido ailo mona nosámami melami ka ya lonomamo neko, efe loto kologi ne. 15 Etito nefa, linate ya kaki, ido kuliniki, ido linanimo lo melami katinaki yamu moila fiyamo ya linanimo yate kawa ya olufe lalo. Ka yaidana oto ka ya kolinamo ya olufe ádenamo ne, loto logimito 16 ka olufe lo-lo amo numuguti gilifi fulalo, lito kimiwe yate gilifi fulato feka wae. 17 Feka uti muki yate Yuda wenena mono numuna kiyaba we kuliya Sostenesi ya eyeti ana-kiyanalo oluti ka olufe lo-lo amo numuna kolaleka oloto yalo ofo minafa, Galio yakafo geyeto netawa yamu kala mumudi kiyámaiye.

Polo itibito Antiyoku wimo ka

18 Ena Polo ya Kolinti numudo kamena fana minomo ditoto Yesu mono wenenala fulo gedeito Silia ebau unae, loto sipiku idaito, Pilisilate ido wanafo Akuilateki sipiku diti Silia ebau amoki lakoina wae. Lakoina wato, ido komu Senkilia numudo fulito unagolimo kamena ya ka ma auma wito lo mele umami yamu atela yowala fukaiye. 19 Atela yowala fukaito, uti Efesusi numudo fedeti yalo Pilisilate ido Akuilate ya fulo gedeito aimola ya Yuda wenena mono numunigu dito Yuda wenena yaki ka lokoli-fakoli o minae. 20 Eti o minato, mate loumamo, Kamo ya kamena fana lamoki minenane, loumafa, itibito logimami, E'e, loto logimaiye. 21 Eti logimito fulo gedeito unagolimo kamena eti logimami, Gotikafo namo ya kofa itibito enane, loto kolinami ya itibito linate minado ya enagolowe, loto lo mele gedoto, sipiku dito Efesusi numudo fulito wiye. 22 Fulito uto Sisalia ebau fedeto mikalo lumuto uto mono wenena mau minadoka dito aiyo-koiyo logimitoto aiga yaloti lumuto Antiyoku numudo itibito wiye.

23 Antiyoku numudo itibito uto yalo kamena ma minototo ebawa fulito Yesu ege melamo wenena muki ani olu faka loneto auma witiko koli kikitenawae, loto Galesia ido Filigia ebau yau numudo-numudo monimo wiye.

Apolosikafo Efesusi numudo lo oloto melami ka

24 Ido Yuda we ma kuliya Apolosi ya Alekisadilia numudo kedamo ya fulito Efesusi numudo oto minaiye. Aya wewa ya ka manenau nemo we mono lufuwa ya katoto koli fuli limo ne. 25 Ido ka mono api ilibamo wenenala ya Wekola kanulalo moninawamo mona ya moda api ilibato, kolife loto kolami ne. Ido neta naba ne, loto Yesu kala ya auma wito lo oloto mele gimi-gimi o minaifa, Yoni noku wi gedami mona yamuko kolaiye. 26 Wewa wenena kolini kolámami ya Yuda wenena mono numunigu auma wito api gilibaito, Pilisilate ido Akuilate ka limo koliti numunigu ilimiti uti nasafili o edeti, Goti kanula moninami ya ma enu witi efe loti api ilibaiye.

27 Ena Apolosi ya Akaiya ebau unae, loto kolaito, Yesu mono wenenala yate aiyo-koiyo lo edenawae, loti Yesu ege melamo wenena yalo minado ya lufuwa wi fulo gedae. Wi fulo gedato, uto numudo fedeto Goti nasafili o gedaito Yesu koli kikito umamo wenena ya auma wito ani olu faka liye. 28 Yamu uto wenena omunido ka auma wito Yuda wenena ka lamoma olu afima o edeto, mono lufuwa katoto etito Yesu ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya ne, loto api gilibi-gilibi iye.

Copyright information for `SNP