Acts 20

Polo Masedonia ebau ido Giliki mikau wimo ka

Ena wenena ka au naba-naba lamo ya fulitato, Polokafo Yesu ege melamo wenena olu mau wi gedeto seni-muluni olu auma wi gedenami ka logimitoto, Minalo, loto fulo gedeto Masedonia ebau ya wiye. Uto aya ebau ya monimo uto mono wenena ya seni-muluni olu auma wi gedenami ka naba-naba logimi-gimi omo uto uto aiga Giliki mikau namo Luka minodoka ya fedaiye. Fedeto yalo ikana tili (3) minototo sipiku dito Silia mikalo unagolifa, aya kamenalo Yuda wenena yate ofo fulunuwe, loti ka lo kifamo ya kolitoto mikalo Masedonia ebau ya uto Siliaka itibito unae, loto wiye. Wito, ido Belia numudoti we Pilusi nalafo Sopatale, ido Tesalonaika numudoti wemomo lele Alistakusile ido Sekudusile, ido Debe numudoti we Gaiyusile, ido Timotile yaki, ido Esia ebaloti we Tikikusile ido Tolofimusile yaki lakoina wae. Wewa yate komu uti Tolowasi numudo kiyabate minato, ena foliwa ya beleti olu efe loti fudenami neta yisi melámoti faifa kito no-no amo foliwa ya fuli lito lamo sipiku dito Filipai numudo fulito uto fo kamena faifu (5) ya uto uto Tolowasi numudo fedeto yalo fo kamena seweni (7) ya minone.

Polokafo Tolowasi numudo Yutikasi folaiguti olu nedi edami ka

Ido salele komu kamenalo wete-neta ido mono kobina ya nenune, loto mau wiyogeto Polo ya leda unae, loto kolainako, yamu wenena logimimo wito luwaila duwa-duwanaka wiye. Etito logimaito, mau minonimo eba ya numuna mulalo mulalo oti kuwamo numuna feiya lamu so loto nemo numugu Polokafo logimami ne. Ido ebawau ya we kofawe ma kuliya Yutikasi numuna widuwa fuko melamo ebalo amedoto minoto Polo ka lo minaito, wewa omuna fifi omo uto uto moda oku onototo numuna mulalo akawamati mofuluto lumuto lumuto waka afuma mikalo fou lito, analo olu faka lafa, moda folaiye. 10 Folaito, Polokafo lumuto kuba wito wewa kofawe ya abusa wito eti limo, Koli kolámalo. Omuna kofawa ne, loto logimaiye. 11 Eti logimito itibito numuna mulalo ya dito, konuma beleti ya leketo noto, kamena fana logimimo uto uto, ko lido yalo fulo gedeito wiye. 12 Wito, wenena yate we kofawe ya omuna kofawa nemo yamu seni-muluni olu you lo gedaito, ilimiti numunalau wae.

Polo Tolowasi numudo fulito Miletusi numudo wimo ka

13 Polo mikalo Asosi numudo unae, loto limoma nenako, lamo sipiku dito Asosi numudoka komu uto yalo katula oto sipiku ilimito unune, loto etito wone. 14 Etito uto Asosi numudo katula oto, sipiku ilimito Mitilini numudo ya u fedone. 15 U fedeto leda ya ebawa fulito kuwo no mulalo uto Kiyosi ebalo ya u adu fedeto, oku onototo leda ya no mulalo monimo uto Samosi ebau ya fedeto, oku onototo yaloti Miletusi numudo u fedone. 16 Ido Polokafo kolami ya Yuda wenena foliwa kuliya Pentikosi fedainako, alako uto foliwa fedenaido Yelusalemu minenae, loto kolainako, Esia ebau yalo kamena fana minotenune, loto Efesusi numuna ya elita oto fulito unune, loto kolaiye.

Polokafo Efesusi numudo kiyaba we logimami ka

17 Ido Polokafo Miletusi numudo yalo minoto yalekati Efesusi numudo mono kiyaba we ya namodoka alo, loto ka fulo gedaito, 18 koliti amo minaido o fedato, eti loto logimami, Namo Esia ebau komu kamena o fedomo yalomati kamena fana linateki lakoina minomo yama monane koli minae. 19 Etiti koli minamo ya Yuda wenena yate namo ya olu afima nedenune, loti lo kifamo yamu sene-muluneu keina nabanaba koli minofa, Wekola kouba-naba o ede-ede o minomo ya kuline olu faka ádoto kufu omo ya koli minae. 20 Ido linate kolamo ya namo adi olu faka lenami ka ma ya olu falukámowe. Wenena mau wiyado omunidoti numuniguti ya uto api gilimi-gilimi omo ya moda ko minae. 21 Ido Yuda wenena ido Giliki wenena monani nosámaidokati yati olu eleyapa witi Gotidoka ekeleti Wekolate Yesu koli kikito umalo, loto aumafofo loto logimi-gimi minomo ne. 22 Ido oiya ya Ouna welalo meyalo meleto, Yelusalemu numudo unagolowe. Yalo neta ma fede numunami ya kolife ádowe. 23 Kolife ádofa, Ouna Felegagakafo lonomami, Numudo-numudo unanimo ya nela wi kedato, seka-mulugau keina naba-naba kolinanimo ne, loto fuka ka lonomaifa, 24 kolini kolámowe. Nofo fulunawamo yamu kane mumudi kiyámowe, E'e, kanuwa moinomo kanu ya meyalo meleto, monimo woneto fuli lenaiye, lotoko koli minowe. Ido lonowa ya Wekola Yesukafo anelo melami lonowa ya olumo idoneto fuli lenaiye, lotoko koli minowe. Gotikafo nasafili o ledami kala kuwa lalo ya lo oloto melomo idowe.

25 Ena oiya kolomo linate muki minagu ya monito Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ka ya lo oloto mele gimi-gimi omo wenena muki yate namo kone-wene kofa neyámenagilae. 26 Yamu onema ka aumafofo loto logimowe. Linate minagu yauti we ma u kopa unami lifimala ya namodoka minámenagoliye. Lifimala moda linatedoka minenagoliye. 27 Yamu Gotikafo eti enae, loto kala lalo kiyami neta muki ya moda lo oloto mele gimitoma ne. 28 Ido linate ya linanimo oudi-luti-kati koti kiyaba lalo o minoti ido Ouna Felegagakafo linate ya mono wenena kiyabani we minenawae, loto logimami mono wenenatinawa yaki koti kiyaba laloko o gedalo. Linate sipisipi kiyaba we yaidana oti minoti Goti monolalo mau wi-wi amo wenenala ya aimola wanula yakafo meina fitami wenenala ya kiyaba laloko o gedalo. 29 Ido kolomo ya fulo gedoneto wenena kula fadena yaidana amo yate linatedoka o fedeti mono wenena olu kopa o gedenawamo ne. 30 Ido yako minámaiye. Linanimo minagu yauti ma oloto piti mono wenena koni wiyogeto oti lege melenawae, loti lenagilae. 31 Yamu koti kiyaba oti minalo. Namo logimi-gimi o-o omo ka yama ya kati ki minalo. Kawa ya melege tili (3) yalo siniku ido fo lido ya linate muki kolito kufu oto koti kiyaba oti minenawae, loto etito fuka ka logimomo womo ne.

32 Ido oiya ya linate Goti analo meloneto, nasafili o ledami kalakafo kiyaba o gedenaiye. Aya kawa yakafo olu auma wi gedeto, ido felegaga o gedami wenena minagu yau linate eba ma giminaiye.

33 Ido we ma kifanala siluwafe, ido kifanala golife, ido ukana owofe, ko lalo meleto olunae, loto kolito aku ádowe. 34 E'e, namo ane yakafo lono oluto neta ma ko ánomo neta ya meina fito, wenenane yaki netamu moni wilamo ya ani olu faka lo-lo omo monane ya moda eyeti kolife lo minae. 35 Ido neta-mata muki oto meleto omo ya lonowa yaidana oto olonimo yakafo wenena aumani minámami ya ani olu faka lokele, loto gilibowe. Yamu Wekolate Yesu aimolakafo eti limo, We makafo we ma ya neta faifa umunami ya siya-mulunau lalo kolinamila yakafo we ma neta umaito, faifa olunami we siya-mulunau lalo kolinamila ya olu afima o edenaiye, loto limo kati meletenaiye, loto kati ki-ki o minalo, loto logimaiye.

36 Polo ka lo fuli loito mono kiyaba we lakoina minamoki muki kiyani umola fiti Goti loumae. 37 Goti loumato, wenena yate kufu nema oti abusa witi mudo edato, 38 Polokafo eti logimami, Namo kone-wene ya kofa neyámenagilae, loto logimami yamu senimulunigu keina naba-naba koliti ilimiti uti sipiku fulo edae.

Copyright information for `SNP