Acts 21

Polo Yelusalemu wimo ka

Ena yalo lamo wenenawa yama fulo gedeito sipiku dito no mulalo efe loto uto Kosi ebau fedeto, ledawa ya Lodesi ebalo ya u fedeto, ido yaloti uto Patala numudo fedone. Fedeto yalo sipi ma Fonisia mikalo unae, loto o minaito eyeto yau dito wone. Uto Saipulusi mika kuwo no muliti nemo ya eyetoto ebawa ya ade adowaleka neto ya fa fulito, uto uto Silia mika ya eyeto, uto uto Taiya numudo fedone. Yalo sipikuti koukame oluti mikalo melenawae, loti lae. Eti lato, ya sipikuti lumuto uto numudo dito, Yesu ege melamo wenena moni wilinune, loto uto geyeto, fo kamena seweni (7) yalo amoki lakoina minone. Minogeto, Ounakafo Yesu ege melamo wenena logimaito, amo yate Polo ya Yelusalemu numudo ya áumo, loti auma witi loumae.

Eti loumafa, amoki minenumo kamenate ya fuli lotaito, aya ebau ya fulito ya kofa unagolone, loto wone. Wogeto, Yesu ege melamo we muki yaki ido olonibo nomilipaniki lilimiti numuna meya nabauti no anawalo uto akelo kiyade umola fito Goti loumone. Goti moda loumutogeto, Walo, lolomato, ido, Minalo, logimitoto sipiku idogeto numunidoka itibiti wae.

Sisalia ebau polofete Agabusikafo Polo loumami ka

Ena lamo Taiya numudo fulito sipiku ya minoto uto uto, Tolemesi numudo fedeto, sipikuti lumuto yalo mono wenenate geyeto aiyo-koiyo logimito fo kamena lawoko amoki minone. Minoto ledawa ya numunawa ya fulito uto uto Sisalia numudo fedogeto yalo we ma Goti kala kuwa lalo lo oloto mele-mele imo we kuliya Filipi amoki minone. Wewa ya kiyaba we seweni (7) ya minagu yamati ne. Ido olulafo fo (4) we ámuti ya Goti kala lo oloto mele-mele o minae.

10 Ido lamo ya yalo kamena maleka minototo polofete ma kuliya Agabusi Yudia eba fulito lamodoka ya lumuto aiye. 11 Amokafo lamodoka oto Polo kimela ya oluto aimola ana-kiyana ya nela wito eti lolomami, Ouna Felegaga yakafo eti limo, Yuda wenena Yelusalemu minamo yate kime aboga ya etiti nela wi edeti ailo feka wenena anido melenagilae, loto limo ne, loto lolomaiye.

12 Kawa eti lolomami ya kolitoto lamoki ido wenena yalo minamo yaki Polo ya Yelusalemuka ámunaiye, loto ilulu kuto loumogeto, 13 Polokafo itibito lolomami, Nediti kufu oti keina nomae? Yelusalemu unamo ya nela wi nedenawae, loto koli kolámowe. Ido Wekola Yesu kuliya yamu fulunamo yaki yamu sene-muluneu keina kolámowe, loto lolomaiye. 14 Eti lolumuto ka loumonimo kolámaito, fulito eti lonimo, Wekolakafo kala lalo kiyaido eti enaiye, loto kolone, loto lone.

15 Eti loto koukamete olufe loto Yelusalemu ya unune, loto idone. 16 Yesu ege melamo we maleka Sisalia numudoti ato, lamoki lakoina wonimo wenena ya lilimiti uti we ma amoki minenune, loto kolonimo numunalau ya fulo ledae. Wewa ya kuliya Nasoni ya Saipulusi ebau yauti ami we adeinati Yesu ege melami we ne.

17 Ena Yelusalemu o fedogeto Yesu mono wenenala yate leyeti seni-mulunigu lalo koliti aiyo-koiyo lo ledae. 18 Aiyo-koiyo lo ledato, leda ya Poloki lamo liliga maki Yemusi eyeto lokoli-fakoli enune, loto amo nedo wogeto yalo mono wenena kiyabani we muki minae. 19 Minato, Polokafo aiyo-koiyo ka logimito ailo feka wenena minagu yau mono lono olami yamu Gotikafo neta mona-mona imo ka ya muki logimaiye.

Polokafo kiyaba we kani meyalo melami ka

20 Kawa logimami ya koliti Goti kuliya olu faka loti ebola lo minae. Ena amote Polo eti loumamo, Kolabe? Yuda wenena so loti tauseni-tauseni yate oti koli kikitamo muki ya lo melami ka aumafofo loti meyalo mele-mele o minae. 21 Etiti minafa, wenena malekate kamokafo Yuda wenena ailo feka wenena ebanido minamo wenena ya Mosese lo melami kala ya fuliti nomilipati ukanigu Goti ainala fukámoti, Yuda wenena monanina meyalo melámalo, loto api gilibane, loti lae. 22 Yamu nedi-nedi enune? Wenenawa eti lamo ya Yelusalemuka moda o fedetane, loti koli fuli lenawamo ne. 23 Yamu ka ma lokomogeto kolito ya eti enane. Kolo. Lamo minoniguti we fo (4) Goti omunalo ka lo meleti edamo ya ne. 24 Wewa ya gilimito lakoina uto amoki ukaniluni-kani noku witi olu felegaga mo loto minenune, loti mona melenawamo yaidana oto meleto, ido ofo ki Goti umunawamo neta ya meina fi gedeto gimageto fuli liye, loti ateni yowala fuko gedenawae. Etito wenena muki yate mona melenanimo eyeti kamomu ka lamo ya ka ona minámaiye, loti koliti kaimoka lo melami ka ya meyalo meleto minane, loti kolinawae. 25 Ido ailo feka wenena koli kikitamo wenena ya mona etiti melenawae, loto etito ka lufuwa wito fulo gedonimo ne. Ido suki goti konuma-kobina ofo ki gimamo ya linate moi witi ánalo. Ido wanu yaki moi witi ánalo. Ido neta ma kenobalalo ipili witi ofo folamo yaki moi witi ánalo. Ido kopa-napa olu onamo mona yaki melámalo, loto ka lufuwa wito fulo gedone, loti loumae.

26 Ido ledawama ya Polokafo we kusema gilimito uto, ukani-luni-kani noku wito, olu felegaga mo loto minenune, loti mona melamo ya amoki lakoina melaiye. Monawa ya meletoto felegaga kuliyai numuna nabau dito yokila ki umamo we ya ukani-seni-muluni olu felegaga mo lenawamo kamena ya fuli lenami ka logimito, ido wewa Goti yokila ki umunawamo kamena ya mele gimaiye.

Polo felegaga kuliyai numuna nabau minaito, nela wi edamo ka

27 Ena fo kamena seweni (7) yama mino fuli lenagolito Esia mikaloti Yuda wenena malekate Polo felegaga kuliyai numuna nabau minami ya eyeti wenena mau minamo muki ile fali senigu wiyato uti ana-kiyanalo oluti 28 au loti eti lamo, Isilaeli wenenate, ade olu faka lalo! Aya ama wekafo mikau-mikau monito wenena muki mikau-mikau api gilibami ya lamo Yuda wenena minonimoki, ido lo melami kate yaki, ido numude ama yamuki kamade kito ka nosámami api gilibaiye. Ido yako minámaiye. Aya felegaga numude naba kilalau Giliki wenena gilimito dito felegaga ebate amau yaki olu ladi o edaiye, loti au loti lae. 29 Eti lamo ka ya komu Efesusi numudoti we ma kuliya Tolofimusi numuna meya nabau ya Polote lakoina minaito, ya geyanako, ya Polokafo wewa ilimito felegaga kuliyai numuna nabau ya idaiye, loti kolae.

30 Eti loti koliti numuna meya nabau minamo wenena muki ya ile fali senigu witi eba nedonedoti oluloti oti mau witi uti Polo ana-kiyanalo oluti felegaga kuliyai numuna nabauti ika oti feka lomato ayalo kenemane oti kanu muki ya moda kuwae.

31 Ido wenena yate Polo oluti ofo fulunune, loti o minato, Lomu kimiwe kiyabani we wenaba yakafo Yelusalemu minamo wenena muki seni kala-kala lito, ka naba-naba loti, fina fi minae, loti lamo ka ya kolito 32 ayalo ya kimiwe kiyabani we malekaki ido kimiweki gilimito oluloti wenena mau minado ya wato, kimiwe kiyabani weki kimiwe geyetiti Polo ofo minamo ya fulitae. 33 Ofo fulitato, kimiwe kiyabani we wenaba yakafo Polo nedo uto ana-kiyanalo oluto aini nela gedimo lele yakafo nela wi edalo, logimito wenena mau minamo loga o gedami, Aya we ama ya kema ne? Ido nedi-nedi iye? loto loga o gedaifa, 34 wenena mau minamo maleka ya ka ma au-au loti lato, ido maleka ya ka ailo lomo wato, ido wenena ka naba-naba lanako, kimiwe kiyabani we wenaba ya ka ona ya olu oloto piyámoto, kimiwela eti loto auma wito logimami, Polo ilimiti kimi numunau ya walo, logimaiye. 35 Eti logimami ka koliti Polo ilimiti uti kimi numuna naba kanu-wela latalo yako u fedafa, wenena mau minamo ya ofo fulunagilamo yamu kimiwe yate Polo olu faka loti oluti numugu idato, 36 gege wamo yate, Ofo folalo. Ofo folalo, loti au loti lomo wae.

Polokafo wenena mau wiyamo logimami ka

37 Ido kimiwe ya Polo kimi numuna naba lulau oluto dinune, loti ato, amokafo kimiwe kiyabani we wenaba, Ka ma lokumunafao? loto loga o edaito, kiyaba wekafo itibito eti loumami, Giliki ka kolanimo nefe? 38 Kamo ya Isipi we ma gamani yaki fina finune, loto we nosámamo fo tauseni (4000) ya gilimito eba fafato yau wimo wema ya minabe? loto loga o edaito 39 Polokafo itibito loumami, Namo Yuda we minowe. Numune meya ya Silisia ebau kuliya Tasusile, loto ya kuliya dito nemo numuna ne. Ido wenena ka logiminafao? loto loga o edaiye. 40 Loga o edaito, ya kimiwe kiyabani wemakafo, Faifa logimo, loto loumaito, Polokafo latalo nedi minoto wenena mau naba minamo ya ka ádenawae, loto ana olu faka lito ka ádoti minato, Yuda wenena inanimoni kanidokati ka eti logimami,

Copyright information for `SNP