Acts 23

Ena Polokafo Yuda mono kanisole mau minamo kuliya Sanihetilini efe loto geyeto eti logimami, Wenenane-motao, namo ya adeinati Goti omunalo oune-lune-kane moda laloko minoto, efe lotoko monimo uto monane efe limo neto, ido onema yaidana oto moni minowe, loto logimaiye. Eti logimaito, ayalo ya yokila ki umamo kiyabani we wenaba Ananaiyasikafo Polo adu nedo minamo wenena ya logimami, Welau ya ofalo, logimaito, Polokafo eti loumami, Gotikafo kofenami ne. Kamo ya numuna kilawa ufa feke filiti olu lalo itamo yaidana oto minane. Kamo yakafo amedoto minoto Mosese lo melami kalo ya lifimane ya moni wilinae, loto minanimo nefa, kaimoka namo ya ofalo, loto lanimo yakafo Mosese lo melami ka ya olu fukane, loumaiye.

Eti loumaito, Polo adu nedo minamo wenena yate eti lamo, Egaidana oto Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenabanina ka nosámami loumane? lato, itibito logimami, Wenenane, namo wewa ya Goti yokila ki umamo we kiyabani wenabanina ne, loto kolámowe. Yamu mono lufuwa wiyaigu ya eti loto limo,

Wenenatina kiyaba o gedamo we ya ka nosámami lo edámalo,
loto ka mono lufuwau (Kis 22:28) ya nemo ne, loto logimaiye.

Ena Polokafo kanisole wenena ya maleka Sadusi wenena minato, ido liliga ya Falisi wenena minae, loto kolito ya kanisole mau minagu ya au loto eti limo, Wenenane, namo ya Falisi we ya minowe. Ido Falisi we ma nalafo ya minowe. Ido namo ya folamo wenena folaguti olu nedi gedenaiye, loto koli kikitomo eti enami kamenawa ya auma wito kiyaba edemo idonako, yamu oiya olu kalo mele nedae, loto au loto logimaiye.

Eti logimaito, ayalo Falisi wenenaki ido Sadusi wenenaki inanimoni moila fiti maunina ya fokiti u ailo-ailo wae. Eti amo ya Sadusi we yate eti lamo, Wenena folaguti kofa neidámenagilae. Ido enisole yaki minámae. Ido ouni-ani yaki minámaiye, loti lo-lo ato, Falisi we yate eti lamo, Netawa muki ya ne, loti koli kikitae. Yamu ka naba-naba lato, Falisi wenena minaguti lo melami ka api gilibi-gilibi amo we malekate nediti auma witi eti lamo, We auwa ya lifimala ya olu oloto piyámone. Ido enisolefe ido ounafe yamakafo ka loumaife? Eti loumaitoma ya nediye lenune? loti ka auma witi logimae.

10 Eti lato, ka moila ya u naba-naba wito, kimiwe kiyabani we wenaba kolami ya wenena yate Polo ya filiga-filiga ika ato, fekalito fulutenaiye, loto koli umaito, kimiwelama auma wito eti logimami, Lumuti Polo ya wenena minaguti ika oti ilimiti kimi numuna nabau oluti idalo, loto gilifi melaito, koliti eti ae.

11 Ena luwaila yalo Wekolakafo Polo nedo oto nedi minoto eti loumami, Kamo kolini kolámo. Amalo Yelusalemu ya kane lo oloto melanimo yaidana oto Lomu numudo uto kane lo oloto melenane, loto loumaiye.

Polo ofo fulunune, loti ka lo kifamo ka

12 Ledawa Yuda wenena maleka oti mau witi kudala kiti eti lamo, Konuma kobinaki ido nonanoki ánoto moi wito minomo uto uto Polo ofo fulutoto konuma kobina kofa nenune, loti auma witi lo melae. 13 Etiti auma witi lo melamo we ya foti (40) wemomo yaidana oti minae. 14 Ido wewa ya yokila ki umamo we kiyabani we ido wenena kiyabani we minado uti eti logimamo, Lamo ya ka lo melonimo aumafofo loto onale, loto lonimo ya konuma kobinati ido nonanoti yaki ánoto moi wito monimo uto Polo ofo fulutoto yaloko kofa neta nenune, loto lo melone. 15 Yamu oiya linateki ido Yuda kanisole wenenaki ya Lomu kimiwe kiyabani we wenaba nedo uti eti loumalo, Polo ya minonido ilimito ano. Polo olu kalo mele edamo ka mona ya kolife loto kolinune, loumalo. Eti loumato, Polo linatedoka ilimito enawado ya Polo kanu kofalalo ofo fulunune, loti logimae.

16 Eti logimafa, Polo komolafokafo ka lo kifamo ya kolito kimi numuna nabau ya dito Polo loumaiye. 17 Loumaito, Polokafo kimiwe kiyaba we ma lula fito eti loumami, Kipa ama ya kimiwe kiyabani we wenabaleka ilimito wageto ka lenami ya kolinaiye, loto loumaiye.

18 Loumaito, we yakafo kipa ya kimiwe kiyabani we wenabaleka ilimito uto eti loumami, Nela fiyami we Polo yakafo lune fito kipawa ya ka lokumunaiye. Ilimito kamodoka wo, loto lonomaiye, loto loumaiye.

19 Eti loumaito, analo oluto ilimito anawaleka uto eti loumami, Nena ka lonumunae, loto ane? loto loga o edaito, 20 amokafo eti loumami, Yuda wenena mate kamokafo Polo ya minonido ilifageto ageto monala melami kolife loto kolinune, loti lenawamo ya suki lokumunagilae. 21 Kawa ya lokomatoma kolámo. Wenenawa ya foti (40) yate ofo fulunune, loti kanudo kiyabala minenagilanako, yamu, O, logimámo. Wenenawa yate kudala kiyamo ya aumafofo loti onale, loti ya konuma-kobinati ido nonanoti ánoti moi witi monimo uti Polo ya ofo fulutoto kofa nenune, loti lamoma ya oiya kanudo ya ki minae. Ido kamo ya kani kolito, O, lenanidole, loti kiyabaka minae, loto loumaiye. 22 Eti loumaito, kimiwe kiyabani we wenaba yakafo eti loumami, Ka lo oloto pito nomanimo ya wenena ma logimámo, loto ilifi melaiye.

Polo ya Felikisi nedo ya ilifi melami ka

23 Kimiwe kiyabani we wenaba yakafo kimiwela kiyabani we lele ya luni fiyaito, aito eti logimami, Linate uti kimiwe mikalo unawamo ya tu hadeti (200), ido kimiwe ma yafo-hosi meyalo minoti unawamo ya we sewedi (70), ido kimiwe ile oluti unawamo ya tu hadeti (200) ya Sisalia numudo onema naini (9) kiloku luwaila unawae, loti olu mau wi gedailo. 24 Ido kimiwe yate Polo ya kiyaba lalo o edeti, ilimiti gamani kiyaba we wenaba Felikisi nedo ya unawae, loto yafo-hosi ya mele edailo, logimito 25 ka lufuwa wi fulo edami ya etito ya wiyami,

26 Aiyo, namo ya Kolodiusi Lisiyasikafo lufuwa uma ya kiyabate we wenaba Felikisi ya wi fulo kedowe. Siyane.
27 Yuda wenena yate we uma ya ana-kiyanalo oluti ofo fulunune, loti lafa, namo kolomo amo ya Lomu we ona ya ne, loto kolitoto kimiwene yaki oto aniguti oluto olu omuna ko edone. 28 Ido namo ya wewa ligiya lo edamo mona ya kolinae, loto kolito Yuda kanisole minagu ilimito woneto 29 lo melami ka yamu ligiya lo edafa, netawa ma o melageto ofo fulunawamo netafe, ido nela wi edenawamo netafe, ya olu oloto piyámowe. 30 E'e, olu oloto piyámofa, wenena yate falukuti kudala kiti ofo fulunune, loti lamo kawa ya kolitoto ayalo minanido ilifi melowe. Ilifi meloneto ido ligiya lo edamo wenena yaki kamodoka oti ligiya lo edenawamo ka ya lokumunawae, loto auma wito logimowe. Modae.
Eti loto lufuwa wito fulo edaiye.

31 Ena kimiwela ya kiyabani we welalo meyalo meleti, luwaila siniku Polo ilimiti uti Antipatilisi numudo fedae. 32 Fedato, leda kimiwe mikalo wamo we ya itibiti kimi numudoka ato, yafo-hosi meyalo amedoti wamo we ya ilimiti uti uti 33 Sisalia numudo fedeti, gamani kiyaba we wenaba minaidoka ya uti lufuwa wi fulo edami ya umuti Polo yaki analo melae. 34 Analo melato, amokafo lufuwa katoto loga o edami, Kamo ya egaukati we minane? loto loga o edaito, Polokafo itibito loumami, Silisia ebauti minowe, loumaito, 35 eti limo, Ligiya lo kedenawamo wenena atoma kaka ya olufe lenamo ne, loumuto Heloti numuna kuwaigu yau Polo kiyaba o edalo, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP