Acts 25

Polokafo Sisa ya kane olufe lo nedenaiye, loto limo ka

Fesitusikafo aya ebalo fo kamena tili (3) minototo, Sisalia numudo fulito Yelusalemu idaito, yalo yokila ki umamo we kiyabani we ido Yuda wenena kiyabani we yate oti omunalo Polo ya olu kalo mele edamo ka ya loumae. Eti loti loumamo, Kamo ya ade olu faka loto kimiwe gilifageto Polo ilimiti Yelusalemu enawae, loti wako o edamo ya kanudo enaido ofo fulunune, loti kudala kiyae. Kudala kiyafa, Fesitusikafo itibito logimami, Polo ya Sisalia numudo nela numugu minami ne. Ido kofa itibito lumunamo kamena alitinako, yamu kiyabati we maleka namoki lako lumuto yalo wewa ya mona nosámami ma melagetoma ya olu kalo mele edenawae, loto logimaiye.

Eti logimito fo kamena eiti (8) yafe, ido teni (10) yafe Yelusalemu minototo Sisalia numudo itibito lumuto ka olufe lo-lo amo wenena olu mau wi gedeto eti limo, Polo namodo ilimiti alo, lito eti ato, Polo aido Yuda wenena Yelusalemu numudokati lomamo yate ogona o edeti olu kalo mele edenawamo ka naba lo minafa, kawa logimonimo ya olu onae, loti ogofuti kolinawamo ka ya minámaiye. Etito Polo yakafo olu kalo mele edamo wenena ya itibito logimami, Namo ya Mosese lo melami ka Yuda wenena meyalo mele-mele onimo ka yafe, ido Yuda wenena felegaga kuliyai numuna naba yafe, ido Lomu kiyaba we wenaba ona Sisa yafe, ya ka nosámami ma lo gedámomo ne, loto logimaiye.

Eti logimaito, ya Fesitusikafo Yuda wenena namomu lalo kolinawae, loto kolito ya loga o edami, Kamo ya Yelusalemu wageto yalo nanimone omunelo olu kalo mele kedamo kawa ya koli nedenane, labe? loto loga o edaiye. 10 Etito loga o edaito, Polokafo itibito loumami, Oiya Lomu kiyaba we wenaba Sisa ka olufe lo-lo amo wenenala maunigu omunido nedi minomo amau yako ya kane koli nedenawae, loto auma wito lowe. Kamo kaimoka koli minane. Yuda wenena neta ma olu nosámami o gedámoma ya moda kolitanima ne. 11 Etito nemoma nefa, nosámami mona ma meloneyama yamu ofo fulunune, loti lenawamo ya namo ya nofo folámalo, loto ádenae. E'e, Yuda wenena yate olu kalo mele nedamo kanina ya ona minámenami ya we makafo anelo oluto wenenawa ya anido giminami monawa ya efe ádenaiye. Yamu Lomu kiyaba we wenaba ona Sisakafo olu kalo mele nedamo ka ya koli nedenaiye, loto auma wito liye. 12 Eti lito, Fesitusikafo kanisole weki lokoli-fakoli otiti ya eti loumami, Kamo Sisa olu kalo mele nedamo ka koli nedenaiye, loto lanimo yamu Sisa minaido unane, loto loumaiye.

Fesitusikafo Polo yamu Agilipa loumami ka

13 Ena minomo uto kamena ma kiyaba we wekudi Agilipate ido olonafo Benaisite ya Fesitusi aiyo-koiyo ka lo edenaliye, loti Sisalia numudo oti 14 kamena fana yalo minanako, ya Fesitusikafo Agilipate ya Polo olu kalo mele edamo mona ya lokoli-fakoli oti etito loumami, We ma ama nemo ya Felikisikafo nela numugu koito fulo edeito wiye. 15 Etito wito, Yelusalemu womo kamenalo ya yokila ki umamo we kiyabani we, ido Yuda wenena kiyabani we yate wewa ya olu kalo mele edamo ya lifima ka umo, lo, loti lonomamo ne. 16 Lonomafa, namokafo eti logimomo, Lomu wenena yate kaila we ma ofo fulunawamo anido ya faifa melámae. E'e komu ya wewa yakafo ligiya lo edamo wenena omunido ya olu kalo mele edamo ka itibito logiminami ne. Lomu wenena monanina etito ne, loto logimowe.

17 Logimoneto, amau namoki lakoina itibiti oto, kamena fana kiyaba ámoto ledawa ya ka olufe lo-lo amo wenena ya olu mau wi gedeto kimiwe ya logimomo, Wewa ya ilimito alo, loneto ilimiti ae. 18 Ilimiti ato, wenena ligiya lo edamo yate nediti Polo mona nosámami-asámami yaidana oto melaiye, loti ligiya lo edenawafe? loto kane kiyofa, ya eti o edámae. 19 Eti o edámafa, inanimo mono monanina yaki, ido folami we ma kuliya Yesu ya Polokafo omuna kofawa ne, loto limo we yakimu ya ka fi umae. 20 Egaidana oto kala mona olu oloto pito kolife loto kolinae? loto kane kito eti loto loga o edomo, Kamo ya Yelusalemu wageto yalo olu kalo mele kedamo kawa ya koli nedenawae, labe? loto loga o edowe. 21 Loga o edoneto, Polokafo Lomu kiyaba we wenaba Sisa yakafo olu kalo mele nedamo ka ya koli nedenaiye, loto aumafofo lito kimiwe ya logimomo, Wewa ya kiyaba o edalo. Aiga Sisa nedo ya ilifi melenae, loto logimomo ne, loumaito, 22 Agilipakafo eti loumami, Nanimone wewa ka lenami ya kolinae, loto kolowe, loumaito, itibito loumami, Leda kolinane, loumaiye.

23 Leda Agilipate ido Benaisite lakoina kimiwe kiyabani we wenabaki, ido numuna meya naba wenena kiyabani weki, ya wenena mau wi-wi amo numugu idato, wenena muki aiyo-koiyo lo gedato, Fesitusikafo, Ilimiti alo, lito Polo ilimiti ae. 24 Ilimiti ato, Fesitusikafo eti limo, Kiyaba we wekudi Agilipa ido linate muki lamoki minamo ya aya wewa ya eyalo. Amo ya Yuda wenena muki Yelusalemu minamo ido Sisalia numudo amalo minamo yate omunelo ilulu kuti eti lonomamo, Ofo fulunawae, loti au-au lafa, 25 eyomo ya wewa ofo fulunumo neta ma o melámaiye. Ido aimolakafo eti limo, Sisakafo kane olufe lo nedenaiye, loto limo yamu Lomuka ilifi melenagolowe, loto ka lo meleto 26 amo mona melami yamu ofo fulunawamo kala ya kiyabate we wenaba lufuwa wi fulo edenae, loto kolofa, ka ma minámainako, wewa ya kiyaba we wekudi Agilipa kamo omugalo ido linate muki amalo minamo omunido ya ilimito oneto kala ya koliti ka mona olu oloto piyato, kawa lufuwa wi fulo edenae. 27 Ido nela fiyami we ma ilifi melenamo we ya olu kalo mele edamo ka yaki fulámenamo ya fe ádenami ne, loto kolowe, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP