Acts 26

Polokafo Agilipa ka loumami

Ena Agilipakafo Polo eti loumami, Kaimoka kaka lageto kolinune, loumaito Polokafo ana olu faka loto olu kalo mele edamo ka ya apito itibito eti limo, Kiyaba we wekudi Agilipao, onema Yuda wenena ligiya lo nedamo ka muki ya itibito lenagolo omugalo neidomo ya sene-muluneu lalo kolowe. Ena Yuda wenena monate ailo-ailo muki ya moda koli minanimo nenako, yamu sene-muluneu lalo kolowe. Yamu you loto koli minageto ka lenae.

Komu adeina kipa kefola minodoti oto oiya kamenalo ya Yuda wenena muki yate mona melomo ya ko minae. Ido nanimo ebaneuka ya olu oloto piyamo kamenaloti monane neyeti, ido Yelusalemuka minoto mona melomo yaki moda ko fuli lae. Ido kamena fana neye minanako, lenune, loti kolinawamo ya Yuda monolo wenena minagu yauti mau ma kuliya Falisile, loti lo melami ka ya auma witi meyalo mele-mele amo minagu ya namo minaiye, logiminagilae. Etito nefa, oiya ya Gotikafo autefo-mota lo mele gimami ka ya koli kikito umuto kulawa ya kiyabala o-o omo yamu olu kalo mele nede minae. Ido lo mele gimami kawa ya lamo wenenate afo monalo-monalo tuwelu (12) yate kamena-kamena ya Goti auma witi kouba-naba o ede-ede minamo ya kulawa olunune, loti kiyabala o-o minamo ne. Wenabao, kulawa olunae, loto ya kiyabala o-o minomo yamu Yuda wenena ya ligiya lo nede-nede o minae. Ena linate Yuda wenena ya Gotikafo folamo wenena folaguti olu nedi gede minaiye, loti nediti koli kikitámamoma minae?

Namo nanimone yaki Yesu Nasalete numudoti we kuliya ya olu waka itenae, loto auma wito lono naba-naba olumo idomo ne. 10 Ido aya monawa ya Yelusalemu yalo melomo ne. Ido yokila ki umamo kiyabani we wenido ya Yesu wenenala so loti ya nela numugu olu fulo gedoneto gini fulunuwe, loti lamo ya lalole, loto lo-lo omo ne. 11 Eti omo kamena-kamena muki ya Yesu mono wenenala olu kopa o gedenae, loto Yuda wenena mono numuni negu-negu dito, eleyapa witi koli kikitámenawae, loto kanu auma wito moni wili-wili omo ne. Ido sene kala-kala lito olu kopa o gedenae, loto numudo-namado eba faiga negu-negu yaki moni-moni omo ne.

Polokafo Yesu koli kikito umami monala yamu limo ka

(Ap 9:3-19, 22:6-16)

12 Ena yokila ki umamo we kiyabani we wetelo eti enaiye, loti lufuwa witi nomato, oluto Damasikusi numudo uto Yesu mono wenenala olu kopa o gedenae, loto womo ne. 13 Woneto, wenabane, folilo kanudo u minodo lamena ma fo olu fulo edami ya lamena kosinauti oto namoki ido wenena lakoina wonimo yaki ogona o ledeto lamena naba-naba iye. 14 Lamena nabanaba ito, lamo muki mikalo lumu fou logeto, Yuda wenena katedokati ka nola yakafo eti lonomami, Solo, Solo, nedito olu kopa o nedenede minane? Kamo ya bulumakaukafo aboga kefa kowalo kiyanakafo ofami yaidana oto kaimoka ya olu ogofu minane, loto lonomaiye. 15 Eti lonomaito, itibito lomo, Wekolao, kema minane? loto loga o edoneto eti lonomami, Namo Yesu ya olu kaila o nedenanimo we ya minowe. 16 Kamo oiya mikaloti neido. Namo kouba-nabane we minoto, neyetanimo yaki, ido aiga neta maki kilibinamo ya uto wenena lo oloto pi giminane, loto iyaina o kedowe. 17 Ido kaimoka wenenakati ailo feka wenenati yate olu kopa kedenune, loti enawamo anigu yauti olu omuga kenae. 18 Eti o kedeto aya wenenawa minadoka kilifi melenae. Kilifi meloneto ya lifimani kilili o gedageto koli kikitamo wenena Gotikafo olu felegaga o gedami wenena minagu ya minenawae, loto wenenawa omuni likami ya olu omuni falatoto sinikuti gilimito lamedo enane. Ido Satani kiyaba o gedami kilalau yauti gilimito Goti kilalau ya gilimito enane, loto lonomaiye.

Polokafo Yesu lonola olami ka

19 Kiyaba we wekudi Agilipao, ena namo ya kosinauti famoidana oto eyoneto, Eti o, loto lonomami kalo ya moda golodoto, 20 komu ya Damasikusi numudo uto logimito, ido yaloti Yelusalemu minamo wenenaleka ya uto logimito, yaloti Yudia ebau muki minamo wenenaleka uto logimito ido ailo feka wenenaleka yaki yalo uto logimito, muki ya eti loto logimomo, Seti-muludi olu eleyapa witi Gotidoka oti ido monatina melenawamo ya wenena yate eyeti seti-muludi moda olu eleyapa witae, loti kolinawae, loti mona lalo ya melalo, loto lo oloto mele-mele o minowe. 21 Eti omo yamu Yuda wenena yate namo felegaga kuliyai numuna naba kilalau minodo ane-kiyanelo oluti nofo fulunune, loti lafa, 22 Gotikafo ane olu faka lomo idainako, ido oiya onema ama ya ane olu faka lo minainako, linate kulinigi we minamo ido fa we minamo omunido ya minoto kawa logimi minowe. Ido ka ailo ya logimámoto polofeteki ido Moseseki yate, Netawa etito o fedenaiye, loti lamo ka ya ayaidana oto logimowe. 23 Amo ya eti lamo, Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya ogofu naba kolito, kana folaguti nedinami we yakafo aimola wenenalaki, ido ailo feka wenenaki ya Goti kala kuwa lo oloto mele giminagoliye, loti lamo ne, loto loumaiye.

24 Ido Polo olu kalo mele edamo ka itibito lo minaido Fesitusikafo au loto eti limo, Polo, kamo ya moda kudu-kudu kilane. Kamo ya lufuwa muki kataninako, kaka-manega ya umu kopa idane, loumaito, 25 Polokafo eleyapa wito itibito loumami, Wenaba Fesitusi, namo kudukudu kilámowe. E'e, namo kane-manene ya efe loto neto kama lomo ya ona ne. Kiyaba we wekudima ya neta-mata lomo ya koli minaito, koliya kolámoto faifa oloto loumowe. 26 Ido kolomo ya aya netawa muki ya falukuto ma o minámainako, netawa ya moda koli minaiye. 27 Kiyaba we wekudi Agilipao, kamo ya polofete kanina koli kikito minabe? Namo kolomo, Koli kikito minane, loto ya loumaiye.

28 Eti lito, Agilipakafo Polo eti loumami, Oiya eti-mati kamena lina efe yako namo ya Yesu we olu bulu edenae, loto kaka kiyabe? loto loga o edaiye. 29 Loga o edaito, itibito loumami, Kamena linafe, ido kamena fanafe, ya lalo ne. Ido kamoki ido onema wenena muki kane koli minamo wenena yaki ya namo koli kikitomo yaidana oti koli kikitenawae, loto kolowe, loto Goti loumofa, aini nela ya linatedoka minámenaiye, loto kolowe, loto loumaiye.

30 Eti loumaito, kiyaba we wekudima ya nedaito, ido gamani kiyaba we wenaba ido Benaisi ido wenena muki lakoina minamo yaki nediti 31 numuna fuliti feka uti, ka lo filiga-filiga oti minoti eti lamo, We ama mona melami ya ofo fulunumo monafe, ido nela numugu fulo edenumo monafe, yama melámaiye, loti lae. 32 Eti lato, Agilipakafo Fesitusi eti loumami, Wewa ya Sisakafo ka koli nedenaiye, loto ádami neko, moda namokafo efili fulo edagi ne, loto loumaiye.

Copyright information for `SNP