Acts 4

Pitate Yonite nela wi gedamo ka

Pitate Yonite wenena ka logimi minaito, Goti yokila ki umamo weki, ido felegaga kuliyai numuna naba kimiwe wenabaniki, ido Sadusi wenenaki ya we lele minaido o fedae. Minaido o fedeti aposolo ya wenena api gilibiti eti logimamo, Yesu folaiguti neidainako, wenena ya ayaidana oto fulunuguti nedinune, loti lamo ka ya kolamo yamu seni kala-kala naba lito, oti Pitate Yonite anido olafa, lunaga melainako, yamu leda ligiya lo gedenuwe, loti nela numugu yau olumo fulo gedae. Olumo fulo gedafa, ido ka mono lami kolamo wenena ya muki koli kikito umuti, ido Yesu wenenalaki ekeleti koli kikitamo wenena so loti faifu tauseni (5,000) yaidana minae.

Pitate Yonite ligiya o gedamo ka

Ido leda ya Yuda wenena wenabaniti, ido wenena kiyabani weti, ido lo melami ka api gilibamo weti ya Yelusalemu numudo mau wiyae. Mau minagu ya Goti yokila ki umamo we wenabani Anasile, ido wenenala Kaiyafasile, Yonile, Alekisadale, ido wenenala maki lakoina mau minae. Mau minoti we lele ya olu mau minagu gilimiti idato, omunido ya minaito, eti loti loga o gedamo, Kema aumalalofe, ido kuliyalofe lonowa ama ya olaiye? loti loga o gedae.

Loga o gedato, Ouna Felegagakafo Pita siyamulunau faitoto mino edaito eti loto logimami, Wenabate ido kiyabate wenenao, lamo we kiyana nosámami olu lalo edomi yamu egaidana oti wewa ya olu faka lo edaiye? loti loga o ledamo yamu lo oloto melenae. 10 Ena lo oloto melenamo ya linateki ido Isilaeli wenena muki yaki kolife loti kolalo. Gotikafo ilifi melami we Yesu Kilisto, Nasalete numudoti we ya linate yá yofolo ofato folami ya Gotikafo folaiguti olu nedi edami we kuliyalo ya wewa omunido nedi minami ya olu faka lo edaiye. 11 Ido wewa yamu eti limo,

Kifana ya numuna kuwamo wenena eye fa netaidana itamo nefa, ido aya kifanawa yama moda numuna lagi kola fiyami ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 118:22) ya nemo ne.
12 Yesu yakafoko olu omude kenami ne. Etito nenako, mikau-mikau wenena minagu yauti makafo kuliyalo olu omude kenumo we ma minámaiye, loto logimaiye.

13 Ena Pitate Yonite koli gimámaito mau minamo wenena yate geyamo ya we lele ya fa wenena minoti, lufuwa api gilibamo numugu kamena lina efemako wamima ne, loti koliti yamu elegiti, ena amo ya Yesuki lakoina minomino ama ne, loti ya koli minae. 14 Eti koli minato, we olu faka lo edami we ya lakoina nedi minamoma ya eyamo yamu ka lenawamo ya ma minámaiye. 15 Ka minámaito, kanisole mauniguti feka uti minailo, lato, lumuti minaito, inanimoni ka lo kifiti ya eti lamo, 16 Lalimote we lele ya nedi-nedi o gedenune? Wewa lele yate Metefo aumala lilibami neta naba ya olu oloto piyaito, ya Yelusalemu numudo minamo wenena muki ya koli fuli lotae. Ido netawa oloto piyámaiye, loto lenumo ya ogoufámone. 17 Ido kawa ya numudo-namado upatoto wenena koli fuli lotenawae, loto lalimote ya wewa kuliyalo ya wenena ma kofa logimámailo, loto aumafofo loto lo fuko gedenune, loti lae. 18 Eti lotiti we lelema kofa luni fiyato aito, eti logimamo, Yesu kuliyalo wenena kofa logimiti api gilibámailo, loti aumafofo loti lo fuko gedae.

19 Lo fuka gedafa, Pitate Yonite yate ka itibiti eti logimami, Lamo katina yalo golodoto Goti kala fulitenumo ya Goti kolinami lalo enaife? Kawa ya linanimotina iya meleti kolalo. 20 Yamu lamo netama eyeto kolito o minomi neta ya lo oloto melámenalimo ya ogoufámoiye. E'e, lo oloto melemo dinagoloiye, loti laiye.

21 Eti loti laito, wenena muki netawa eti amo ya koliti Goti ebola loumuti minanako, kiyaba we yate we leledoka neta ma o gedámamo faifa koli giminami ka makafo igamu oti nelauti efiliti gilifi fulato waiye. 22 Ido Goti aumala gilibami netakafo we kiyana nosámami olu lalo o edami wewa ya melegela foti (40) ya ne.

Koli kikitamo wenena Goti loumamo ka

23 Ena Pitate Yonite nelauti efili gedato, mono wenenani minado uti Goti yokila ki umamo wenabani ido wenena kiyabani we ka logimamo ya logimaiye. 24 Ka logimami ya kolititi luni olu lawoko meleti, Goti eti loti loumamo, Wekola nabao, mika kosina kuwo no ido netamata mona-mona neta nemo ya olu oloto piyane. 25 Ido kamo Ouga Felegaga yakafo kouba-nabaka we autefo Defiti welalo ka melaito eti limo,

Ailo feka wenena ya nediti seni kalakala naba lo minae? Ido wenenawa yate nediti Wekola ya kudala ki minae? Eti afa, ogoufámae.
26 Ido mikalo kiyaba we wekudi yaki ya minoti, wenena kiyabani we Wekola Goti yaki ido ilifi melami weki lowa fi giminune, loti wenena naba ya mau witi ki minae,
loto ka mono lufuwau (Sng 2:1-2) ya nemo ne.

27 Ona lito, ido aya numuna meyalo ya Heloti ido Pontiusi Pailati yaki ailo feka wenena ido Isilaeli wenena yaki ya mau witi oti felegaga kouba-nabaka we Nakafo Yesu ya ilifi melanimo we lowa fi umunune, loti ka lo kifae. 28 Etiti ka lo kifamo ya eti-mati enawae, loto kamo kaimoka aumakakafo ido kolitoto komu lotanimo yaloma wiyaiye. 29 Eti afa, kamo Wekolate oiya kuwotefo-mota ka makafo igamu oti lamo yamu lamo kouba-naba o kedonimo ya aumakama lomageto, wenenawa kolini kolámoto, kaka ya wenena muki logimimo dinune. 30 Etito aumaka ya lilibito, felegaga kouba-nabaka we Nakafo Yesu kuliyalo ya wenena neta kilamo ya olu faka lo gedeto aumaka lilibanimo neta olu oloto pimo wo, loti loumae.

31 Eti loti loumuitato, numuna mau minamo numuna ya mima naba-naba ito, Ouna Felegagakafo oto seni-mulunigu mino faitito, kolini kolámoti Goti kala ya aumafofo loti logimiti minae.

Koli kikitamo wenena luni lawoko meleti minamo ka

32 Ido koli kikitamo wenena muki luni-kani lawoko meleti, ido we ma netala ko nami yama ya nanimoko netane ne, loto ádami ne. E'e, muki wenena yate netanina ko namo neta muki ya iya melamo ne. 33 Ido aposolo yate Wekola Yesu folaiguti kofa neidami kala ya auma naba-naba witi logimimo wae. Ido nasafili mona naba ya mino gedami ne. 34 Ido aya wenena minagu yau ya netamu moni wilamo wenena ma minámamo ne. Ido kamena maleka neta ko namo wenena ya numuni-ebani netani-matani nemo yama kifanalo fuloti meina oluti 35 aposolodoka ya gimato, amo yate neta ko ánamo wenena netamu moni wilamo wenena ya iya meleti gimae.

36 Eti ato, ya we ma nemo kuliya Yosefe ya aposolo yate kuliya Banabasile, loti melamo kuliyawa mona ya olu aila wi gedami wele, loti melamo wewa ya Lifai ufa fiyaigu yauti kuwo nokafo ogona imo eba kuliya Saipulusi yauti oloto piyami ne. 37 Wewa yakafo mikala ma kifanalo fulo fuli loito meina ya oluto aposolo gimami ne.

Copyright information for `SNP