Acts 5

Ananaiyasite Safailate kanina

Ena we ma nemo kuliya Ananaiyasi olonafo Safailate lakoina mikani ma yaki kifanalo fuloti meina olaiye. Meina oluti eti enune, lito olonafokafo, O, lito meinawama oluti iya meleti, filiga nanimo netanele, loto meleito filigako oluto uto ya aposolo suki ka loto gimaiye. Gimaito, Pitakafo eti loto loga o edami, Ananaiyasi, kamo nedito Satanikafo lukau ya mino kedaito, Ouna Felegaga ka suki loumuto mikaka meinala liliga olu falukane? Komu mikawa kifanalo fulámanimo kamenalo ya kaimo mikaka nemo nefe? Ido aiga ya meina fiyamo kifanawa ya oluto kaimoka aboga minoto yaida-amaida enae, loto eti abe? Ya egaidana oto luka-kakau kolito olu kopaito eti ane? Eti animo ya wenena ma ka suki logimámane. E'e, Goti ka suki loumane, loto loumaiye. Eti loumaito, Ananaiyasi kawa kolito lumu fou loto moda folaiye. Folaito, wenena muki kawa koliti koli naba-naba gimaiye. Ido we kofawe yate kono ukana lafo-lafokafo asa witi oluti uti kale li edae.

Ena aiga tili (3) awa yaidana oto olu fulito olonafo kawa ya kolámoto o fedeto numugu idaiye. Numugu idaito, Pitakafo loga o edeto loumami, Mikati meinala olami ya etito nefe? lito, amokafo, Ona lane, meinala etito ne, loto liye. Ido Pitakafo eti loumami, Linate setimuludi lawoko meleti Wekola Ouna ya kepa mele edenune, loti ya egaidana oti kolaiye? Koli mino. Wagafo kale li edamo wenena numuna kanu welalo minamo ya kamoki kilimiti uti kale li kedenagilae, lito 10 ayalo kiyanalo lumu fou loto moda folaito, we kofawe yate numugu diti kono ukana oluti uti wanafo kale li edagu ayau ya mele edae. 11 Ido monolo mau wi-wi amo wenena muki ido muki kawa kolamo ya koli naba gimaiye.

Aposolo yate neta mona-mona amo ka

12 Aposolo yate mebe-maba yaki, ido Goti aumala gilibi-gilibi imo neta mona-mona ya wenena minagu ya olu oloto piyae. Eti ato, ido koli kikitamo wenena muki ya seni-muluni lako meleti felegaga kuliyai numuna naba ogona-agona oti kolokalo numuna yaidana oti kuwamo anawaleka ya kuliya Solomoni Kilalale, loti lamo yau mau wi-wi o minae. 13 Mau wiyato, wenena yate lalo geyafa, koli kolanako, yamu ya amoki mau wiyámamo ne. 14 Etito nefa, we wena so loti mulalo-mulalo oti Wekola koli kikito umamo ya amodoka mene otiko minae. 15 Etito wenenani neta kilamo ya yafalo meleti, ido ma ya agagalo meleti gilimiti oti kunu wiliti yalo meleti eti kolamo, Pita uto oto enami kamamunakafo neta kilamo wenena maleka ya ukanido oluto olu faka lo gedenaiye, loti kanudo mele-mele ae. 16 Eti o-o ato, ido Yelusalemu numuna eba adu numudo-namadoti wenena muki mau wiyamo ya neta kilamo wenenaniki, ido Satani kimiwela seni-mulunigu mino gedeti olu nosámami gedami wenenaniki gilimiti amo wenena muki ya moda olu faka lo fuli lae.

Enisolekafo nela numuguti aposolo gilimito wimo ka

17 Ena yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yaki ekeleti minamo we muki Sadusi wenena maunigu minamo ya netawa yamu koliti komumu witi 18 aposolo ani-kiyanido oluti nela numunau yau olumo fulo gedae. 19 Fulo gedato, luwaila Wekola enisolela yakafo nela numuna kanu wi gedeto feka gilimito uto 20 eti logimami, Linate uti felegaga kuliyai numuna nabau diti wenena muki minamo ya omuni kofawa minenawamo mona ka muki ya logimalo, loto logimaiye. 21 Logimami ka koliti meyalo meleti leda ko lido ya felegaga kuliyai numuna naba kilalau diti ka mono api gilibi minae.

Ido yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yaki ege melamo wenena yaki o fedeti Sanihetilini Kanisole ya Isilaeli wenena kiyabani wenaba minamo muki olu mau wi gedeti, ya kimiwe nela numuguti aposolo ya gilimiti alo, loti gilifi melae.
22 Gilifi melato, kimiwe yate uti nela numugu ya moni wilafa, minámato, 23 itibiti oti eti logimamo, Lamo u fedeto eyonimo ya nela numuna kanu moda aumafofo loti ku kiki loitato, ido kiyaba we yaki kanudo kiyaba oti minato, kanu wito dito moni wiloba, minámae, loti logimae.

24 Logimato, ya yokila ki umamo we wenabanina yate ido felegaga kuliyai numuna naba kimiwe kiyabani wete kawa ya koliti netawa fedami yamu kani ligi-ligi kiyae. 25 Eti o minato, we ma minado fedeto eti logimami, Eyalo. Nela numugu fulo gedamo wenenama ya felegaga kuliyai numuna nabau ya wenena ka mono api gilibi minae, loto logimaiye. 26 Logimaito, koliti kimiwe kiyabani weki ido kimiweki uti aposolo gilimiti afa, wenena yate kifana fuloti lofotenawae, loti koli gimaito, sodoti gilimiti ae.

Aposolo ya koli kolámamo ka

27 Gilimiti oti yokila ki umamo kiyabani we wenaba yakafo loga o gedenaiye, loti kanisole wenena omunido ya olu nedi gedato, eti loto loga o gedami, 28 Lamo ya, Wewa welalo ya api gilibámalo, loto lo fuko gimonima nefa, kolámoti linate ka ya Yelusalemu numudo kofa lato, wenena muki katina koli fuli lato, ido linate yaki wewa ya lamote ofo folae, lenune, loti lifima lamodoka melenune, loti auma witi koli minae, loto logimaiye.

29 Eti logimato, Pitaki ido aposolo yaki ka itibiti logimamo, Wenena kanina ya koli fulito Goti kala yako meyalo melone. 30 Ido autefomota Gotinina yakafo Yesu, linate yá yofolo ofo folamo we, ya folaiguti olu nedi edeto 31 aimola ana onaleka meleto ya oluto dito kiyabani we wenaba ido olu omuni kenami wele, loto mele minaiye. Mele minami ya Isilaeli wenena seni-muluni olu eleyapa wiyato lifimate kilili o gedenaiye, loto melaiye. 32 Eti lo melaito, ido lamo netawa eyeto lo oloto melemo wogeto ido Ouna Felegaga ya Gotikafo kalalo golodamo wenena gimami we yaki ayaidana oto lo oloto pimo wiye, loti logimae.

Falisi we makafo Kanisole seni-muluni olu you limo ka

33 Ena kawa lamo ya Kanisole wenena kolititi ya seni kala-kala naba-naba lito, Gini fulunuwe, loti kolae. 34 Eti loti kolafa, Falisi we ma kuliya Gamaliyeli, lo melami ka api gilibami we, wenena muki kuliya olu faka lamo wewakafo Kanisole kulumanigu nedito kimiwe eti logimami, Aposolo feka gilimiti wato, kamena lina feka minenawae, loto logimaiye. 35 Eti logimaito, feka gilimiti wato, amokafo eti limo, Linate Isilaeli wenena neta ma wemomowa ya o gedenuwe, loti kolinawamo ya kolife loti kati kiyalo. 36 Komu we ma nemo kuliya Teudasi yakafo, Namo kuline nemo we minowe, loto lito wenena so loti fo hadeti (400) yaidana oti ege melama nefa, kuwolafo-mota yate ofo folato, ege melamo wenena muki ya upatoti wato, lonola ya u fa neta bulaiye. 37 Ena aiga gamanikafo wenena kulini lufuwa wiyamo kamenalo ya Galili we ma kuliya Yudasi oloto piyami yakafo wenena ma ile-fali senigu wito, Gamani wenenaki fina finune, lito ege wato ofo folato ege melamo wenenala muki ya upatae. 38 Eti upatato, ido oiya netawa-matawa fedami yamu ka logimowe. Linate wemomowa ya olu kopa gedámoti koito gedalo. Nelauti efilito fulo gedalo. Ido lonowa mona ya faifa wenenadokati minagetoma, lonowa ya u kopa unagolimo ne. 39 Nefa, lonowa mona ya Goti aimoladoka minagetoma ya Gotiki fina fi minanako, Wemomowa lononina ya itenune, loti enawafa, ogoufámenawamo ne, loto logimaiye.

Yesu yamu ginato ya alikani amo ka

40 Gamaliyeli eti logimaito, ka limo lalo koliti aposolo luni fiyato, itibiti ato, olu kimiwe gimato, kefadunu ginae. Ginato, auma witi lo fuko gimamo, Yesu welaloti ya kofa wenena api gilibámalo, loti logimiti nelauti efili fulo gedato, 41 Kanisole mau wiyaguti lumuti eti loto kolami, Gotikafo lalo leyeto Yesu yamu keina naba ogofuto koloiye, loto kolaiye, loti kolami nenako, yamu lelewa seni-mulunigu alikani naba-naba aiye. 42 Ena kamena-kamena felegaga kuliyai numuna nabau, ido wenena numunigu Yesu ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya ne, loti kala kuwa lalo ya api gilibiti lo oloto melemo utiko minae.

Copyright information for `SNP