Acts 7

Sitifenikafo Sanihetilini kanisole logimami ka

Ena yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenabakafo Sitifeni loga o edeto loumami, Kawa lo kedamo ya ona nefe? loto lito, Sitifenikafo itibito loto loumami, Wenenane, ido menefo-motao, ka lenagolomo ya kolalo. Adeina autefo kolofate Abalahamu Halani numudoka ku onámaido Mesopotemia mikalo minami kamenalo ya lamena aboga Goti yakafo oloto pi edeto eti loto loumami, Mikaka ido wenenaka fulo gedeito mika ma kilibinamo ebaleka wo, loto loumaiye.

Eti loumaito, ka kolito Kalidia mika fulito, Halani numudo uto yalo minaiye. Minaito, melafo fulutaito Gotikafo ilifi melaito oto linate oiya minamo mikalo ya o fedaiye. Etito u ilifi melami ya mika ma aimola aboga ona minenaiye, loto umámami ne. E'e, mika kefola efe maki umámami ne. Umámaifa, ido aiga kamo ido ufa fiyaniguti wenena mika gimoneto aboga ona minenawae, loto lo mele umaiye. Eti loto melaima nefa, aya kamenalo ya Abalahamu nomilipala minámae. Ena Gotikafo eti loumami,

Ufa fiyanigu yauti wenenaka ya wau wenena yaidana oti minoti, ailo wenena mikanigu ya melege fo hadeti (400) yalo ya minoti kouba-naba o gedeti, keina naba-naba kolimo unawae. (Stt 15:13-14)
Eti enawamo nefa, ido kouba-naba o gedamo wenena ya namokafo lifimanina itibito gimoneto aiga ufa fiyaniguti wenenaka ebawa ya fuliti oti mika amalo ya ouni-luni-kani numuti minenagilae,
loto ka mono lufuwau (Kis 3:12) ya nemo ne.
Eti loumuto ainala ukanigu fukenawamo ya namoki olu kutifi gedenae, loto lo mele umaiye. Ena aiga Abalahamu nalafo Aisaka oloto pito, fo kamena eiti (8) wageto Goti ainala ukanau fuko edaiye. Ido Aisaka nalafo Yekopu oloto piyami, ido Yekopu nalafo autefo-mota tuwelu (12) ya oloto piyamo ne.

Ido autefo-mota kunanibo Yosefe komumu witi kifanamu koliti wenena anigu gimiti meina olato Isipika mikalo ilimiti wae. Ilimiti wafa, Gotikafo amodoka mino edeto 10 keina kolaiguti oluto ka manenau mele edaito minami Isipi wenena kiyabani we wekudi Felo yakafo Yosefe mona lalo melami ya eyeto Isipika wenena muki ido aimola numuna ebala kiyaba o gedeto minenaiye, loto kuliyai we naba olu nedi edaiye.

11 Ena aiga Kenani mikalo ido Isipi mikalo muki ya kadunamu kamena naba oloto pito numuna eba gedo fulitageto keina naba-naba koliti autefo-mota kadunamu fuluti minae. 12 Minoti Yekopu ya Isipika yuwa witi ya ne, loti lamo ka ya kolito autefo-mota kana gilifaito yalo wae. 13 Uti itibiti oti kofa wato, Yosefekafo yalafo-mota monala lo oloto mele gimaito, ido mikalo kiyabani we wekudi Felokafo Yosefe wenenala geyefe liye. 14 Etito ya Yosefekafo alo, lotaito, melafo Yekopukele wenenala muki we wena sewedi-faifu (75) ya gilimito wae. 15 Ena Yekopu Isipika uto minoto folaito, ido autefomota ayaidana uti minoti aiga folae. 16 Folato, kono ukani oluti Sekemuka oti eba ma Abalahamukafo komu adeina Sekemu numudo Hamoli nalafo-mota kono melenumole, loti lamo eba meina fiyaigu yama kale li gedae.

17 Ena adeina Gotikafo Abalahamu lo mele edami kaloma u ayalo winami kamena ya alili melaido yalo wenenate Isipika minamo ya kefo minámae. 18 Etiti minomo wato, Isipi kiyaba we wekudi kofawa ma oloto piyami yakafo Yosefe eyefe ádaiye. 19 Eyefe ádami wewa yakafo wenenate ya koni wito olu nosámami o gedeto, autefo-mota nomilipani ya fulo feka gedeto fulunawae, loto aumafofo liye.

20 Kamena yalo ya Mosese oloto piyaito, kipawa Goti omunalo ya omuna biyane minoto ikana tili (3) ya melafo numunau yau olu kiyaba o edemo wato, 21 aiga numuna kila feka fulo edamo kamenalo Isipi kiyabani we wekudi Felo olulafokafo olu leboilami ya aimola kedami yaidana oto kiyaba o edaiye. 22 Kiyaba o edaito, Isipi wenena ka maninigu nemo ka muki ya api ilibato, ya kalo ido lonodo ya u wenaba ya bulu edae.

23 Ena melegela foti (40) ya olu fuloto Isilaeli wenenane uto geyenae, loto 24 uto eyami ya Isipi we makafo Isilaeli we ma ofo minaito eyetoto uto ana olu faka loto Isipi we ya ofo folaiye. 25 Ofo fulutoto eti loto kolami, Wenenane yate namomu kolife loti Gotikafo wenenane Isipi wenena kiyabani we wekudi analoti efili gedenae, loto aumala nomaiye, kolinagilae, loto kala kiyaifa, etiti kani kiyámae. 26 Ido leda Isilaeli we lele ma fina fi minami ya geyeto olu filiga-filiga o gedeto, olu kutifi gedenae, loto kolito eti loto logimami, Aiyo, linate ufa lawoko ma minainako, nediti fina fiyae? loto loga o gedaifa, 27 koinalafo olu nosámami edami we yakafo Mosese itufu fulito loumami, Kamo ya kiyabate we ido lifima lumunanimo we kemakafo bulu kedami ne? 28 Meloma Isipi we ofo folanima yamaidana oto namo nofenagolabe? Olo. lito, 29 ya Mosesekafo ka ya kolito Midiyani wenena mikanigu koli uto, yalo numuna ku onoto, wau we yaidana minoto, wena olami nalafo lele ya oloto piyaiye.

30 Ena melege foti (40) ya aya ebalo minototo ya uto kofo mikau Sinai mowa adu minaido yalo kaila imo yá ailau ma yo lito yo famula yau ya enisole ma oloto pi edaiye. 31 Netawa eyami yamu elegito eyefe lenae, loto adu wito Wekolakafo eti loto loumami nola ya kolaito eti limo, 32 Namo aukafo-mota Gotitina minoto ido Abalahamule, Aisakale, Yekopule Gotinina minowe, loto lito Mosese nola kolito ya koli naba kolito ukana ololo oto ko faka ádaiye. 33 Ko faka ádaito, Wekolakafo eti loto loumami, Mika leya wiyanimo yalo ya felegaga mika nenako, kiyagalo wiyanimo neta kololoto. 34 Namo ya wenenane Isipi mikalo minamo ya olu nosámami o gedato, moda koto, kufu amo ya kolitoto efili gedenae, loto omo ne. Amalo ano. Isipika itibito kilifi melenagolowe, loto loumaiye.

35 Aya wewa Mosese ya wenenalate mesafa wi umuti, kamo ya kiyabate we ido lifima lomanimo we kemakafo bulu kedami ne? loti lo edamo wewa yama Goti aimolakafo we yamo kiyabani we wenaba ido nelauti efili gedenami we minenaiye, loto enisolela ilifaito, yá kefolau oloto pi umuto Goti kala loumami ne. 36 Aya wewa yakafo Isipikati gilimito wiye. Ido Isipi mikaloki ido Kuwo No Kisi Limo yaloki ido kofo mikau melege foti (40) yalo minado ya Goti aumala gilibami neta mona-mona olu oloto pi gedemo wimo ne.

37 Aya wewa Mosese yakafo Isilael wenena eti loto logimami, Gotikafo linate ufa fiyagu yauti polofete ma namo yaidana oto ya linatedoka gilifi melenagoliye, loto logimami ne. 38 Ido kofo mikau mau minagu yau minoto, ido enisole ya Sinai mowa yalo loumami yaki lakoina minoto, autefo-kolofate-motaki lakoina minoto, olu kofawa minomo dinawamo ka ya kolitoto lo oloto mele gedami ne.

39 Etito nemo nefa, ido autefo-kolofate-mota yate Mosese kala golodámae. E'e, kala golodámoti meni umuti, Isipi mikalo itibiti unune, loti lunigu ya etiti koli minoti 40 Aloni eti loumamo, Kamo goti lebonani olufe lageto u komu meleti lilimiti unune. Wewa Mosese Isipikati lilimito ami we ya nedi-nedi o minaiye? Ya kolámone, loti loumamo ne. 41 Eti loumamo kamena yalo bulumakau momola lebonala olufe loti gotiwa ya neta umunune, loti neta ofo kiti yokila ki umuti inanimoni anikafo olufe lamo netawa kuliya ya olu faka lo edenune, loti konuma-kobina naba ofo ki nae. 42 Etiti afa, Gotikafo mesafa kito kosinaleka neta-mata ya ouni-luni-kani umunawae, loto liye. Eti loto limo yaidana oto polofete lufuwa wiyagu ya eti limo,

Isilaeli wenenao, linate kofo mikau melege foti (40) yalo minadoma ya bulumakauti sipisipiti ofoti yokila ki numunune, loti ki numu-numu o minamo nefe?
43 E'e, etiti minámoma ne. Linate gotitina ma kuliya Moloki ya seli numuna ku edagu yau meleti mofuti moni-moni amoma ne. Ido gotitina ma kuliya Lefani ya ukulu yaidana oto lebona imo ya oluti moni-moni amoma ne. Eti amo ya gotiwa ya ouni-luni-kani giminuwe, loti ya olufe lamo nenako, yamu kuwotibo-mota anido gimoneto anikiyanido oluti gilimiti Babiloni mikau faiga yalo unagilae,
loto ka mono lufuwau (Amo 5:25-27) ya nemo ne.

44 Autefo-kolofate-mota kofo mikau minamo kamenalo ya Gotikafo linateki lakoina minomo wowe, loto logimami mebe-mabala felegaga seli mono numuna ya amoki lakoina ne. Aya numuna kunawamo kamamuna Gotikafo Mosese etiti kunawae, loto ilibaito, eyaido yalo kuwamo ne. 45 Etiti kuwamo, aiga ya autefo-kolofate-motaki, ido kiyabani we Yosuwaki Gotikafo komu meleto ailo feka wenena gitufu fulitami mikanina ya olado felegaga seli numunawa olamo ya mofuti oluti oti mikawalo o fedato yalo ya minomo Defiti minami kamenalo wiye. 46 Minomo wito, Defiti Goti lalo eyami we yakafo eti loto loumami, Yekopu Gotila minanimo ya numuna ku kedenafe? loto loga o edaifa, 47 Solomonikafo moda numuna ya ku edami ne.

48 Etito nefa, Goti akaiya nemo we ya wenena anikafo numuna kuwamo yau minámenami ne. Yamu polofetekafo eti loto limo,

49 Wekolakafo eti loto limo, Kosina ya ekeina folomone ya neto, ido mika ya kiyane leya wi-wi o minomoma ebane nenako, ido egaidana oti numuna ku nedenawae? Ido onenamo ebane ya egau ne? 50 Namo anekafo netawa-matawa muki olu oloto piyomo ne, loti kolámafe? loto limo ne,
loto ka mono lufuwau (Ais 66:1-2) ya nemo ne.

51 Linate ka koliti kolámoti amo wenena minamo ya seti-muludigu ido kati-manidigu ka mono kolámamo wenena minae. Ido linanimo ya autibo-kolofati-mota yamaidana oti minamo kamena-kamena Ouna Felegaga ya golo-golo ádamo ne. 52 Ido polofete yauti we ma ya autibo-mota yate olu kopa edámamo nefe? Mona efe limo we ya oloto pinaiye, loti ka lo melamo we yaki gini folamo ne. Ido wewa ya linatete ya kuwolafo-mota anido meleti ofo folamo ne. 53 Linate eti amo ya lo melami ka ya enisole Goti welauti gimato oluti nefa, ido meyalo melámamo ne, loto logimaiye.

Sitifeni kifanakafo ofo folamo ka.

54 Sitifeni kawa logimami ya koliti seni kalakala naba lifa, 55 Ouna Felegaga siya-mulunau ya faitito kosinau kogo ko minoto eyami Goti lamenala naba yaki ido Yesu ya Goti ana onaleka nedito minami ya eyaiye. 56 Eyeto eti loto logimami, Moda kosina godo neto We kula ya Goti ana onaleka minami ya eyowe, loto logimaiye.

57 Logimami ka ya koliti anikafo kanigu itoti au naba-naba loti ya muki oluloti oti olu lulau edeti, 58 ana-kiyanalo oluti yaloti numudo kila feka ika oti, oluti uti kifanakafo ofomo uti, ukanido owo fana ya kololototi, we kofawe ma kuliya Solo ya kiyanalo melae. 59 Meleti ya Sitifeni kifanakafo ofo minato, ya eti limo, Wekola Yesuwo, oune ya olo, loto loumuto, 60 ido kiyana umola fito au naba eti loumami, Wekolao, lifimanina amodoka melámo, loto eti loito ya folaiye.

Copyright information for `SNP