Colossians 2

Kote winawamo wenena mete gimito Kilisto monala kolife lenumo ka

Etito ya ka ama kolife lenawae, loto kolito ya logiminagolowe. Kolalo. Mono wenena linate ido Laodisia wenena ido wenena maleka yaki omudikafo kone neyámamo wenena muki, ya linatemu aumafofo loto kolito ya lonowa olu-olu o minowe. Eti o minomo, ya seti-muludi gimi-gimi o minenawamo mona yakafo mono wenenatinaki olu kutifi gedageto, yakafo oudiluti-kati olu auma wi gedenaiye, loto eti o minowe. Etiti minenawamo ya Goti falukami kala, Kilisto yamu kolife loti kolinawamo kala muki ya moda koli faito fulitenagilae, loto kolito ya lonowa olu-olu o minowe. Goti ka manenau nemo ka, ido kolife lo minami ka, muki ya Kilisto lulau faitoto mino edami yamu kolife lenune, loto ya amodokatiko moni wilito olu oloto pinumo ne.

Kawa eti loto logimomo, ya wenena mate kati fiti koti witenawae, loto ya logimowe. Moda kolafe? Ukane yakafo linateki mino gedámofa, ido oune-lune-kane yakafo linateki mino gedeto linatemu kolomo, ya monatina olu lawoko iti efe loti mele minoti, auma witi Kilisto koli kikito umamo mona yamu kolomo, ya sene-muluneu lalo kolito minowe.

Kilisto Yesuki mino kolinune, loto amodoka ekelenumo ka

Etito linate yate Kilisto Yesu ya Wekolate ne, loti amoki koina wiyamo yamaidana oti amo lulau mino edeti moni minalo. Etiti moni minamo, ya lagitina ya amodoka fi kiki lo ititi, ido lufawatina ya amodoka auma wito olageto, yaloti amo lulau mino edeti u naba uti gedomo idalo. Etiti ya koli kikitamo kanuwa api gilibado, ayalo ya leya wi kiki lo minalo. Eti o minoti ya ebola seti-muludigu faitigu yauti siyane, lalole, loti loumu-umu o minalo.

Eti o minamo ya wenena mate mikaleka ka maninigu negu yauti ya fa ka loti, koti witi, oudi-luti-kati nela witenawae, loti ya koti kiyaba alo. Yaidana ka ya Kilistodokati ádoti, mikaleka ka wenena monanidokati ya api gilibi minae.

Yamu kolalo. Yesu ukanau ya Goti aimola mino faitoto neto, 10 ido linate ya amo lulau mino edamo ya moda ogofuti minae. Amo ya wenabati, ido kulinigi weti, muki ya kiyabani we Wekola ya minaiye.

11 Ido amo lulau mino edamo yamu ya Goti ainala, wenena anikafo fukámamo ainala ya linatedoka ne. Ainalawa ya Kilistodokati nenako, yakafo ukadi-luti-kati lila, mikaleka neta ya olu fulo gedaito ya minae. 12 Eti enae, loto linate mono noku wiyagu ya amodoka ekele gedeto, ya kaleku amoki lako mele gedaiye. Eti o gedami, ya Gotikafo folaiguti olu nedi edami we aumala ya koli kikito umamo yamu amoki lako olu nedi gedaiye.

13 Etito linate ya komu Goti ainala ya ukadilutigu minámaito, nosámami monatina melagu yau folamo wenena minafa, ido oiya amoki lakoina olu kofawa o gedami, ya nosámami monate muki ya kilili o ledeto, 14 lo melami ka lufuwa wiyamo ya kuwotefo lowa-fina fi lofami ka ya yá yofolo ofoito, kilili o ledeto, olu fulo faiga itami ne. 15 Eti imo yamo ya wenabati, ido kulinigi weti, muki olu fulo gedeto, ya wenena muki omunido ya olu afima o gedeto, u komu meleto gilimito wimo ne.

Kilistoki lakoina folonimo ka

16 Yamu linate ya weni-netati nonanoti noti ido ánoti enawamo yamu, ido foli mona-mona, melegeloti, ikana folami kamenaloti, Sabati foliwaloti yamu koliti ido kolámoti enawamo monatina yamu ya wenena mate ka ma logiminawamo, ya koli gimámalo. 17 Monawa ya aiga enami mona kamamuna yaidana nefa, ido kulawa ya Kilistodoka ne.

18 Ido wenena ma yate luni-kani lila yakafo inanimo ukani fa oluti diti, eti loti lo-lo amo, famoidana etito-etito konimo, yamu linate ukadi oluti lumuti, enisole koli gimiti kouba-naba o gedalo. Eti ámenawamo ya mono wenena kula ámamo wenena minenawae, loti kati oluti logiminawamo ya kolámalo. 19 Kilisto ya lamo manede nefa, ido wenenawa ya amodoka ekele guna ádo minae. Ekele guna ádo minafa, ido lalimo ukana minonimo wenena muki ya amodokati ya olu kifi ledami nela yakafo anakiyana, kofala-afala muki ya olu kikilo ledeto, ekele gunado lede minainako, ya gedenumo auma ya Gotikafo oloto pi lumu minami yamu ya gedomo idone.

20 Ena mikaleka ka mona ya meni umuti, Kilistoki lakoina fulutamo wenena linate ya mikaleka wenena mona melamo yamaidana oti lo fuko gedamo kalo ya nediti meyalo mele minae? 21 Aya ka, ya neta ama ya olámalo, ido neta ama ya no kolámalo, ido neta ama ya olu kolámalo, loti 22 neta-mata yaidana-amaidana yamu eti loti lo-lo amo netawa, ya ukade atuwa neta, u fuli lenami netamu ya faifa lo minae. Yaidana ka ya wenena inanimoni kani kiyadoti lo meleti api-napi gilibi minamo ka, ya nediti koli minae? 23 Aya ka ya koliti golodenawamo mona ya wenena mate eyenawamo, ya inanimo luni-kani yauti mono lono oluti, ya ukani oluti lumuti, neta-mata lalo neta ya auma witi moi wi-wi amo mona, ya ka maninigu nemo mona ne, loti geyenawafa, ido yaidana mona ya kula minámaiye. E'e, yakafo lute lila olu afima o edámenami ne.

Copyright information for `SNP