Ephesians 2

Lifimateu folonigu yauti Gotikafo Kilistoki lakoina olu nedi ledami ka

Ido linate ya komu nosámami monatina lifimatigu ya moda folamo yama ne. Kamena yalo ya linate aya mona melamo ya mikaleka ama mona ege meleti epe-uwapeku aumaniki minamo we enisole nosámamo kiyabani we wenaba nosámami aboga monalamaidana ya meleti moinae. Wewa ounawa ya wenena ka koliti kolámoti moinamo wenena lunigu oiya amaleka lono olu-olu o minami we ya ne. Aya wenena kiliyanigu yau lalimo muki yaki komuma monito ukade lalo kolami mona melonimo yama ukade-lute-kate leya-leya ido ya ege melone. Eti onimo ya wenena liliga luni lila monalawa yamu ya lifima ka naba olu minamo ya lalimo komuma ayaidana oto lute lila mona melonima ne.

Eti onima nefa, ido Goti miluma kolami mona aboga yakafo siya-muluna oluto dito lomainako, yamu monate nosámaigu foloniguti ya Kilistoki lakoina olu omude kofawa o ledami ne. Ya koli minafe? Amo nasafilila yakafo olu omudi kami ne. Ido Kilisto Yesu lulau mino edonima nenako, yamu amoki lakoina olu nedi ledeto, ido amoki lakoina olu kosinauka amedo ledaiye. Eti o ledami, ya Kilisto Yesu lulau mino edonimo ya olu lalo o ledami mona yakafo kamena minowa-minowa omo unaido yalo ya nasafilila naba-naba faitomo idami ya olu oloto pinaiye, loto eti o ledami ne.

Moda kolafe? Koli kikito umamo yamu amo nasafililakafo olu omudi kami ne. Ido aya netawa ya linatedokati minámaiye. E'e, Gotikafo faifa gimami neta ya ne. Wenena mate lalimo mona-anate efe loto melenumo lono olonimo yamu lomami ne, loti inanimo ukani-kulinina oluti ditenawae, loto Gotikafo e'e, faifa gimowe, loto lomami ne. 10 Ido amokafo kofawa olu oloto pi ledami, ya lalo melenumo mona, komu olufe limo monawa lalo ya ayalo moninawae, loto Kilisto Yesu lulau mino edonimo ya kofawa olu oloto pi ledami ne.

Gotikafo Yuda wenenaki ailo feka wenenaki Kilisto lulau mino edamo ya olu lawoko itami ka

11 Etito Goti aimolakafo olu omude kami yamu linate eti loti kati ki minalo: Komu adeinati ya Yuda wenena, Goti ainala ukade atuwa fukonimo wenena ya faifa lalimo adekafo fukoba, ido ainala mino ledaiye, loto, ido linate ailo feka wenena ya fa wenena ukadigu ainala minámami wenena minae, loto lo-lo one. 12 Ya kamenalo ya linate Kilisto mino edámoti, Isilaeli wenena yaki wenenate minámoti ailo feka minanako, yamu Gotikafo iyaina o ledeto amoki kutifi edonimo ka ya lo mele lomaifa, ido linate ailo feka minanako, yamu logimámaiye. Eti inako, lutikafo neta kula ya ma olu yawa fiyámaito, Gotiki mino edámoti, faifa mikaleka wenenako ya minae. 13 Etiti komu ya faiga minama nefa, ido oiya ama Kilisto Yesu lulau mino edamo yamu amo wanulakafo olu adu bulu ledami ne, loti kati ki minalo.

14 Yamu ya eti loti kolalo: Amo aimoladoka yako you amene monate ya ne. Komu ya eti alo, eti ámalo, loto lo melami ka yamu Yuda wenenaki ailo feka wenenaki kuwolafo-kuwolafo minonima nefa, ido amo ukana yamo lo melami kawa kuwolafo-kuwolafo monatewa kilili o ledeto, ya kilawa muliti pito olu filiga-filiga mele ledami yama ikilito, lelewai ya moda olu lawoko itami ne. Eti o ledami, ya amo lulau mino edonimo wenenawa lelewai ya olu lawoko ito kofawa olu oloto pi gedoneto you lo minenawae, loto eti o ledami ne.

16 Ido komu ya kuwolafo-kuwolafo minonimo wenena lelewai ya Goti kuwolafo yaki minoba, amo ukana lawoko yá yofolo folami yakafo kuwolafo-kuwolafo minonimo monate ofo fulu ledeto, ya lelewai olu lawoko o ledeto itibito Gotiki olu kutifi ledenae, loto eti o ledami ne. 17 Eti o ledeto, ya oto faiga minamo wenena ido adu minonimo wenena lelewai ya amodokati Ouna lawoko luteu mino ledami yakafo olu Metefodoka u fede ledami yamu lelewai ya olu you lo ledami ka ya lo oloto lomami ne.

Kilisto wenenala muki ya Goti numuna minonimo ka

19 Etito oiya ama linate ya ailo wenena, kamena linako mino ledamo wenena yaidana minámae. E'e, Goti felegaga wenenalaki olu ekele gedeito, aimola nomilipala ona ya minae.

20 Ido Goti numuna kuwami yaidana oti minae. Kilisto Yesu aimola ya lagi ya ne. Ido aposolote polofete ya numuna kilawa fito olu auma wi gedageto, ya amo lulau mino edamo ya numuna naba efe loto mene-mene omo dito, u Wekola lulau mino edamo yamu felegaga kuliyai numuna naba oloto pito minomo idaiye. 22 Minomo idaito, ya linate yaki ayaidana oti Ouna lunigu mino gedami yamu u Goti numuna ona minenawae, loto amo lulau mino edamo ya mene oto ku gedami ne.

Copyright information for `SNP