Ephesians 3

Kilisto kala kuwa ya ailo feka wenena lo oloto pi gimami lono ya Polo anau melami ka

Aya yamu ya namo Polo linate ailo feka wenenamu kolito Kilisto Yesu kala kuwa oluto moinoneto nela fi nedamo minowe.

Ido linate ya moda eti loti koli minae: Gotikafo nasafilila nomami, ya linatemu kolito nasafiline giminamo kanu yamu logiminane, loto lonolawa nomami ya eti loto nomaiye: Amokafo falukami ka lo oloto pi nomaito kolomo yama lufuwa ka lina efema wi fulo gedomo, ya linate katoti ya lunekafo falukami kawa Kilisto yamu kolife lomo ya moda kolife lenawae. Falukami kawa ya komu wenena adeina afimalekati minomo idamo ya lo oloto pi gimámami nefa, oiya felegaga aposolola ido polofetela ya Ouna lulau mino edonimo ya lo oloto pi lomami ne. Kawa ya etito ne: Kala kuwa lalo yakafo Isilaeli wenenaki ailo feka wenenaki olu lawoko o ledaito, ya Kilisto Yesu lulau mino edonimo yamu kala lo mele lomami kula ya koli kikitoto olonimo wenena lakoina minoto, ukana lawoko ya lakoina minoto, ido iya ku ledami neta olunumo wenena lakoina minone, loto lo oloto pi lomami ne.

Kawa kuwalo lonodo wela minenane, loto Goti aumala namodoka olu oloto pito nasafilila nomaito, eti o minomo ne. Namo ya felegaga wenenala muki yauti kiyanido we lumuto minofa, ido nasafililawa ya eti loto nomami ne: Kilistodoka ya mono netala, ko nami neta ogofuto katámenumo netala, ya ailo feka wenena lo oloto giminane, loto nasafili o nedeto lonowa nomami ne. Ido neta-mata muki olu oloto piyami we Gotikafo adeina akaimati falukami ka lula-kalau falukuto kolami ka ya lo oloto pi giminane, loto nasafili o nedeto lonowa nomami ne.

10 Eti o nomami, ya oiya amaleka monolo mau wi-wi amo wenenala muki ya kawa olu oloto pi lomami ya kosinalo minamo wenena wenabani ido kulinigi we leyeti ya ka manenau nemo ka mona-mona kolife lenawae, loto nasafili o nedeto lonowa nomami ne. 11 Eti enae, loto adeina akaimati kolami ka ya olu Wekolate Kilisto Yesudoka moda kulawa itami ne. 12 Ido koli kikito umoninako, yamu amo lulau mino edonimo yamu koli kolámoto, auma wito minoto, u Gotidoka ekelone. 13 Yamu eti loto logiminagolowe. Kolalo. Namo linatemu oto ogofu kolomo yamamu muludi fou ádaneyo. Eti omo ya linate olu lamena o gedami mona ya ne.

Polokafo wenenawa yamu kolito Goti loumami ka

14 Aya yamu ya Metefo onobalalo ya kiyane umola fito loumu-umu o minowe. 15 Aya Metefodokatiko ya wenena muki mikaleka kosinaleka kulite naba ya olu-olu o minone.

16 Ido loumu-umu o minomo ya eti loto loumowe: Amo ya lamena auma mona abogadokati ya Ounakafo aumala luti-katigu olu auma wi gedageto, 17 ya koli kikito umato, ya Kilisto seti-muludigu mino gedageto, ya linate seti-muludi gimi-gimi o minenawamo mona yakafo numuna lagi yaki ido yá lufawaki yaidana oto olu kiki lo gedenaiye. 18 Eti o gedageto ya linateki felegaga wenenala ma muki yaki lakoina Kilisto siya-muluna lumu-lumu o minami monala naba-naba, fana-fana ba loto omo uto, akaimati dimo uto, akaiyati lumumo wimo monala ya kokatoti kolinawamo auma gimageto olunawae. 19 Ido siya-muluna lumu-lumu o minami monalawa kate-manede olu fulo edami mona ya kolife lato ya Goti faitoto minomo idami we yakafo mino faito gedenaiye, loto loumu-umu o minowe.

20 Ena amo aumala yamo luteu lono olu-olu o minami yamu ya neta oto meleto o-o imo we yakafo neta mamu loumonimoti kate kiyonimoti muki ya olu fulo edemo uto lono naba-naba ogofuto olu minami we 21 ya kuliya akaiya dimo wimo ya mono wenenala mau minonidokati ido Kilisto Yesudokati ya wenena muki kedemo idamo mene-mene oti diti kuliya olu faka lato akaiya dito minomo uto minenaiye. Ona.

Copyright information for `SNP