Ephesians 5

Mona nosámami fulitoto Goti monala ege melenumo ka

Etito Goti nomilipala siya-muluna gimami wenenama minanako, yamu amo monalalo ege meletiko moni minalo. Eti oti moniti ya Kilisto siya-muluna lomami yamaidana oti setimuludi gimi-gimi omo uti moinalo. Amo yamo siya-muluna lumuto ya Goti yokila ki umamo neta ladanuwa imo yaidana oto aimola ukana umaima ya lamomu umami ne. Eti o ledami ya linate ayaidana oti seti-muludi ya gimi-gimi omo uti moinalo.

Etiti moniti ya kopa olu onamo mona ido fuma wiyami mona muki ido ko lalo-talo melenawamo mona ya linate minagu ya oloto pitenaiye, loti monawa yamu ka kefo efemaki ádalo. Linate ya felegaga wenena minama nenako, yamu ufe lenami mona yako melalo. Ido ukanido kolamo kati, ido fa kati alikani kati yaki muki ya linate minagu ufe ádainako, yamu yaidana ka ya ádalo. E'e, siyane, lalole, loti nasafili ka yako loti moinalo. Aya yamu ya eti loti koli gedoti kolama ne: Kopa olu onoono amo wenenati, ido seni-muluni fuma wiyami wenenati, ido neta-mata maki maki olunumolae, loti, netawa ya koli umuti kouba-naba o edamo wenenati, yaidana wenena muki ya u Gotite Kilistote kiyaba we wekudi kiyaba o ledamo ebanigu yau eba ma olámenagilae, loti moda koli gedoti kolamo ne.

Aya mona yamu ya ka koliti kolámoti amo wenenadoka ya Goti siya kala-kala limo ka moda oloto pi gimainako, yamu wenena mate fa ka logiminawamo ya kote witenawae, loti ya kolato kula ámaneyo. Linate komu ya sinidimo wenenala minomo idamoma nefa, oiya Wekola lulau mino edeti ya lamena wenenala minanako, koliti kolámoti amo wenenawadoka ekelámoti, lamena nomilipala mona meletiko moinalo. Moda kolafe? Mona lalo ido efe limo mona, ido mona ona kula muki ya lamena yakafo kulawa olu oloto pi-pi o minami ne. 10 Etiti moniti ya neta enune, lotima ya Wekola omunalo lalo enami nefe, ido nosámenami ne? loti kolife lotiko ya eti alo.

11 Eti oti ya sinidimo mona, kula oloto piyámami monalo ya koina wiyámalo. Amo yate falukuti mele minamo mona faifa wetata enumo ya ukadelo kolinumoma nenako, yamu olu lamedo o gedalo. 13 Eti o gedenumo neta-mata ya lamenakafo netawa monala kula olu oloto pi edenami ne. Ido monawa oloto enami neta ya u eikawa wito lamedo minenami ne. 14 Yamu ya eti lonimo,

Linate oku onamo wenena ya neidalo. Folaguti neidato ya Kilisto olu lamena o gedenagoliye,
loto lo-lo onimo ne.

15 Yamu linate ya koti moinalo. Ka maninigu minámami wenena yaidana oti moinámoti, ka luti-katigu nemo wenenaida mona meleti moni minalo. 16 Oiya ama ya kamena nosámamima nenako, loti kamenatina ya fa fulámoti, Goti kanulalo koti moinalo. 17 Etiti ya ka kolámamo wenena yaidana oti moinámalo. Wekola lalo eyami mona ya kolife loti meyalo melalo.

18 Ido no noti kudu-kudu kilámalo. Yakafo ukadi-oudi-luti-kati olu kopaitenagolo ifa, ido linate oudi-luti-katigu yau Ouna mino faito gede-gede ageto minalo. 19 Eti o minoti ya lokoli-fakoli enawamo ya Ounakafo olu koto gedageto, mono nema lofi mele edeti, ya Goti ka lufuwala yauti nema loti, ido inanimo mono nemanina loti, ya Goti ebola nema loti ya wetiguti yako ádalo. Oudi-luti-katigu muki ya nema loti Wekola loumalo. 20 Eti oti ya kamena-kamena neta-mata muki yamu siyane, lalole, loti Wekolate Yesu Kilisto kuliyalo ya Metefo Goti loumalo.

We wena kanina

21 Kilisto ya Wekolate ne, loti kuliya olu faka loti, Goti wenenala muki kiyanido ya minalo.

22 Linate wenaipa ya Wekola kiyanalo minamo yamaidana oti linanimoni wadibo kiyanido ya minalo. 23 Kilisto wenenala mau naba ya amo ukana minonimo wenena olu omude kami we amo ya manede nemo yamaidana oti wemomo ya olonibo-mota manini ya minae. 24 Yamu Kilisto wenenala mau naba ya amo welalo golodamo yamaidana oti linate wenaipa ya wadibo ka lenawamo muki ya koliti golodalo.

25 Ido linate wemomo ya olodige-mota setimuludi gimalo. Kilistokafo wenenala mau naba ya siya-muluna lumuto, lamomu kolito oto meleto imo mona ya fulito folami yamaidana oti linate wemomo yate olodige-mota ya seti-muludi gimalo. 26 Amo folami, ya wenenala mau naba ya kala yakafo noku wito olu mo lo ledeto felegaga o ledenae, loto folaiye. 27 Eti o ledami, ya luteu subulafe, ido kisilupafe yaidanaamaidana neta ma minámageto minoto, mo loto felegaga wenenala minogeto olu lamena o ledeto ya ko meloneto nanimo wenenane minenawae, loto eti o ledami ne.

28 Ido ayaidana oti linate wemomo ya linanimo ukadimu kolamo yamaidana oti olodige-mota ya seti-muludi gimalo. Olonafo siya-muluna umami we yakafo aimola ukana-lula-kala yaki lakoina siya-muluna umu minaiye. 29 We ma aimola ukana koli nosámami umunami we ma minámaiye. E'e, muki ya ukani wela-neta umuti, kiyaba lalo otiko minae. Kilisto wenenala mau naba ya amo ukana kofala-ana-kiyana minanako, amokafo kiyaba lalo o gedetoko minami yamaidana oti wemomo muki ya inanimo ukani kiyaba lalo otiko minae. 31 Etito ya eti limo,

Yamu wemomo yate onibo menibo fulo gedeiti olonibodo ekelamo, lele ya ukani u lawoko oti minenawaiye,
loto ka mono lufuwau (Stt 2:24) ya nemo ne.

32 Falukami kawa ya ka naba ona kula nefa, ido namo ya Kilisto yaki ido wenenala mau naba yakimu kolito lowe. 33 Ido linate wemomo muki yaki linanimo ukadi-luti-katimu kolamo yamaidana oti olodige-mota ya seti-muludi gimalo. Ido wenaipa linate ya wadige-mota kulini olu faka lalo.

Copyright information for `SNP