Galatians 4

Yesukafo nelauti efili ledeto Goti nomilipala olu leboilami ka

Ka lomo ya monawa etito ne. Wenena ma fulunawamo ya netanina-matanina muki ya iya ku gedamo nomilipani ya netawa aboga minafa, nomilipani kefola minamo kamenalo ya netawa-matawa olámoti, faifa kouba-naba lono olamo wenena yamaidana oti minato, ya wenena mate kiyaba o gedeti, netani-matani yaki kiyaba o gedeti minato, aiga ya gedatoma, menibo kamena melaido ayalo ya moda olunawamo ne.

Ido lalimo ayaidana oto komu namuna minonimo kamenalo ya mikaleka mona kiyaba o ledami mona-ana yakafo nela wi ledami ne. Etito minoba, Gotikafo kamenawa melami yama moda o fedetaito, yalo ya aimola Nalafo ilifi melaito, wena mulunauti oloto pito, lo melami ka meyalo meleto nelalau minami, ya lalimo lo melami ka nelalau minonimo wenena ya meina fito efili gedoneto Gotikafo nanimo nomilipane minenawae, loto olu leboli ledenae, loto oloto pito ami ne.

Etito linate ya Goti nomilipala minamo yamu amokafo Nalafo Ouna ya luteu ilifi fulo ledami ya Menefo, Weyano, loto auma wito limo ne. Yamu linate oiya ama ya nelalo kouba-naba lono olamo wenena ya minámae. E'e, Goti nomilipala ya minae. Ido nomilipala minanako, Gotikafo iya ku gedami neta ya moda olunawamo ne.

Polokafo Galesia wenena yamu kala ligi-ligi kiyami ka

Ena komu linate Gotiki koina wiyámamo yamu ya neta-mata Goti ona kula minámami neta-mata ya koli umuti kouba-naba o-o amo yamu nelau minamo ne. Eti o minamo nefa, oiya ama ya Gotiki koina wiyamo ne, lenafe? E'e, oiya ama Gotikafo linateki koina wiyami kamenalo ya linate mono mona-ana auma minámami mona, kula minámami mona-anadoka kofa itibiti u kouba-naba oti nelalau ya unune, loti ya nediti eti o minae? 10 Linate ya lo melami ka meyalo melogeto ya Gotikafo lalo leyenaiye, loti mono kamena ailo-ailo yamu koliti, ido melegeti ikanati yaki mele ailo-ailo oti melamo ya kula iye, loti koli minae. 11 Etiti koli minamo yamu namokafo auma wito mono lono olu gedomo yakafo linatedoka kulawa ámoto, u fa netaidana otenaiye, loto linatemu kolomo ya koli nomaiye.

12 Aiyo, mono wenenane-motao, kati oluto logimowe. Kolalo. Namo ya linate yaidana oto minoma nenako, linate ya namo yaidana oti minalo. Linate ya olu nosámami o nedámae. 13 Goti kala kuwa lalo komu apito lo oloto gimomo ya ukane nosámami kamenalo ya lolomaima ne, loti namomu ya koli minae. 14 Eti omo ya ukane nosámami ya kepa mele gimaifa, seti-muludi nosámami koli numuti eleka fi nedámoti, moda Goti enisolelaki koina wiyamo yamaidana oti, ido Kilisto Yesuki koina wiyamo yamaidana oti ya namoki koina wiyamoma ne. 15 Eti o nedeti lalo koli minamo mona ya oiya egaleka ne? Ya kamenalo ya linate omudi kula ya ogofuti ikilamo neko, moda ikiliti nomagi ne, loto linatemu kolife loto lowe. 16 Eti o minafa, ido oiya ama ka ona kula logimomo yamu kuwotefo ne, loti namomu koli minafe?

17 Wenenawa yate auma witi linateki koina winune, loti afa, olu lalo o gedenawamo ma minámaiye. E'e, inanimomuko koliti ade olu faka lenawae, loti linateki koina witi mono efe limo kanudoka yati olu ailo ata wi fulo gedenune, loti koli minae. 18 Ena linate mona lalo melenune, loti auma witi kolinawamo ya moda lalo enagoliye. Eti enawamo, ya namo linateki minenamo kamenalo yako eti ámalo. E'e, kamena-kamena eti o-o enawamo ya moda lalo enagoliye.

19 Aiyo, nomilipane kefolao, Kilisto lebonala lutigu oloto pinaiye, loto wenaipa nomilipani kedenagili ogofu kolamo yaidana oto namo ya linatemu kolito miluma naba-naba kofa koli-koli o minowe. 20 Aiyo, namo linatemu kolito kane ligi-ligi kiyomoma nenako, oiya linateki lakoina minoto ani olu faka lo gedenamo ka logimife lenamolae, loto auma wito kolowe.

Hagali ido Sala kepa kanina

21 Ena loga o gedenagolowe. Lonomalo. Linate lo melami ka kouba-nabala o minenune, loti kolamo, ya lo melami kawa ya koliti monawa kolife ádo minafe? 22 Lo melami kawa lufuwa wiyagu ya eti limo, Abalahamu nalafo lele oloto piyami, ya ma nelalo kouba-naba lono olu minami wena Hagalikafo kedami, ido ma nelalo minámami wena olonafo Salakafo kedami ne. 23 Etiti kedami, ya nelalo minami wenakafo kedami nalafo Isimaeli ya faifa mikaleka monalekati kedaifa, ido nelalo minámami olonafokafo kedami nalafo Aisaka ya Goti lo mele umami kalalekati oloto piyami ne.

24 Ena kawa mona yauti mona ma ya eti loto kolinumo ne: Wenawa lele ya Gotikafo wenenalaki kutifi ledami ka lele yaidana oto ne. Ma ya Hagali nelalo kouba-naba lono olami wena ma nenako, nomilipala kedami yaki ayaidana oto nelalo minamo wenena minae. Ido ayaidana oto kutifami ka Sinai mowaloti oloto piyami ka ya litumate ne, loti kolamo wenena ya kawa yakafo nela wi gedainako, nelalo koubanaba lonola olu minamo wenena ya minae.

25 Ido Sinai mowa ya Alebia mikaleka nemoma, ya nelalo minami wena Hagali ufa fiyami wenena ebanina ya ne. Ido ayaidana oto oiya ama numuna meya naba Yelusalemu ya lo melami kawa nelalo kouba-naba lonola olu minamo wenena numuni meya naba ya ne. 26 Etito nefa, lalimo numude meya naba ya Yelusalemu ailo, kosinauka nemo numuna, ya nelalo kouba-naba lono ma minámami eba ya ne. Aya eba ya otefo yaidana oto nemoma nenako, lo melami kakafo nela wi ledámami nomilipala ya minone.

27 Aya Yelusalemu lele yamu ya kepa ka ma eti limo,

Kamo keni wena, nomilipa ma kedámanimo wena ya alikani o mino. Kamo nomilipa kedenagolo ukaga ogofu imo kolámanimo yamu wagafo elita o kedaifa, seka-muluga lalo kolito, nema lo naba oto lu fiyo. Kamo ya wena ma wanafoki faifa minami wena ya olu fulo edeto nomilipaka ufa melenawamo wenena so loti minenawamo yamu lalo kolimo uto alikani ka naba lo-lo o mino,
loto ka mono lufuwau (Ais 54:1) ya nemo ne.

28 Ena mono wenenane-motao, linate ya wena Sala nalafo Aisaka yaidana oti Goti lo mele umami kalalo ya nomilipala minamoma ne. 29 Etiti minafa, ido komu ya Abalahamu nalafo ma mikaleka monalekati kedami kipa Isimaeli yakafo nalafo ma Ounadokati kedami kipa Aisaka olu nosámami o edami yamaidana oti oiya ama ya melemo wamo ne. 30 Etito nemo nefa, ido ka mono lufuwau ya nediye liye?

Nelalo kouba-naba lono olami wena nalafo yakafo nelalo minámami wena nalafoki lakoina menibo netala iya ku gedaito olunami ma minámaiye. E'e, ma olámenagolinako, nelalo minami wenawate nalafote gilifi fulo,
loto ka mono lufuwau (Stt 21:10) ya nemo ne.
31 Yamu mono wenenane-motao, lalimo ya nelalo lono olami wena nomilipala ma minámone. E'e, nelalo minámami wena nomilipala ya minone.

Copyright information for `SNP