Galatians 5

Kilisto efili ledami monau ya auma wito minenumo ka

Etito nelau minámenawae, loto Kilistokafo moda efili ledetaima ne. Yamu neta mamu kolito kouba-naba o edogeto nelalau kofa kilifuku ono ledetenaiye, loti auma witi minalo.

Namo Polokafo ka ama logimowe. Kolife loti kolalo. Linate Gotikafo lalo leyenaiye, loti ukadigu ainala fuko gedenawamo ya Kilisto linatedoka u fa netaidana enagoliye. Yamu komu logimoma ya kofa auma wito logimife lowe. Kolalo. We makafo Goti ainala ukanau fuko nedalo, loto ainawa olunami wewa ya lo melami ka muki-muki meyalo melámenami ya lifima ka mino edenagoliye. Linate lo melami ka meyalo melonimo yamu Gotikafo monatina efe limo wenena minae, lo ledenami ne, loti kolamo wenena, linate Kilistoki kutifaguti ya fukoti, nasafilila fulitamo wenena ya minae.

Eti o minafa, lamo ya Ouna lulau mino edeto koli kikitonimo yamu Gotikafo monatina efe limo wenena minae, loto lo ledenagoliye, loto kolito kiyabala o minone. Kilisto Yesu lulau mino edonimo ya Goti ainalaki minobemo, ido minámone? Lelewai ya kulawa minámaiye. E'e, koli kikito umonimo yamu sete-mulude giminumo mona melemo idonimo yakafoko kulawa iye.

Linate komu ya mono kanudo auma witi monimo wamo nefa, onema ya kemakafo kanu ku gedaito, ka ona kula ya meyalo melámoti minae? Meyalo melámamo monawa ya iyaina o gedami we Gotidokati minámaiye. Beletiku ya yisi kefo efema fulato, muki fudomo idami ne, loti koliti ya kati kife lalo.

10 Linate ya namoki lakoina Wekola lulau mino edonimo nenako, yamu linatemu kolito ya kati ailo ma kiyámenagilae, loto koli kikito minowe. Etito koli kikito minofa, ido we ma kemakafofe oto oudi-luti-kati olu kopaitami we ya lifimala keinawai ya itibito olunagoliye.

11 Ido mono wenenane-motao, nanimo komu ya Goti ainala ya wemomo muki ukanigu fuko gedalo, loto lo oloto melomo yamaidana oto oiya lo oloto mele minomo neko, ya Yuda wenena yate olu nosámami-asámami o nedámagi ne. Ido wenenawa yá yofomu koli fulitamo yaki ya fuli lagi ne. 12 Luti olu kopaitamo wenena ya inanimo ukani ya kulawai kofuto fuko fulitamo neko, ya lalo agi ne, loto kolowe.

13 Mono wenenane-motao, linate ya nelau minámoti minenawae, loto Gotikafo iyaina o gedami ne. Eti o gedami yamu nelau minámoninako, ukade-lute lalo kolami mona fa melenune, loti kolámalo. E'e, Goti wenenala muki ya seti-muludi gimiti, ani olu faka loti kouba-naba o gedalo. 14 Aya yamu ya eti limo,

Kaimokamu kolanimo yamaidana oto wenenaka muki ya seka-muluga gimigimi o mino,
loto ka mono lufuwau (Wkp 19:18) nemo ka lawoko ya lo melami ka muki olu lawoko ito lo melami ne.
15 Goti monala etito nefa, ido linateki wenenatinaki wetikafo ka ligi-ligi loti lowa-fina fiti minenawamo ya linateki wenenatinaki muki olu kopa itotenune, loti monatina ya koti moinalo.

Ouna Felegaga aumalalo monito ya lute lila meyalo melámenumo ka

16 Etito ka ama ya logimowe. Kolalo. Ukade-lute lalo kolami mona yakafo Ouna kolami mona ya fina fi ofaiye. Ido Ouna kolami mona yakafo ukade-lute lalo kolami mona ya fina fi ofaiye. Etiti lele ya kuwolafo-kuwolafo minainako, linate neta enune, loti kolafa, ogoufámae. Yamu Ouna aumalalo yako moinalo. Eti enawamo ya ukadi-luti lalo kolami mona melámenagilae. 18 Ido Ounakafo kanulalo gilimito enami ya lo melami ka yamo wenabatina ámenagoliye.

19 Ena ukade-lute mona melenae, loto lalo kolami monala moda oloto nemo ya etito ne: kopa olu onamo mona, fuma wiyami mona, kopa moinamo mona, 20 suki goti koli umamo mona, kibe-lusa kiyamo mona, koli nosámami gimamo mona, moila fiyamo mona, komumu wiyamo mona, seni kala-kala lo-lo amo mona, inanimomuko kolamo mona, ka ailo-ailo loti foki filiga-aliga amo mona, 21 wenena netaninamu kolamo mona, no noti luni u kopa amo mona, alikani oti u wanoba idamo mona, ido mona liligaleka yaidana mona yamu komu ya fuka ka logimitoma nefa, oiya kofa eti loto logiminagolowe. Kolalo. Yaidana mona mele minamo wenena ya Goti wekudite kiyaba o ledami ebala olámenawae, loto logimowe.

22 Ido Ounakafo ilawa kula liyami mona ya etito ne: Sete-mulude gimonimo mona, luteu lalo kolonimo mona, you amene melonimo mona, sete-mulude leba fiyami mona, wenena olu lalo o gedeto ani olu faka lo gedonimo mona, mona ona kula mele-mele onimo mona, 23 you lotoko minonimo mona, ukade-lute-kate kiyaba laloko onimo mona, muki ya Ounadokatiko ne. Mona yaidana melenumo ya lo fuko ledenawamo ma minámaiye. 24 Ido Kilisto Yesu wenenala ya ukade-lute yo limo monala ido lalo kolami monala ya yá yofolo moda ofo fulutonimo ne.

25 Ouna lulau mino edeto ya omude kofawa minoninako, yamu Ouna lulau mino edeto mona meletoko moinokele. 26 Etito monito ya ukadelute oluto dinune, loto wenenate seni-muluni olu kisilo gedeto netaninamu kolámokele.

Copyright information for `SNP