Hebrews 11

Koli kikitonimo mona ka

Ena koli kikitonimo mona ya enami netamu koli gedoto kiyabala o minonimo mona, ya eyámonimo neta moda lutekafo olu kiki lo ledaito olu minonimo mona ya ne. Etito ya adeina wenena koli kikitamo yamu Gotikafo lalo geyowe, loto lo gedaima ne. Ido koli kikitoninako, ya eti loto kolife lonimo, Gotikafo mika kosina muki olu oloto piyami, ya ka limo yakafoko olu oloto piyami ne. Etito ya ogofuto eyámenumo netawa yakafo neta-mata muki eyonimo neta ya olu oloto piyami ne, loto kolife lo minone.

Abelile, Enokule, Nowale koli kikitamo kanina

Ena Abeli koli kikitinako, ya neta ofoto Goti yokila ki umami yakafo Keini yokila ki umami neta ya olu fulo edaiye. Etito netawa umami ya Gotikafo lalo eyeto monala olu oloto piyami ya efe limo we ne, loto lo edami ya ne. Etito amo ya fulutaifa, ido koli kikila yakafo api lilibimo idaiye.

Ido Enoku koli kikitinako, ya folámenaiye, loto Gotikafo oluto idami ne. Oluto idaito ya wenena yate monila wilimo wafa, eyámamo ne. Moda kolafe? Oluto idámami kamenalo ya Gotikafo lalo eyami monalo moni-moni imo ka lo oloto mele edami ya ka mono lufuwau ya ne.

Ido koli kiki ádenumo, ya Gotikafo lalo eyami monalo moninumo ma minámaiye. E'e, Goti nedoka o fedenuwe, loti enawamo wenena yate Goti ne, loti koli kikitoti, ido auma witi monila wilimo wamo wenena ya meinanina kulawa lumunami we ne, loti koli kikito umunawamo yako amo nedoka o fedenawamo ne.

Ido Nowa koli kikitinako, ya Gotikafo neta komu eyámamo neta ma etito o fedenagoliye, loto fuka ka loumaito, ya auma wito kolito, aimola wenenalaki olu omude kenaiye, loto sipi naba olufe liye. Etito ya mikaleka wenena muki ya lifima monanina olu oloto pi gedeto, ido Goti koli kikito umamo wenena ya monanina efe limo wenena minae, loto lo gedami monala, nomilipala gimami monala ya olaiye.

Abalahamu ido olonafo Sala koli kikitami kanina

Ido Abalahamu koli kikitinako, ya Gotikafo eti loumami, Fokito eba maleka kaimo ebaka namodokati olunanidoka ya wo, loto loumaito, ya egalekamu liye? loto kolámoto, faifa welalo meleto fokito wiye. Fokito uto lo mele umami ebalo u fedeto, ayau ya koli kikitinako, ya kopa eba ailoti oti minamo wenena yaidana oti seli numuna ku onoti, nalafo Aisakale nakulafo Yekopule yaki lakoina aya ka lo mele gimami ya kulawa olunune, loti ayalo etiti minae. 10 Ya we ya numuna meya ma, lagi auma wiyami numuna, Gotikafo olu oloto pito kuwami numuna, aya numuna yamu kolito kiyaba o-o minainako, yamu eti o minae.

11 Ido olonafo Sala yaki moda mabuli meleto, nomilipala kedenami kamena moda fuli lifa, ido Gotikafo nomilipaka oloto pinaiye, loto lo mele umami we ya mona ona kulako melami we ne, loto metolito kolainako, yamu amo yaki ayaidana oto koli kikitinako, ya kedenami aumala moda amodokati oluto, ya nomilipala mulunau ne. 12 Etito wewa lawoko ya mabuli meleto nomilipala olonafo mulunau melenami aumala moda fulutami yaidana oto nefa, ya amodokati ufa fiyami wenena kato fuli ádenagolone. Moda kosinalo ukulu minomo wimo, ido kuwo no anawalo ake minomo wimo yaidana oto wenenawa ya oloto pimo uwa-uwa minamo ne.

13 Ena yaleka wenena muki ya koli kikito umutiko minoti moda fulu fuli lamo ne. Gotikafo ka lo mele gimami ya kulawa olámoti, faifa faigako minoti netawa ya eyeti aiyo-koiyo loti luni-kanigu lalo koliti ya eti loti kolamo, Lamo ya wenena ailo malekati oti minamo yaidana oto, kamena lina efemako mikalo ama ya minenagolone, loti lo oloto melamo ne. 14 Ido eti loti lo-lo amo wenena ya inanimo ebanina ona kula yamu kolamo mona ya lo oloto melae. 15 Moda kolafe? Fulitamo eba yamu kolamo neko, ya itibinawamo kanu moda mino gedagi nifa, 16 ido oiya ama ya olu fulo edami eba, kosinaleka eba yamu auma witi kolanako, yamu Gotite ne, loti lamo yamu Gotikafo ukanalo kolámoto, moda numuna meya ma olufe lo gedaiye.

17 Ido Gotikafo Abalahamu kepa mele umaito, moda koli kikitinako, ya nalafo Aisaka ofo fuluto yokila ki umunae, loto umaiye. Aya kipawa yamu Gotikafo komu eti limo,

Aisaka ufa finami wenena yako kamo ufa fiyanimo wenenale, loto kulini minenagoliye,
loto lo mele umami ka ya ka mono lufuwau (Stt 21:12) ya nemo ne. Ido ka ma muki lo mele umami ya koli kiki loto kolami wewa yakafo nalafo lawokoko kedami kipa ya yokila ki umunae, loto imo ya
19 eti loto metolito kolami, Goti ya wenena folaguti olu nedi gedenami aumala ya moda mino edamima ne, loto kolaiye. Aya mona melami yamu mebemabala kolito ya eti loto kolinumo, Kipawa ya moda folaiguti olu itibito umamidana oto olaiye, loto kolife lokele.

Aisakale, Yekopule, Yosefele koli kikitamo kanina

20 Ido Aisaka koli kikitinako, ya nalafo lele Yekopute Isote aiga fede giminami neta yamu logimito ubale fuko gedaiye.

21 Ido Yekopu koli kikitinako, ya fulunami kamena alitito ya nalafo Yosefe nalafo lele olu filiga-filiga meleto ubale fuko gedeto, ya kolobola fito mulalo kuba wito ouna-lula-kala ya Goti umaiye.

22 Ido Yosefe koli kikitinako, ya fulunami kamena alitito ya Isilaeli wenena aiga Isipi ebalekati unawamo yamu kala kito, ya kono aumala yamu ka lo mele gedaiye.

Mosese koli kikitimo ka

23 Ido Mosese olafote melafote koli kikitainako, ya Isipi ebalo kiyabani we wekudi Felokafo ka lo melami ya koliya kolámoti, Mosese olafokafo kede kolaito ya eyeti omuni folami yamu ikana lelei-lawokoi olu faluku edaiye.

24 Ido Mosese aimola koli kikitinako, ya naba idami kamenalo ya Felo olulafo nalafole, lenawamo ya E'e, liye. 25 Amo ya lifima kanudo alikani oto kamena lina efemako moninami ya eleka ofaito, moda Goti wenenalaki keina numunawae, loto kolito u ekelaiye. 26 Eti imo ya meinala lalo aiga olunami yamu kolainako, Kilisto olu nosámami o edato ukanalo kolami yaidana oto namo ukanelo kolinamo ya neta lalo ona kula nemoma nenako, yakafo Isipi ebalo kifana-koukame naba-naba nemo olu fulo edami neta ne, loto kolaiye.

27 Ido koli kikitinako, ya Isipi ebalo kiyabani we wekudi Felo siya kala-kala limo ya koliya kolámoto, moda omudekafo eyámonimo we ya eyamidana oto auma wito minoto, ya Isipikati fokito wenenala muki gilimito wiye.

28 Ido koli kikitinako, ya kana nomilipa gini fulunami enisole yakafo koito ledenaiye, loto sipisipi momola ofoti wanuwa yakafo numudi kanudo filalo, loto Goti Elita O Gedenami mona etito api gilibami ne.

Isilaeli wenena ma muki koli kikitamo kanina

29 Ido Isilaeli wenena muki ya koli kikitanako, ya Kuwo No Kisi Limo ya kofala muliti ya fukoto lano oto gedito yau wato, ido Isipi kimiwe ya ayaida oto enune, loti afa, nowa yakafo itibito oto elele o gedami ne.

30 Ido koli kikitanako, ya fo kamena seweni (7) lulau ya numuna meya Yeliko kila lawe ya olu ogona-ogona oti moni minato, ya kilawa leketo guludimo ne.

31 Ido wemomo kopa ika o gede-gede imo wena Lahapukafo koli kikitinako, ya Isilaeli we lele yate amo wenenala numuni ebanina ya momona oto ko melenaliye, loti ami we ya olu you loto olu lalo o gedaito, amoki minotiti kofa uti wenenani minadoka gilimiti oti, ya wenawa wenenala ka koliti kolámoti amo wenena muki ya giniti, ido wenawama ofo folámoti, koito edamo ne.

32 Ena ka ma liligaleka ya nediye loto lenamo ne? Gideyonile, Balakile, Samusonile, Yefitale, ido Defitile, ido Samuwelile, ido polofete muki, yaleka ya kanina lenamo kamena ya ogoufámaiye. 33 Aya yaleka we yate koli kikitanako, ya wenena mau naba kiyabani we wekudinina olu afima o gedamo, ido mona olu efe lo gedamo lono ya olamo, ido Goti lo mele gimami ka ya kulawa olamo, ido kula-laiyoni welalo ya itamo, 34 ido yo auma wito limo ya eifamo, ido emi fanakafo kofa-kofa gininuwe, loti ado, yaloti koli uti faifa minamo, ido aumanina minámami kamenalo ya olu auma wi gedami, ido lowa-fina fiyagu yau auma witi minamo, ido mika malekati amo kimiwe ya giniti giyadamo ne. 35 Ido wenaipa ma ya nanibo folaguti kofa olu nedi gedaito ya itibiti olamo nefa, ido wenena maleka ani-kiyani nela witi kefa nabakafo gini minamo, ya mono ya fulitatoma efili gedenune, lato, ya fologeto olu nedi ledenami mona yakafo oiya ama kofawa minonimo mona olu fulo edami neta ona kula ne, loti kolanako, ya E'e, lato, gini folamo ne.

36 Ido maleka ya kiya ka nosámami lo gedeti ipi ginamo, ido maleka ya ani-kiyanido seni nelakafo wi gedeti nela numugu fulo gedamo, 37 ido maleka ya kifanakafo gini folamo, ido maleka ya kepa mele gimamo, ido maleka ya sokafo ukani fuko filiga-filiga o gedamo, ido maleka ya emi fanakafo gini folamo, ido maleka ya sipisipi atuwa ido meme atuwa yako lolokuti monimo uti uti, kadunamu fuluti, keina naba-naba kolamo ne. Ido wenena maleka ya olu kopa o gedato, 38 ya monimo uti uti maleka kofo mikau no minámaigu monimo wamo, ido maleka ya mowalo-mowalo diti lumuti monimo wamo, ya kifana lula ligu ido mika lula ligu yau monimo u-u o minamo wenenawa ya mikaleka neta-mata muki olu fulo edamo wenena, wanoba neta ona kula ya minae.

39 Yaleka wenena muki ya koli kikitamo yamu Gotikafo lalo geyami ka ya ka mono lufuwau nemo nefa, ido ka lo mele gimami neta kulawa ya olámamo ne. 40 Ya neditole? Gotikafo lamo yakimu kolito, ya lalo neta dito nemo ma olufe lo ledami ne. Yamu ya komu koli kikitamo wenenawa ya olu komu meleti wato olufe-fe lo gedenami ma minámaiye. E'e, amoki lamoki olu lakoito olufe-fe lo ledenami ne.

Copyright information for `SNP