Hebrews 12

Yesu yamu kolito mono mona auma wito melenumo ka

Etito ya adeina wenenawa mau naba yate limu yaidana oti olu ogona o ledeti koli kikitamo monanina lilibamo, yamu lalimo ya neta-mata keina enami neta yaki, ido lifima mona olu ekele ledemo idami mona yaki ya wadoto olu fuloto, ya oluloti walo, loto kanu lilibaido, yalo ya lute-kateu auma wito kolito ya olulotoko wokele. Etito uto ya koli kikitonimo monawa ido kulawa ya Yesu ya nenako, loto kogo eyetoko minokele. Amo ya siya-mulunau ya aiga lalo kolitoko minenae, loto kolainako, yamu auma wito yá yofolo ogofu kolito, ya ukanalo naba-naba kolami ya fa neta ne, loto kolito, ya koli onowa melami ne. Etito ya dito Goti folomolalo ana onaleka amedoto minaiye.

Gotikafo monate olufe lo ledenae, loto keina ka ma lomami ka

Linate keina kolamo ya eleka ginageto oudi-luti-kati lumu fou lotenaiye, loti Yesu yamu kati kife loti kolalo. Lifimanina mino gedami wenena muki yate auma witi kuwotefo bulu edokele, loti afa, amo moda aumafofo loto minami mona yamamu kati kiti metoliti kolalo. Linate ya lifima mona olu afima o edenune, loti aumafofo loti minafa, ido ginato wanuti lumunami kamena yama oiya linatedoka o fedámaiye.

Ido linate olu auma wi gedenami ka ya nomilipala yamaidana oto logimami ya kati melaife? Aya ka ya kofa eti loti kolalo,

Nanefo-motao, Wekolakafo siyamuluna gimami wenena muki ya monanina olufe lo gede-gede o minaiye. Ido nanimo nomilipane onale, loto amoki koina wi gedami wenena muki ya moda ipi gini-gini o minaiye.
Yamu kamo monaka olufe lo kedenae, loto mona mele kede-kede o minami ya fa neta ne, loto kaka kiyámo. Ido auma wito olufe lo kedenae, loto keina kumunami ya koli fulitenae, loto kolámo,
loto ka mono lufuwau (Snd 3:11-12) nemo yamo eti loto lolomami ne.

Etito linate ya Gotikafo nomilipala yamaidana oto monate olufe lo ledaiye, loti koliti ya moda aumafofo loti minalo. Moda kolafe? Nomilipa ma menibo-mota yate monani olufe lo gedámamo nomilipa ma minafe? E'e, etito minámaiye. Yamu nomilipala-mota muki ya monate olufe lo lede-lede iye. Ido linate ya eti o gedámenami, ya nomilipala ona minámae. Moda kanudo nomilipa yaida oti minae.

Ena ka ma ama ya kolife loti kolalo. Ukadeki mikaleka ama minonido ya metefo-mota yate monate olufe lo ledato, ya gebonina loto kanido meyalo melonima ne. Etito ya oude Melafo ya oto dito ebola loto, kalalo meyalo meleto ya omude kofawa minowa-minowa oto mino kolinune, loti kolámafe? 10 Ido mikaleka metefo-mota yate inanimo ouni-luni-kanigu lalo koladoti ya kamena lina efemako monate olufe lo ledafa, ido amo ya aimola felegaga monala yaki lakoina olunawae, loto ade olu faka loto, monate ya olufe lo ledemo idaiye.

11 Ena monate olufe lo ledenae, loto imo kamenalo ya lalo kolámoto, keina koli minoba, ido aiga ya moda auma wito api lilibito olufe lo ledaido, yalo ya moda ilawa kulawa ya mona lalo meleto, sete-mulude you loto mino kolone.

Auma wito nedi minenumo ka

12 Etito ya adi bibi ádami, ido kiyadi folami ya olu auma wiyalo. 13 Ido wenena ma kiyani aumala minámami wenena ya kanu leya wi yau amau otenawae. Moda olu faka lo gedenuwe, loti linanimo kiyadi ya kanu lalo yaloko efe loti leya wiyalo.

14 Wenena muki yaki lakoina you amene monawalo melenuwe, loti lonowa auma witi olumo idalo. Ido felegaga mona meyalo melámamo wenena ya Wekola eyámenagilae. Aya yamu koliti ya felegaga monalo meyalo melenuwe, loti aya lonowa yaki auma witi olumo idalo. 15 Ido makafo Goti nasafililalekati keleutotenaiye, loti koti kiyaba alo. Ido makafo siya-mulunau ya yá ilawa ekefa imo liyami yaidana oto lito uwanuwa yakafo muki olu fuma wi gedetenaiye, loti koti kiyaba alo. 16 Ido makafo kopa olu onami monafe, ido Goti meya umami mona ya meletenaiye, loti koti kiyaba alo. Yaidana wenena ya Iso kanulalo moni minae. Aya we ya Aisaka kana nalafo nefa, ido onemako nenami neta kefola yamu aimola ebala, kuliya, muki ya fa fulitaiye. 17 Eti oto, aiga ya melafo ubalela olunae, loto kolaifa, ido E'e, loumaiye. Eti loumaito, ya amokafo kufu naba-naba oto, ubalewa itibito olunami kanu ma aefa fito moni wilaifa, ogoufámami yama linate moda koli minae.

Gotidoka adu ekelonimo ka

18 Etito ya kolalo. Isilaeli wenena mikaleka Sinai mowa ogofuti anikafo oluti kiyanikafo leya winawado o fedamo yamaidana oti linate ya ámae. Aya mowalo o fedato, ya yo famula naba oto, sini kamulu pito, epe naba-naba ito, 19 bumu wekilofo nomu ya nola melaito, ka welauti limo ya wenenawa yate lebona koliti ya ka ma kofa ádenaiye, loti Mosese wako lo edamo ne. 20 Aya kawa ya eti limo,

Wenena mate mowalo ya kiyani kefo efema leya winawamo wenena ya linate kifanakafo gini folalo. Ido yako minámaiye. Yafo-kulafe, ido yakefafe, ma yaleka moninami yaki ofo folalo,
loto Gotikafo lo melami kawa ya ka mono lufuwau (Kis 19:12,13) nemo ka ya wenenawa kolamo, ya koliya naba-naba koliti, ya ka ma kolinumo ogoufámone, loti kolamo ne.
21 Ido aya netawa eyamo ya koli naba-naba gimami neta ma nenako, yamu ya Mosesekafo eti limo,

Koli naba-naba nomaito ukane ololo iye,
loto limo ka yaki ka mono lufuwau (Lo 9:19) ya nemo ne.

22 Etito nefa, ido linate ya mowa yaidanalo ámae. E'e, linate ya Saiyoni mowalo ya oti, ido omuna kofawa nemo we Goti numunala meya kosinau Yelusalemu yalo ya oti, ido enisole alikani oti mau naba-naba minado ya oti, 23 ido Goti kana nomilipala kulini kosinauka lufuwa wiyami wenena mau minado ya oti, ido wenena muki monanina lifimala olu efe loto itibito gimami we Gotido ya oti, ido monanina efe limo wenena, olufe-fe lo gedetami wenena ouni minado ya oti, 24 ido Gotiki kutifi ledami ka kofawa muliti we Yesudo ya oti, ido wanula itili o ledami wanukafo Abeli wanula olu fulo edeto nasafili ka lo-lo imo wanulalo yaloki ya moda o fedae.

Koti kiyaba oti moinalo, loto lolomami ka

25 Ka lo minami we ya linate eleka fi umutenune, loti koti kiyaba oti moinalo. Moda kolafe? Komu ya mikaleka ama ka auma wito lo melami, ya wenenawa eleka fi umado ya lifima itibito gimami ya ta lenawamo ya ogoufámamima nenako, yamu lalimote kosinauti we ya mete umunumo yamu lifima itibito lumunami ya egaidana oto ta lenumo ne? 26 Aya kamenalo ya nola lebona yakafo mika olu momoga imo nefa, ido oiya ama ya eti limo,

Kamena lawoko ma olu momoga enamo ya mika yako minámaiye. E'e, mika kosina muki ya olu momoga enamo ne,
loto lo mele ledami ka ya ka mono lufuwau (Hag 2:6) ya nemo ne.
27 Etito kamena lawoko ma yamu limo ka ya monawa eti loto ya lolomaiye. Kolalo. Momoga ámenami neta yako faifa minenami ne, loto olu oloto piyami neta-mata muki ya olu momoga oto, olu fulo fulitenamo ne, loto yamu ya lolomaiye.

28 Yamu ya momoga ámenami eba kiyaba wenena naba minenumo eba ya amo anauti olunumoma nenako, yamu siyane, lalole, loto loumokele. Etito ya mono lono oluto Goti umonimo lonowa ya moda lalo eyenami ne. Eti onimo ya moda Gotite ya yo famula neta-mata ki fuli limo yo yaidana oto minaima nenako, yamu koliya kolito kuliya olu faka loto lalo eyenami lonowa ya olu umokele.

Copyright information for `SNP