Hebrews 13

Mono mona kula melenumo ka

Koli kikitamo wenena muki ya wenenate ona kulale, loti seti-muludi gimi-gimi o minalo. Wenena ma ailo malekati enawamo ya kati melámoti, moda nasafili o gedalo. Moda kolafe? Wenena mate wenena nasafili o gedamo, ya faifa mikaleka wenena o gedone, loti kolafa, aya wenenawa ya enisole ona ya minae.

Ido nela numugu minamo wenena ya moda amoki lakoina nela wi ledamoidana iye, loti koli gimiti minalo. Ido ukanido olu nosámami o gedamo wenena yaki linate moda ayaida ukadi nemo yamu koliti kati ki gimalo.

Kume-ugele namo wenena, ido kopa olu onamo wenena, ya Gotikafo lifima olu itibito giminamima nenako, loti linate muki ya we wena mo loti efe lotiko mofu melamo ya neta lalo ona ne, loti kolalo.

Linate oti meleti enawamo monatina muki ya moda kifana-koukamemu kolinawamo mona ya ma melámalo. E'e, neta oiya ama olu minamo ya moda ne, loti faifa laloko koliti minalo. Moda kolafe? Amokafo eti limo,

Namo fulo gedenamo ya ma minámaiye.
Ido mene giminamo yaki ma minámaiye,
loto ka mono lufuwau (Lo 31:6,8) nemoma nenako,
yamu lalimote ya sete-mulude olu auma wito eti lokele,

Wekola ya ane olu faka lo-lo imo we ya nenako, loto koli kolámenagolowe. Wenena yate nedi-nedi o nedenawamo ne?
loto ka mono lufuwau (Sng 118:6,7) nemo ka ya lokele.

Yesu yamuko kolito ege melenumo ka

Linate yate mono kiyabati wenena, Goti kala logimamo wenena ya kati ki gimalo. Aya we yate oti meleti o-o amo monanina ya kulawa eyefe loti koli kikinina ya meyalo melalo.

Yesu Kilisto monala melami ya moda ayaida otoko adeina akaimati melemo uto uto oiya ama yaki melemo dito, ya monala etitoko melewamelewa oto minenami ne. Mono ka mona-mona ka ailo ona lo-lo amo yamamo ika o ledetenaiye, loti koti kolalo. Moda kolafe? Goti nasafilila yakafo oude-lute-kate olu auma wi lede-lede o minenami ya lalo ona nefa, ido nenumo neta yakafo oude-lute-kate olu auma wi ledenami neta ma minámaiye. E'e, aya netalo meyalo meleti moinamo wenena ya netawa yakafo olu lalo o gedenami ma minámaiye.

10 Lalimo folomote neto, yaloti ya felegaga seli numuna yokila ki umamo lonola olamo we yate nenawamo ya efe ádaiye. 11 Moda kolafe? Wenena lifimani yamu yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yakafo bulumakaufe, ido sipisipife, yaidana neta wanuwa oluto uto eba felegaga ona yau dito umaifa, ido netawa ukanawa ya oluti uti numuni kila feka ya yoku ki fuli lo-lo amo ne. 12 Yamu ya Yesu yaki aimola wanula yakafo wenena olu felegaga o gedenae, loto numuna meya kila welalo feka ya keina ka naba-naba olu moufami ne. 13 Aya yamu ya lalimote moda kila feka amodoka uto ya ka nosámami lo edeti mona nosámami mele edamo keinawa olu moufami yaki lakoina u ekeleto minokele. 14 Moda kolafe? Mikaleka ama ya numude meya minowa-minowa enami ya ma minámaifa, ido aiga enami numude mamu kolito ya moni minone.

15 Etito amo yamu kolito ya kamena-kamena Goti ebola lo-lo otoko minokele. Ayalo ya wetekafo kulawa ya amo kuliya lo oloto melemele enumo mona ya ne. Eti enumo yakafo yokila ki umonimoidana iye. 16 Ido mona lalo meleti wenena ani olu faka loti linanimo netatina yauti giminawamo mona ya kati melámalo. Yaki ya yokila ki umonimoidana imo monawa ya Gotikafo lalo ona eyami ne.

Gotikafo mino kolonimo kanu wi ledami ka

17 Mono kiyabati wenena yate lononina yamu Goti onobalalo wetata umunumoma ne, loti kolanako, yamu oudi-luti-kati ya koti kiyaba o gede-gede o minae. Eti o gedamoma nenako, yamu ka lenawamo ya linate moda koliti meyalo melalo. Eti enawamo ya mono kiyabati wenenawa lalo koliti lonowa olunawamo ne, loti eti alo. Ido eti ámenawamo ya keina koliti lonowa olunawamo yakafo linate adi olu faka ádenagoliye.

18 Lalimo ya oto meleto onimo monate muki ya moda efe lotoko moninagolo koloninako, yamu Goti omunalo oude-lute-kate moda laloko minone, loto kolone. Yamu linate yate lamomu koliti Metefo loumu-umu o minalo. 19 Ido linatedoka alako itibito enamo kanu ya wi edo, loti loumu-umu o minalo, loto oto dito kati oluto ya logimowe.

20 Ena you amene aboga Goti yakafo Wekolate Yesu moda sipisipi kiyabani we wenaba ne, loto amoki olu kutifi ledami ka, minowa-minowa oto minenami ka ya wanulakafo olu auma wi edami ne, loto folaiguti olu nedi edami ne. 21 Aya Goti yakafo linate lalo kolami mona ya mele-mele o minenawae, loto mona lalo muki oudi-luti-katigu olufe lo gedenaiye, loto kolito loumu-umu o minowe. Eti o gedeto ya amo omunalo lalo kolami mona oudelute-kateu yau Yesu Kilistokafo olufe lo ledenaiye, loto loumu-umu o minowe. Amo kuliya naba-naba mino edamima ya moda minomo dito minowa-minowa oto nemo ne. Ona.

Onowaleka ka

22 Ena mono wenenane-motao, namo ka ama lina efemako lufuwa wi gimomo yamu linate setimuludi lalo meleti ya oudi-luti-kati olu auma wi gedenami kawa kolife lalo, loto kati oluto logimowe.

23 Ena mono koinatefo we Timoti ya moda efili edetamo ne, loti kolalo. Amo ya alako o fedagetoma, ya amoki lakoina oto linate ya geyenaliye.

24 Linate mono kiyabati wenena muki ido felegaga wenena muki yaki lamo aiyo-koiyo ka fulo gedonimo ya logimalo. Itali wenena yate aiyo-koiyo ka ya linate fulo gede minae.

25 Nasafili mona ya linate muki mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP