Hebrews 7

Melekisedeki monala ka

Ena aya yamu kolalo. Wewa Melekisedeki ya numuna meya naba Salemu wenena kiyabani we wekudi, ido Goti akaiya nemo we yaki yokila ki umu-umu imo we, ya Abalahamu lowa-finalo monito wenena ma kiyabani we wekudi gini fulu fuli loito, itibito kanudo ya aito, Melekisedekikafo katula oto ubale fuko edaito, ya Abalahamukafo lowa-finawa fiyagu yauti oluto ami neta-mata muki ya teni-teni (10-10) iya melaigu yauti-yauti lawoko-lawoko oluto Melekisedeki ya umaiye. Ena wewa Melekisedeki kuliya monawa ya efe limo mona kiyaba we wekudile, loto ne. Ido numuna meya naba Salemu wenena kiyabani we wekudile, loti kuliya melamo monawa ya moda you amene mona kiyaba we wekudile, loto ne. Wewa ya olafo melafo ido aulafo-mota yamu lufuwau ya wi melámamo ne. Ido kedami kamenala ido folami kamenala yaki ayaida oto lufuwau ya wi melámamo ne. E'e, Goti Nalafo yaidana oto amodoka olumo metolito yokila ki umami we kuliya moda minowa-minowa oto minenami ne.

Ena wewa ya moda we naba-naba nemo yamu metoliti kolalo. Autefo-kolofate kana we Abalahamu yakafo lowa-fina fiyagu yauti oluto ami neta mau naba ya teni-teni (10-10) iya melaigu yauti-yauti lawoko-lawoko oluto umami we ne. Ena Lifai ufa fiyami wemomo maleka yokila ki umamo lonowa Gotidokati olamo we ya wenenani yate netanina-matanina teni-teni (10-10) iya melemo wagu yauti-yauti lawokolawoko namodoka mele-mele amo ya olalo, loto Gotikafo Sinai ka lo mele gedaigu ya nemo ne. Ena wenenawa ya inanimo wenenani Abalahamukafo ufa fiyami wenenamako minafa, ido eti alo, loto lo mele gedami ne.

Etito nefa, ido wewa Melekisedeki ya Lifai ufa fiyaigu yauti minámaifa, ido Gotikafo auma wito lo mele umami ka olami we Abalahamukafo netala-matala teni-teni (10-10) iya melaigu yauti-yauti lawoko-lawoko umaito, ya Melekisedekikafo oluto ya ubale fuko edaiye. Ido ubale gimamo we ya diti minamo we yate lumuti minamo wenena ya ubale fuko gedenawamo ne, loto koli minone.

Etito amaleka ya Lifai ufa fiyami we, ya wenenaninate netani-matani teni-teni (10-10) iya melagu yauti-yauti lawoko-lawoko Gotidoka mele-mele amo neta olamo we ya fulumo wafa, ido Melekisedeki ya kofawa nemo monala yamu lo edami ne. Ido Lifai ufa fiyami we ya wenenaninate netani-matani teni-teni (10-10) iya melagu yauti-yauti lawoko-lawoko Goti umamo neta olu-olu amo we aunibo-kolofani Abalahamukafo Melekisedeki katula imo kamenalo ya nomilipala ma kede melámami ne. Ya kamenalo ya Lifai aulafo-kolofala Abalahamu ukanau faifa nemoma nenako, yamu Abalahamukafo netawa teni-teni (10-10) yautiyauti lawoko-lawoko Melekisedeki umami kamena ya Lifai yaki lakoina umami ne, loto lenune.

Yesu ya yokila ki-ki amo we muki olu fulo gedami ka

11 Ena Lifai ufa fiyami we yokila ki umu-umu amo lonowa ya numuna lagi yaidana oto neto, yaloti mene oto Sinai ka muki ya Isilaeli wenena eti alo, loto lo mele gedami ne. Etito nefa, ido aya lonowa yakafo wenena olufe-fe lo gedami nemo neko, aiga ya yokila ki umunami we ma ailo oloto pinagoliye, loto ya ma ádagi ne. Ido ya we ya Aloni yaidana oto oloto pinaiye, loto ádaiye. E'e, Melekisedeki yaidana oto oloto pinaiye, loto limo ne.

12 Moda kolafe? Yokila ki umu-umu amo lono lila fulitito kofawa ma olu oloto piyami, ya lo melami ka lila yaki moda ayaidana oto fulitito kofawa ma olu oloto piyami ne. 13 Etito we ma Melekisedeki yaidana oto oloto pinaiye, loto limoma, ya Wekolate yamu liye. Ido amo ya Lifai ufa fiyami wenena yauti oloto piyámaiye. E'e, ailo Yuda ufa fiyami wenena yauti oloto piyami ne, loto koli minone. Ena aya Yuda wenena yamu Mosesekafo yokila ki umunawamo ka ma ádainako, aya wenenawa yauti mate yokila ki umu-umu amo folomolo ya lonowa ma olámamo ne.

15 Ena yokila ki umu-umu imo we ma Melekisedeki yaidana oto moda oloto piyaiye, loto kolonimo yakafo kawa monawa ya olu oloto pi minaiye. 16 Ya we ya yokila ki umu-umu imo lonowa olami ya mikaleka aulafo-kolofala kulini yamu ya lo melami ka yakafo lonowalo olu oloto pi edámaiye. E'e, omuna kofawa minowa-minowa oto minenami aumala yakafo lonowalo ya olu oloto pi edaiye. 17 Moda kolafe?

Melekisedeki yaidana oto kamo ya minowa-minowa oto yokila ki numunumu animo we ya minane,
loto ka mono lufuwau (Sng 110:4) nemo ka ya lo edami ne.

18 Yamu kolalo. Komu lo melami ka yama ya auma wito olu lalo o ledenami ma minámainako, yamu kilili fulitami ne. 19 Moda kolafe? Lo melami ka yamo neta ma olufe-fe ádaifa, ido olu fulo edami kanu ailo ma wiyami, ya koli kikito umuto kiyabala omo idonimo kanu yamo Gotidoka u adu melenumo kanu ya ne.

20 Ido aya kanu wiyami ya faifa wiyámoto, moda aimola kuliyalo onale, loto auma wi edami ne. Moda kolafe? Komu yokila ki umu-umu amo we lononina olamo ya aimola kuliyalo onale, loto auma wi gedámami nefa, 21 ido amaleka wewa yamu ya eti limo,

Kamo ya minowa-minowa oto yokila ki numu-numu animo we ya minane, loto Wekolakafo aimola kuliyalo onale, loto kawa auma wi umutami, ya lula-kala kofa eleyapa wi melámenami ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 110:4) nemo ka ya eti loto loumaido, yalo ya moda onale, loto aumafofo loto loumuto iyaina o edami ne.
22 Etito ya Gotiki olu kutifi ledami ka yakafo komu ka olu fulo edeto akaiya dito nemo kawa ya Yesu aimolakafo olu auma wi edami ne.

23 Ena komu yokila ki umu-umu amo we ya fulu-fulu amo we minanako, ya lonowa fuliti folato, ailo ma ebanina ya olumo wafa, 24 ido Yesu ya kofawa minowa-minowa oto minami wema nenako, yamu yokila ki umu-umu imo lonola ya we ailo mate olámenawamo, moda minowa-minowa oto olumo dinami ne. 25 Etito amo ya lamomu kolito Goti loumunae, loto kofawa minowa-minowa oto minaima nenako, yamu amo koli kikito umuto Gotidoka o fedonimo wenena ya olu omude koto olufe-fe lo ledenami aumala moda mino edami ne.

26 Aya yokila ki umamo kiyabani we wenaba ya moda ogofuto ade olu faka lo-lo imo we ona ya ne. Amo lifimala minámaito, mo loto feke lotoko minoto, lamo nosámonimo wenena yaidana ámoto, ailo felegaga ona minami, ya kosina muki olu fulo edeto akaiya dito nemo we ya fulo edami ne. 27 Amo ya yokila ki umamo kiyabani we wenaba ailo ma muki minamo yaidana oto minámaiye. E'e, amo yate inanimo lifimanina yamu kamena-kamena neta ma ofoti wanu ya lekiti ukana yokila ki umutiti, aiga ya wenena lifimanina yamuki ayaidana oti netamata ofo ki umu-umu afa, ido amo ya kamena lawoko yako aimola ukana ido wanula ya moda umaito fuli limo ne. 28 Moda kolafe? Lo melami ka yakafo yokila ki umamo kiyabani we wenabale, loto aumani minámami we iyaina o gedami nefa, ido aya lo melami ka ya moda otaito, aiga ya aimola kuliyalo onale, loto olu auma wi edami ka yakafo Nalafo iyaina o edami ne. Aya Nalafo ya olufe-fe loto olu ogofu edeito ya etito minowa-minowa oto minenagoliye.

Copyright information for `SNP