Hebrews 8

Yesu ya kosinauka Gotiki olu muliti mele ledami ka

Ena kawa muki lufuwa wiyonimo ya olu lawoko ito logiminagolowe. Kolalo. Aya wewa ya yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenaba, ya lamomu kolito kosinau akaiya kuliyai we wenaba folomolalo ana onaleka amedoto minami ne. Aya wewa ya felegaga ebau, ya felegaga seli numuna ona kula, wenena kuwámamo, Wekola aimola kuwaigu yau mono lono kiyaba o-o imo we ya ne.

Moda kolafe? Yokila ki umu-umu amo kiyabani we wenaba muki ya wenena lifimanina yamu neta ofo ki umunawamo yaki ido Goti faifa umunawamo neta yaki ya yokila ki numunaiye, loto iyaina o gedemo idainako, ya aya wewa yaki neta ma umami ya moda efe loto iye. Etito ya amo mikalo uma minami neko, yokila ki umami we minámagi ne. Mikalo uma ya Goti lo melami kalo ya netawa umu-umu amo we yateko lonowa olu-olu ae. Eti amo lononina ya kosinau neta kamamuna yaidana oto mebe-maba oti olu-olu afa, ido kulawa ya kosinauka ne. Moda kolafe? Mosesekafo felegaga seli numuna naba kunae, loto ito ya eti loto loumami,

Neta-mata muki olufe lenanimo ya moda mowalo kilibomo kamamuna yalomako olufe loto mino,
loto fuka ka loumami ya ka mono lufuwau (Kis 25:40) ya nemo ne.

Etito nefa, ena ama ya Yesu mono lono olami ya amo lononina olu fulo edeto lalo lema nemo monawa ya eti loti kolalo. Gotikafo Yesu yamu lo mele lomami ka yakafo komu ka lo mele gimami ya olu fulo edeto ka lalo lema ne. Etito yamu ya aya kawa yamo amoki olu kutifi ledami ka kofawa yakafo komu olu kutifi gedami ka ya olu fulo edeto ka lalo lema ne. Etito amo ya aya kutifi ledami kawa kofawa ya muliti we nemoma nenako, yamu amo mono lono olami yaki moda ayaidana oto komu mono kiyaba we lononina olu fulo edeto lalo lema ona ne.

Gotiki olu kutifi ledami ka kofawa yakafo komu ka olu lila itami ka

Yamu kolalo. Amoki olu kutifi ledami komu ka ya moda ogofuto efe loto nemo neko, aiga ya olu kutifi ledami kanu kofawa ma moni wilámagi ne. Moda kolafe? Aya wenenawa yamu kolami nosámaito, ya eti limo,

Kolalo. Minoto kamena malo ya Isilaeli wenenane ido Yuda wenenane ya namoki olu kutifi gedenamo kanu ma kofawa olufe lo gedenagolowe, loto Wekolakafo liye.
Komu ya aunibo-kolofanina ya anido oluto Isipi ebaloti gilimito omo kamenalo ya namoki olu kutifi gedomo ka ya gimofa, ido amote kawalo ya meyalo melámato, namo mene gimonako, yamu komu olu kutifi gedomo yamaidana oto olu kutifi gedámenagolowe, loto Wekolakafo liye.
10 Moda kolafe? Ya kamena utaito, aiga ya namo lo melomo ka ya kani-maninigu mele gedeto, ido seni-mulunigu lufuwa wi gedeto, ya namo ya Gotini mino gedoneto ido amo ya wenenane ona kula minenawamo kawa kofawa, aya ka yakafo Isilaeli wenenane ya namoki olu kutifi gedenagolowe, loto Wekolakafo liye.
11 Ido wenenawa yate wenenanina ido koinanibo-mota ya Wekolaki etiti koina wiyalo, loti api gilibinawamo lono ma minámenagoliye. E'e, wenena muki, kulini kefoko nemo wenena, kulini naba-naba olamo wenena, muki ya moda ekele gunadoti namoki koina winagilae.
12 Yamu kolalo. Wenenawa efe ádami monanina kilili oto olu you lo gedeto, ido nosámami monanina yamu kane kofa kiyámenagolonako, yamu netawa lalo muki ya o gedenagolowe, loto Wekolakafo eti limo ne,
loto ka mono lufuwau (Jer 31:31-34) ya nemo ne.
13 Ena kofawale, loto amoki olu kutifi ledami kawa limo yamo ya moda komu ka ya olu lila itami ne. Ido lila meletami neta ya moda kilofo melainako, yamu fuli lenami kamenala moda alili melaiye.

Copyright information for `SNP