John 10

Yesu ya sipisipi kiyabani we lalo nemo ka

Ena Yesukafo ka ma eti loto logimami, Namo ona lema logimowe. Makafo sipisipi kilanigu dinae, lotoma, kanudo idámoto maleka kila kofalalo dinami ya ugele we ido neta kopa olami we ne. Ido kanudo efe loto dinami we ya sipisipi kiyabani we ne. Amo o fedenami ya kanu kiyaba we yakafo eyeto kanu wi edenagoliye. Kanu wi edageto sipisipi yate nola lebona kolato aimola sipisipila ya kulini loto lu fito kilauti gilimito lumunagoliye. Gilimito lumuto olu komu mele gedeto wageto nola lebona ya kolanako, ege unagilae. Etiti ege unagilafa, ido we kofawa makafo lu finami ya ege ámunagilae. Amo nola lebona ailo nenako, amodokati koli unagilae, loto ka asa wito eti loto logimami ya nena netamu liye? loti kani ligi-ligi kiyae.

Kani ligi-ligi kiyamo yamu Yesukafo ka enu wito eti loto logimami, Ka ona kula logimowe. Sipisipi dinawamo kanunina namo ya minowe. Namo oloto piyámomo kamenalo komu oloto piyamo we ya ugele we, neta-mata olu kopaitamo we minafa, sipisipi yate kanina kolámamo ne. Kanu ya namo ya minowe. Namodo dinawamo wenena ya olu omuni koneto ya uti oti weni-neta olu oloto piti ya noti minenawamo ne.

10 Ugele namo we yate giniti olu kopa o gedeti ugele oluti koli unune, lotiko o fede minae. Ido namo ya ouni-luni-kani kofawa olu gimoneto laloko minenawae, loto oloto piyowe. 11 Namo ya sipisipi kiyabani we lalo minowe. Kiyaba we lalokafo sipisipi kiyaba o gede minoneto nofo fulunawae, loto ya fa kiyaba o gede minowe. 12 Sipisipi aboga minámami we ya kifana meinawa yamuko kolito kiyaba o gedainako, yamu kofukuti kula fadena o fedenami ya wewa eyeto sipisipi ya fulo gedeito koli unagoliye. Koli wageto, kula fadenakafo ya oto sipisipi ya ginito olu upatenagoliye. 13 Eti enami we ya meinala yamuko lonola olainako, sipisipi yamu kala ki gimámoto koli unagoliye.

14 Namo ya sipisipi kiyabani we lalo minowe. Menefokafo namo neyaito ido amo eyoneto koli filiga-filiga o-o minoiye. Ido ayaidana oto namoki ido sipisipineki koli filiga-filiga o-o minone. Yamu ya namo sipisipi kiyaba o gede minoneto nofo fulunawae, loto ya fa kiyaba o gede minowe.

16 Ena namo sipisipine ma so loti minamo ya kila amauko ma minámae. Maki lakoina gilimito oneto none lebona ya kolinagilae. Etito sipisipi ya mau lawoko wi gedoneto ya kila lawoko ido kiyaba we lawoko etito oloto pito minenagoliye.

17 Namo oto meleto omo ya fulito fulunagolowe. Yamu Menefokafo siya-muluna numu minaiye. Namo oto meleto omo ya fulito fuluto kofa nedito minenagolowe. 18 We mate faifa nofo folámenagilae. E'e, nanimo kane lalo kiyodo ya fulito fulunagolowe. Namo fuluto ido nedito enamo aumane moda mino nedaiye. Eti loto Menefokafo lonomami ne, loto ya liye.

19 Eti lito, Yuda we yate koliti kofa lodilumu oti 20 minaguti mumudite eti loti lamo, Amo ya Satani kimiwelakafo siya-mulunau idaito ouna u kopa wimo we ya ka limo ya nediti koli minae? lato, 21 ido mate eti lamo, Satani kimiwela mino edenami yakafo ka yaidana ádenagoliye. Ido Satani kimiwela makafo we ma omuna likami ya olu falatenami nefe? lae.

Yuda wenena muki ya Yesu kuwolafo builamo ka

22 Ena Yuda we yate felegaga kuliyai numuna naba lusa kiyamo foli kamenawalo ya epe limo kamenawa fedaito 23 ya felegaga kuliyai numuna naba ogona-agona oti kolokalo numuna yaidana oti kuwamo anawaleka ya kuliya Solomoni Kilalau ya Yesu uto oto monito minaiye.

24 Moni minaito, Yuda wenena yate olu ogona o edeti eti loti loumamo, Kamo nedito kamena fana ya monaka olu falukageto kate lele ki minone? Kamo Gotikafo ilifi melami we Kilisto minotoma, lo oloto meleto lolomomo, lato, 25 Yesukafo ka itibito eti loto logimami, Namo moda logimitomoma nefa, ya linate koli kiki ádae. Namo Menefo kuliyalo lono olu-olu o minomo yakafo monane lo oloto gimi minaifa, 26 linate ya namo sipisipine oti minámanako, koli kikito nomámae. 27 Namo sipisipine yaidana oti moni minamo wenena ya namo none lebona kolato ya geyefe lo minoneto nege moni minae. 28 Nege moni minato, omuni kofawa minowaminowa enawamo mona olu gimoneto u kopa ámuti moda minomo diti minenagilae. Ya wenena ya namo aneloti makafo apasoto olunami ya ma minámaiye. 29 Menefokafo namodo minenawae, loto olumo nomami we yakafo wenena ido neta-mata muki ya olu afima o gede fuli lo minainako, ma yate Menefo anauti apasoti olunune, loti enawamo ya ogoufámenagilae. 30 Namo ido Menefo ya lawoko minoiye, loto liye.

31 Eti lito, Yuda wenena yate kofa kifana nuba oti ofo fulunune, loti ato 32 Yesukafo eti loto logimami, Lono lalo neta mona-mona Menefo aumalalo oloneto ya eye minamo lonone lalo ologu yauti ma nena neta yamu kifanakafo nofenune, loti lo-lo o minae? loto loga o gedaiye.

33 Loga o gedaito, Yuda we yate ka itibiti eti loti loumamo, Lono lalo olu-olu animo yamu minámaiye. Kamo faifa wenena makafo namo Goti minowe, lo-lo o minanimo ya Goti kamana kiyane. Yamu ya kifanakafo kofenune, loto lo minone, loti ya lae.

34 Eti lato, Yesukafo ka itibito eti loto logimami, Gotikafo lo melami kala linate gimaigu yau eti limo,

Linate Goti yaidana oti minae, loto ya nanimo loma ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 82:6) nemo ka ya kolámafe?
35 Yamu ka mono lufuwau ka nemo ya u kopa ámenagolinako, Gotikafo linate Goti yaidana oti minae, loto kala kolamo we ya logimainako, 36 namo ya Menefokafo oluto fele fulo nedaito, lumuto mikalo minomo ya Goti Nalafo minowe, loto logimomo yamu linate Goti kamana kiyane, loti ya nediti lae?

37 Neta o-omo ya linate eyamo ya Menefokafo o-o imomaidana ámonetoma ya namo koli kikito nomámalo. 38 Ido netawa o-oneto ya neyama nefa, koli kikito nomámotima ya neta kofawa aumala gilibomo yalekama koliti ya neyefe lalo. Neyefe lenawamo ya Menefokafo luneu mino nedaito, ido namo ayaidana oto amo lulau mino edomo mona ya kolife lalo, loto liye. 39 Eti lito, nela numugu fulo edenune, loti afa, amo fulo gedeito wiye.

40 Uto kofa Yodani no wela filigaleka afula Yonikafo komu apito wenena noku wi gedaido yalo uto minaiye. 41 Yalo minaito, wenena mukite minaido ya u fedeti ka eti loti lamo, Yoni ya Goti aumala lilibami neta mona olu oloto piyámaifa, wewa amamu kala limoma muki ya ka ona kula ne, lato, 42 mika yalo ya wenena mukite Yesu koli kikito umae.

Copyright information for `SNP