John 11

Lasalusi folami ka

Ena Betani numudo ya we ma kuliya Lasalusi ya neta kilito onaido ya Maliate atelafo Matate numuni meya yalo ya ne. Komu Malia yakafo ladanuwa imo nowala ya Wekola fili edeto manena yowalakafo kiyanalo kilili edami wena emonala Lasalusi ya neta kilamima nenako, yamu kunalafo atelafo lele yate Wekolao, seka-muluga umanimo wema moda neta kili minaiye, loti ka ya Yesudoka fulaito ya wiye.

Eti loti fulaito, Yesukafo kawa kolito ya eti loto limo, Netawa kilami ya fulunami neta kilámaiye. E'e, netawa fede umami ya Goti aumala gilibageto eyeti Goti kuliya olu akaiya enawae, loto fede umaiye. Ido yako minámaiye. Netawa kilami yakafo Goti Nalafo namo ya aumala ya giliboneto kuline olu faka lenawae, loto ya liye.

Ena Yesu ya Matale, kunalafole, Lasalusile ya siya-muluna gimito, ido neta kilami kawa ya kolito, minaido ayalo ya fo kamena lele fa minoto, aiga ya eti limo, Yudia mikalo itibito wokele, loto ege-ege moinamo we logimaito, eti loti loga o edamo, Api lilibanimo we, Yuda we yate komu yaloma kifanakafo kofenune, loti lamo yama nenako, kamo nedito kofa itibinune, loto lane? loti loga o edae.

Etiti loga o edato, Yesukafo ka itibito logimami, Mate ledafe, folilofe ido lunagafe ya moninawamo wenena ya mikaleka ama lamedo moinanako, moda uteba-ateba ginámenagolifa, 10 ido ma ya luwaila moninawamo ya lamena minámainako, uteba-ateba gininagoliye, loto logimaiye.

11 Ena ka ma enu wito eti logimami, Yowote we Lasalusi oku onami ya uto eku enagolowe, loto logimaiye. 12 Eti logimami yamu ege-ege moinamo we yate eti loti loumamo, Wekolao, oku onenami ya neta kilami moda faka lenami ne, loti lamo, 13 ya Yesu ya Lasalusi folami yamu logimaifa, ido oku ona onamimu liye, loti kolife ádanako, 14 yamu Yesukafo ka lo oloto ito logimami, Lasalusi ya moda fulutaiye. 15 Ido linate koli kiki lenawae, loto namo uto yalo minámoneto folaito, ya linatemu kolito senemulune lalo iye. Moda amodoka wokele, loto logimaito, 16 ido Tomasi kuliya ma Didimusi yakafo Yesu ege-ege moinamo we liliga ya eti loto logimami, Amoki fulunuge, lako wokele, loto ya logimaiye. [Wewa kuliya ya Giliki wenena kanidokati ya Didimusile, loto nemo kuliya monawa ya lobe kipale, loto ne.]

Yesu ya nedinumo ido kofawa minenumo aboga ya nemo ka

17 Ena Lasalusi kono ukana kaleku mele edamo ya fo kamena fo (4) ya wito Yesu u fedeto ya kawa kolaiye. 18 Ena Betani numuna ya Yelusalemu minomo lomaido adu kilomita tili (3) ya kofala ma yalo ya nenako, 19 Yuda wenena mukite Matate Maliate gemonani folami yamu afele uto geyenune, loti wae.

20 Wato, ena Yesu o fedaiye, loti lamo ka ya Mata kolito, Malia ya numugu fa minaifa, ido amo ya uto kanudo katula enae, loto wiye. 21 Uto katula oto ya eti loto loumami, Wekolao, kamo amalo minanimo neko, nemonane folámagi ne. 22 Ido oiya ama kamo ya neta yaidana neta yamu Goti loumageto moda kumunamima ne, loto ya koli minowe, loto loumaiye.

23 Loumaito, Yesukafo eti loto loumami, Kemonaka ya moda kofa nedinagoliye, loumaito, 24 Matakafo eti loto loumami, Aiga kamena nabalo ya wenena folaguti nedinawamo kamenalo ya kofa nedinami ya koli minowe, lito 25 Yesukafo loumami, Itibiti neidamo ido omuni kofawa minamo aboga ya nanimo ya minonako, ma namo koli kikito numunawamo yate fulunawafa, ayawa ya moda kofawa minomo dinagilae. 26 Ido ma yate omuni kofawa minoti koli kikito numunawamo ya folámotiko minomo uti minenagilae. Kamo kawa ya koli kikitabe? lito, 27 ya Matakafo loumami, O, Wekolao, Gotikafo Nalafo Kilisto ilifi melami we ya mikaleka lumunagoliye, loti lamoma ya kamo minanimo ya koli kikito komowe, loto ya loumaiye.

Yesu ya kufu imo ka

28 Eti loto kunalafo Malia nedo uto nimu-nimu loto eti limo, Api lilibami wema oto kamo kaka-kaka liye, loto loumaito, 29 ya Maliakafo kolito ayalo nedito Yesu nedo unae, loto kolito wiye. 30 Wito, ya Yuda wenena kenanumukubanumu oti numunau minamo wenena yate ya eyeto ya kono kalelo ya kufu enae, loto wiye, loti ege uti eyamo ya Yesu ya numuna onowalo Mata ka loumaido ayalo minaiye.

32 Yamu Malia ya numuna onowalo ya lumuto Yesu eyeto kiyana abusa wito eti loto loumami, Wekolao, kamo amalo minanimo neko, nemonane ya folámagi ne, loto 33 kufu ito ya Yuda wenena ege wamo yaki lakoina kufu amo ya Yesukafo geyeto siya-mulunau yukeke ito keina naba fuluto 34 ya egau mele edae? lito ya Wenabao, oto eyo, loti loumae.

35 Ena Yesu ya omunau kufu di faitoto omunauti omuna nowala lomaito, 36 Yuda wenena eyeti eti loti lamo, Eyalo. Siya-muluna naba-naba umaiye, lato, 37 ido liligate lamo, We ama ya omuna likami we olu falato edami yamaidana oto amalo minami neko, ya fa olu faka lo edagi ne, loti ya lae.

Yesukafo Lasalusi olu nedi edami ka

38 Eti lato, ya Yesukafo kofa siya-mulunau yukeke ito kono kalelo ya u fedeto ya kono aumala kifana lula kanu ya kifana nabakafo itamo ya eyeto 39 ya kifana olu fulalo, lito ya folami we emona-ilofo Matakafo eti loto loumami, Wenabao, kamena fo (4) ya onami yakafo uwanu otaiye, lito, 40 Yesukafo eti loto loumami, Kamo koli kikito numunanimo Goti aumala oloto piyageto eyenanimo ne, loto lokomomo ya kolámabe? loto loumaito, 41 kifana olu fulato, ya Yesukafo ko akawa ito eti loto limo, Weyano, kamo lokomomo kolanimo yamu ya keboka lokomowe. 42 Kamo kamena-kamena lokomomo koli-koli o minanimo ya koli minofa, wenena amau minomo wamo ya kamo nilifi melageto lomomo yama koli kikitenawae, loto ya lokomowe.

43 Eti loto lo faka loto loumami, Lasalusiyo, kamo lomo, loto lu fiyaito, 44 ya folami wema lomaiye. Lomaito, kiyana-analo ya owo lafolafokafo nela luku edamo ido kola-wela lafolafokafo asa wiyamo yama Yesukafo efili fulo edalo, loto ya logimaiye.

Yuda wenabani yate Yesu ya fulunaiye, loti lo wiyamo ka

(Mt 26:1-5, Mk 14:1-2, Lu 22:1-2)

45 Ena Yuda wenena Malia minaidoka o fedamo wenena yauti mumudite Yesu neta imo ya eyeti koli kikito umafa, 46 liligate ya Falisi we minado ya uti Yesukafo neta imo ka yama wetata gimato, 47 amote kawa ya koliti Goti yokila ki umamo we kiyabani we yate mono kanisole olu mau wi gedeti eti loti lokoli-fakoli amo, Ama we yakafo neta kofawa mumudi oto aumala gilibami we ya nedi-nedi o edenune? 48 Lalimo koito edenumo ya wenena muki yate koli kikito umunagilanako, Lomu kimiwe yate olu kuwotefo buluti oti felegaga ebate ido wenenate yaki muki olu kopaiti ledenagilae, loti ya lae.

49 Eti loti ya ena amo minagu yauti we ma kuliya Kaiyafasi ya melege lawoko ayau ya Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yakafo eti loto limo, Linate ka manidigu minámami minafe? 50 Lamo Yuda wenena muki ya u kopa otenune, loto we lawoko ma lamomu oto fulunami ya lalo minenagolone, loti ya kolámafe? loto logimaiye.

51 Eti loto limo ka ya aimola kala kiyaido ádaiye. Melege onema ama ya ayau ya Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenaba minaima nenako, Yesu ya ona Yuda wenenamu oto fulunaiye, loto limo ka ya ayalo kulawa fedaiye. 52 Kawa limo ka ya Yuda wenena yamuko ádaiye. Goti nomilipala mikau-mikau mino oluti wamo wenena muki ya olu mau wi ledaito mau lawoko wito minenune, loto yamu kawa ya logimami ne.

53 Ena kamena yaloti mele piti ya egaidana oto Yesu ya ofenune? loti kudala kiyae. 54 Yamu ya Yesukafo Yuda wenena minado ya kofa oloto pito moinámoto, mika ma kofo mika adu nemo filigaleka ya numuna ma nemo kuliya Efelaimi yalo ya ege-ege moinamo we gilimito wito yalo ya minae.

55 Ena Yuda wenena Gotikafo Elita O Gedami foli kamenani alitito numuna kefoku-kefoku yati wenena so loti ukade-oude-lute-kate noku wito Goti omunalo mo loto minenune, loti Yelusalemu ya idae. 56 Diti felegaga kuliyai numuna nabau ya Yesu moni wiliti eti loti ya lokoli-fakoli amo, Linate nediye loti kolae? Amo ya oto foli ya ágenaife? lato, 57 Goti yokila ki umamo we kiyabani we ido Falisi we yate ka auma witi eti loti lamo, Linate ma yate minenami eba kolitima ya oti lolomato nela wi edenune, loti lae.

Copyright information for `SNP