John 12

Maliakafo no ladanuwa imo no ya Yesu kiyanalo fili edami ka

(Mt 26:6-13, Mk 14:3-9)

Ena Gotikafo Elita O Gedami foliwa alitoto kamena sikisi (6) yako wageto neto, Yesu ya Betani numudo ya u fedaito numuna yalo ya Lasalusi Yesukafo folaiguti olu nedi edami we ya minaiye. Minami eba yalo ya Yesu konuma-kobina ofo ki edato, Matakafo olufe loto mele gedaito, Lasalusiki lako noti minato, Maliakafo yá nowala ladanuwa imo kuliya naliti meinala naba nemo ya oluto Yesu kiyanalo lekito fili edeto atela yowalakafo kilili edaito, numugu ya moifawa faito fulitaiye.

Etito nefa, Yesu ege-ege moinamo we yauti ma Yudasi Isikaliyoti kuwolafo anido melami we yakafo eti loto limo, Ladanuwa imo no ya fuloto kifana meina olunumo ya we makafo melege lawoko lono oluto meinala olami yaidana oluto wenena neta ko ánamo wenena ya gimonimo neko, lalo agi ne, loto ya liye. Eti loto limo ka ya neta ko ánamo wenena yamu kolito ádaiye. Aimola ya ugele we minoto Yesu ege-ege moinamo we kifana-koukameni kiyaba oto kifana melagu yati ugele olu-olu imo ne.

Yamu Yesukafo eti loto ya limo, Linate wena ya ka loumámalo. Ladanuwa imo no ya kiyanelo fili nedami ya foloneto mele nedenawamo yamu kolito mele minami nefa, oiya fili nedaiye. Wenena neta ko ánamo wenena ya moda linateki ekeleti minomo unawafa, namo ya linateki kamena fana ekeleto minámenagolowe, loto ya liye.

Lasalusi fulunaiye, loti ya Yuda wenaba yate lo gedamo ka

Ena Yuda wenena so loti yate numuna yalo minaiye, loti lamo ya koliti ayalo ya u fedamo ya Yesu yamuko áumae. Lasalusi folaiguti olu nedi edaito minami we yaki eyenune, loti wae. 10 Ido Lasalusi yamu Yuda wenena mumudi yate kiyabani we kiyanido yati Yesudoka u ekeleti koli kikito umamo yamu Goti yokila ki umamo we kiyabani we ama ya Lasalusi yaki lakoina gininune, loti ka lono olae.

Yesu Yelusalemu idaito, aiyo-koiyo lo edamo ka

(Mt 21:1-11, Mk 11:1-11, Lu 19:28-40)

12 Ena leda ko lito wenena mau naba yate foliku ya Yelusalemu ya o fedamo wenena yate Yesu kanudo o minaiye, loti kala kuwa koliti 13 ya yá aila leketi olu ani-ani oti kanudo katula enune, loti uti ya aiyo-koiyo ka lo edeti eti loti lamo,

Aiyo, siyane, hosana!
Wekola kuliyalo ami we ya lalo kolimo wimo ne.
Isilaeli wenena kiyabate we wekudi ya lalo kolimo wimo ne,
loti aiyo-koiyo ka lo edemo wae.

14 Ena Yesukafo yafo-dogi agele olu oloto pito meyalo ya minoto wimo yamu ka mono lufuwau ya eti limo,

15 Linate Saiyoni wenenao, koli gimámaneyo. Eyalo. Kiyabatina we wekudi ya yafo-dogi agele meyalo amedoto minoto ya aiye,
loto ka mono lufuwau (Sek 9:9) nemo ka yama oiya ayalo kulawa fedaiye.
16 Ya ka ya ege-ege moinamo we ya komu ya kolife ádoti minafa, ido Yesu kosinau lamenalauka itibito idaito, aya kawa ya koliti ama ya amomu lufuwa wiyanako, neta eti o edae, loti koliti ya kolife lamo ne.

17 Ena komu Yesukafo Lasalusi lula fito olu nedi edaito kono kalekuti lomaito, eyamo wenena mau naba yate liligaleka wetata o gimato, 18 aumala gilibami netawa ya kawa kolamo yamuki wenena so loti kanudo katula ato, 19 Falisi we yate inanimoko eti loti lokolifakoli amo, Linate ka lamoma eleka ginami ya koli minafe? Muki wenena amodoka u ekeletamo ama yae, loti lokoli-fakoli ae.

Giliki wenena ma Yesu eyenune, loti lamo ka

20 Ena Yuda wenena foliku ya Goti oudelute-kate umunune, loti Yelusalemu o fedamo wenena minagu ya Giliki wenena ma minoti 21 Galili mikalo Betesaida numudoti we Filipi minaido ya oti eti loti loumamo, We kofawe, lamo Yesu ya eyenune, loto kolone, loumae. 22 Loumato, Filipi uto Adulu ya loumaito lako Yesu nedo ya uti ka ya loumaito, 23 Yesukafo eti loto ya logimami, We Kula namo kuline oloto pi lalo enami kamenawa ama ya fedaiye. 24 Ka ona lema logimowe. Yuwa witi ufa ya mikau lumuto foikámotoma ya idámenami ne. Nefa, lumuto mula fudoto fokinami ya dito ilawa mumudi oloto pinami ne. 25 Wenena makafo aimolamuko kolinami we ya u kopa unagolifa, makafo ama mikalo aimolamu kolámenami ya omuna kofawa minowa-minowa enagoliye. 26 Ido makafo namo kouba-nabane we minenae, lenami ya nege-nege moni minaneyo. Ido namo minodo ya kouba-nabane we yaki minenagolone. Ido ma ya namo kouba-naba o nedenawamo wenena ya Menefokafo kulini olu faka lenagoliye, loto ya liye.

We Kula ya olu akaiya nedenagilae, loto Yesukafo limo ka

27 Ido ka ma mene oto eti loto logimami, Ama ya sene-muluneu yukeke ito kolomo keina iye. Ena nediye lenamo ne? Weyano, kamenane alitimo ya kamo olu fulito nedo, lenafe? E'e, kamenawa yamu Menefo nilifi melaito, lomomoma nenako, yaidana ádenamo ne. 28 Weyano, kamo aumaka olu oloto piyageto kulika oloto pi lalo enaiye, lito ya kosinauti ka eti loto limo, Kuline moda oloto pi lalo ito ido kofa ma oloto pi lalo enagoliye, loto ya liye.

29 Eti lito, wenena mau minamo yate koliti ya mate kopana ko kalake liye, lato, ido ma yate enisole makafo ka loumaiye, lato, 30 Yesukafo wenido yati oluto eti loto logimami, Ka ya nanimomu minámaiye. E'e, linatemu oto oloto piyaiye. 31 Oiya ama ya mikaleka wenena lifima ka giminami kamena alitinako, mika amalo wenena wenabani Satani ya itufu fulitenagolowe. 32 Ido mikalekati olu faka lo nedato, mikau-mikau wenena muki ika oneto namodoka enagilae, loto 33 ya eti limo ka ya fulunami monawa yamu ya logimaiye.

34 Logimaito, wenena mau minamo yate ka itibiti eti loti loumamo, Lamo lo melami ka yau eti loto neto kolonimo, Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya folámoto ya minomo uto minenagoliye, loto limo ka ya kolitonimo ne. Etito nefa, ido kaimoka ya We Kula ama ya olu akaiya edenagilae, loto ya nedito lane? We Kula ya kema ne? loumae.

35 Loumato, Yesukafo ka eti loto logimami, Yo lamena ya linate minagu ya kamena lina efema lamena enagoliye. Yamu ya sinikafo asa wi ledetenaiye, loti ya yo lamena mino gedami kamenalo ya oti meleti moniti minalo. Ma yate sinidenaigu uti kanu kofe ádenagilae. 36 Yamu ya yo lamena mino gedami kamenalo ya lamena wenenala kula enune, loti lamenawa ya koli kikito umalo, loto ya Yesukafo ka eti loto uto falukuto minaiye.

Yuda wenena muki yate Yesu koli kikito umámamo ka

37 Ena Yesukafo ya neta mona-mona oto aumala omuni kulalo ya gilibaifa, koli kikito umámae. 38 Koli kikito umámamo ka ya polofete Aisaiyakafo eti limo,

Wekolao, ka wetata o gimonimo ya kemakafo koli kikito minaiye? Ido Wekola aumala oloto pi gimami ya kemakafo eyefe lenaiye?
loto ka mono lufuwau (Ais 53:1) nemo ka yama u Yesudo ya kulawa fedaiye.

39 Ido Aisaiya ka ma eti limo,

Omunikafo ko-ko o minoti, lunikafo kolife loti koliti, seni-muluni ya olu eleyapa witi namodo ato olu faka lo gedetenae, loto ya omuni ofo likoto luni olu gedo gedaiye,
loto ka mono lufuwau (Ais 6:10) nemo ka ya koli kiki ádamo monawa yamu ya liye.
41 Eti loto Aisaiyakafo kawa lufuwa wiyami ya Yesu aumala lamenala naba eyainako, yamu amomu loto ya lufuwa wiyami ne.

42 Ena Yuda wenena kiyabani we liligate Yesu koli kikito umafa, lo oloto pinunako, Falisi we yate ya mono numuguti olu fulito ledetenawae, loti koli gimaito, Yesu koli kikito umamo ya lo oloto piyámae. 43 Aya wenenawa ya mikaleka wenena yate kulini olu faka lenawamo yamuko kolamo, ido Gotikafo kulini olu faka lenami yamu kolámae.

Yesu kala yamo wenena muki iya melenami ka

44 Ena Yesu ya ka lo faka loto eti limo, Namo koli kikito nomamo wenena ya namoko o nomámae. Nilifi melami we yaki lakoina koli kikito lomae. 45 Ido namo neyefe lamo wenena ya nilifi melami we yaki lakoina leyefe lae. 46 Ido koli kikito numunawamo wenena ya siniku minámenawae, loto namo mikaleka minamo wenena olu lamena o gedenae, loto lomomo ne. 47 Ido kane koli fulitenawamo ya lifima ka gimámenagolowe. E'e, namo ya wenena lifimani olu giminae, loto ámowe. Olu omuni kenae, loto lomomo ne. 48 Ido namo fulo nedeiti kane yaki koli fulitenawamo wenena ya lifima ka itibito giminami we ya ne. Ka lomo ka yamo kamena nabalo ya olu kalo mele gedeto, lifima ka itibito giminami ne. 49 Namo ka lomo ya nanimo luneuti kolito ma ádowe. E'e, Menefo nilifi melami we aimolakafo ka eti loto lo oloto melenane, loto lo meleto kane olami ya ne. 50 Ido amo welaloti ka yakafo omudi kofawa minenawamo kanuwa nemo ya koli minowe. Yamu ka lo minomo ya Menefokafo kane oluto lonomaido ayalo ya lo-lo o minowe, loto ya liye.

Copyright information for `SNP