John 13

Yesukafo ege-ege moinamo we kiyani noku wi gedami ka

Ena Gotikafo Elita O Gedami foliwa alitito Yesukafo aimolamu eti loto kolami, Namo mika fulito Menefodoka itibito dinamo kamenane ya alitiye, loto kolito ya mikaleka wenenala siya-muluna gimami ya sene-mulune gimi fuli loto fulunae, loto ya kolaiye.

Ena Satanikafo Saimoni Isikaliyoti nalafo Yudasi ya Yesu kuwolafo anido melenaiye, loto ile fali siya-mulunau wiyaito, ya luwaila kobina nenune, loti mau wi minato, Yesu ya eti loto kolami, Menefo yakafo neta-mata muki ya namo anelo mele fuli limo ne. Ido namo ya Gotidokati lomoma nenako, kofa ya Gotidoka itibito dinamo ne, loto kolito, weni-neta noti minaguti nedito, ukanalo owo fana ya kololototo tauli ya kofalalo lukaiye. Lukuto no ya lapeku ya lekito apito ege-ege moinamo we kiyani noku wi gedeto tauli kofalalo lukami yakafo kilili o gedaiye.

Eti o gedemo oto Saimoni Pita nedo ya aito, eti loto loumami, Kamo Wekolamakafo kiyane noku winae, loto abe? lito Yesukafo ka itibito eti loto loumami, Neta o minomo ya monawa oiya amaleka ya kolámane. Minoto aiga afimaleka kolinagolane, lito Pitakafo eti loto loumami, E'e, namo kiyane ya noku wiyámenane. Fulito, loumaiye. Loumaito, Yesukafo eti loto loumami, Namo noku wi kedámenamo ya namote lute lawoko minámenagoliye, lito, Saimoni Pitakafo eti loto loumami, Aiyo, Wekolao, eti lotoma ya kiyane yako noku wi nedámoto, ane, manene yaki muki noku wi nedo, loumaiye. 10 Loumaito, Yesukafo eti loumami, Ma ya noku onoti aiga kiyaniko noku wiyatoma, ukani mo loto minenagilae. Yamu linate ya yaidana oto olu mo lo gedofa, linate muki yamu ádowe, loto limo, 11 ya kuwolafo anido melami we ya eyefe linako, linate muki ya mo loti minae, loto ádowe, loto ya liye.

12 Ena kiyani noku wi fuli loto ukanalo owo fana ya kofa olu wito weni-neta noti minagu kofa amedoto eti loto logimami, Namo neta ama o gedomo ya monawa linate koli minafe? 13 Linate ya api lilibanimo we ido Wekolate, loti ya lonumu-numu o minamo we yama moda ya minonako, lema lonumu minae. 14 Etito namo Wekolatina ido api gilibomo wemakafo kiyadi noku wi gedomo ya linate ayaidana oti wenenatina kiyani noku wimo walo. 15 Namo eti enawae, loto neta o gedomo mona ya linate yaki ayaidanako omo unawae, loto gilibowe. 16 Namo ona lema logimowe. Kouba-naba we yakafo wenabala olu afima o edámenami ne. Ido ilifi melaito wimo we yakafo ilifi melami we ya olu afima o edeto minenami we yaki ma minámaiye. 17 Yamu linate ka logimomo kolife loti ayalo efe ya meyalo meleti minenawamo ya moda lalo kolimo unawae.

18 Lalo kolimo unawafa, linate muki yamu ádowe. E'e, namo iyaina o gedomo wenena ya koli minowe. Ka lufuwa ma ya eti limo,

Wela-neta beleti umomo we ya nofenami kuwonefo builami we ya ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 41:9) nemo ka yama u ayalo kulawa fedenagoliye.
19 Neta ya aiga oloto pinagolito ya namo minomo ama ya monane logimi-gimi omo ya linate koli kikitenawae, loto ya oiya oloto piyámaito komu logimi minowe. 20 Namo ka ona lema logimowe. Ma yate lono ka logimomo ya koliti uti olamo wenena ya we mate olu koina wi gedenawamo ya namo lono aboga yaki olu koina wi nedenagilae. Ido namo o nedenawamo ya nilifi melami we yaki olu koina wi edenagilae, loto ya liye.

Yesukafo Yudasi lo oloto pi umami ka

(Mt 26:20-25, Mk 14:17-21, Lu 22:21-23)

21 Ena Yesukafo kawa eti loto siya-mulunau yukeke ito keina fuluto eti loto lo oloto meleto logimami, Namo ka ona lema logimowe. Linatedokati makafo namo ya kuwonefo-mota anido giminagoliye, lito, 22 ege-ege moinamo we ya kogo inanimo geyeti, Kemamu liye? loti ligiligi kani kiyae.

23 Ena ege-ege moinamo we yauti ma ya Yesu siya-muluna umami we ya Yesute lako ekeleti amedoti minaiye. 24 Yalo amedoti minaito, ya Saimoni Pitakafo omuna kifiya fatana kito loumami, Loga o edageto lokomaneyo. Ya kemamu liye? lito 25 amo ya atela ya Yesu ikiyalo ya fuloto loga o edami, Wekolao, kamo kemamu lane? lito 26 Yesukafo ka itibito limo, Beleti obokito supuku ya fito olu umoneto nenami we yamu lowe, loto ya beleti obokito supuku ya fito Saimoni Isikaliyoti nalafo Yudasi ya olu umaito naiye.

27 Naito, Satanikafo siya-mulunau idaito ya Yesukafo Yudasi eti loto loumami, Neta enae, loto lanima ya uto alako omo, loto 28 ya ka eti loto loumami ya liliga muki yau minamo ya monawa kolife ádae. 29 Kolife ádamo yauti malekate eti loti kolamo, Yudasikafo ya kifana mele-mele onimo koukame kiyaba imo we nenako, wenena neta ko ánamo wenena ya kifana giminaiye, loto ilifi melaifemo, ido foli neta ma meina finaiye, loto ilifi melaiye? loti kolae. 30 Ena Yudasi ya beleti obokito umami ya noto ayalo yati lumuto uto sinidigu ya wiye.

Yesukafo lo melami ka kofawa lomami ka

31 Ena Yudasi wito, Yesukafo eti loto limo, Oiya ama ya We Kula namo ya kuline oloto wiye. Ido namodoti ya Goti kuliya oloto wiye. 32 Ido namodoti Goti kuliya oloto winako, Goti aimoladokati ya namo kuline olu oloto pinagoliye. Oiya eti-mati ya kuline olu oloto pinagolimo ne. 33 Nomilipane-motao, namo ya kamena lina efema ya linateki minenagolowe. Ena namo monine wilinagilae. Yamu Yuda wenena logimomaidana oto oiya linate yaki logimowe. Namo unado ya ámunagilae.

34 Ena lo melomo ka kofawa logimowe. Linanimotina seti-muludi ya gimi-gimi o minalo. Namokafo ya sene-mulune linate gimi-gimo omo yamaidana oti linanimotina seti-muludi gimi-gimi otiko minalo. 35 Etiti seti-muludi gimi-gimi enawamo ya wenena muki yate ya namo nege-nege moniti minamo wenena kula minae, loti ya geyenagilae, loto logimaiye.

Pitako Yesu kuliya olu falukunami ka

(Mt 26:31-35, Mk 14:27-31, Lu 22:31-34)

36 Ena Saimoni Pitakafo loga o edeto limo, Wenabane, kamo ya egaleka unane? lito ya Yesukafo ka itibito loumami, Namo unado ya oiya eti-mati ya nege ámunagolane. Minoto aiga nege enagolane, lito, 37 Pitakafo eti loto loumami, Wenabane, nedito oiya kege ámunamo ne? Nofo fulunune, lotima fa nofo fulunawae. Namo kege melenae, lito, 38 Yesukafo ka itibito loumami, Ona, kamo fa nofo fulunawae. Kege melenae, loto labe? Namo ona lema lokomowe. Okolofo nola ádageto kamo kamena tili (3) ya kuline olu falukunagolane, loto loumaiye.

Copyright information for `SNP