John 14

Yesu ya Metefo nedo dinumo kanu nemo ka

Ena Yesukafo ka ma enu wito eti loto logimami, Linate seti-muludigu yukeke ageto keina folámalo. Goti koli kikito umuti namoki lakoina koli kikito nomalo. Menefo numuna meyalo ya numuna so loto minomo wiye. Ayalo ya eba olufe lo gedenae, loto unagolowe. Ya etito minámami neko, kawa ya logimámogi ne. Ido uto eba olufe lo gedetoto, ya namo minenado ya linateki namoki lakoina minenagolone, loto kofa itibito oto gilimito unagolowe. Ido uto minenamo kanuwa ya eye minae, loto logimaiye.

Logimaito, Tomasikafo eti loto loumami, Wenabate, kamo uto minenanimo eba ya lamo kolife ádone. Yamu egaidana oto kanu ya kenumo ne? lito, Yesukafo eti loto loumami, Kanu ido mona ona kula ido kofawa minenawamo mona ya nanimo ya minowe. Etito minomo ya namo fulo nedeiti Menefo nedo unawamo ya ma minámaiye. Linate namo neyefe lamo neko, Menefo yaki eyefe lo minagi ne. Oiya amaloti ya Menefo kolife loti ya eyefe lo minae, liye.

Lito, Filipikafo eti loto loumami, Wenabate, kamo Metefo lilibageto eyenumo yamo ya ogofunaiye, lito, Yesukafo loumami, Filipiyo, namo kamena fana linateki minomo yama neyefe ádanimo nefe? Namo neyamo wenena yate Menefo ya eye minae. Kamo ya Metefo lilibageto kenune, lanimo ya nedito lane?

10 Namo ya Menefo lulau mino edomo, ido Menefo ya namo luneu mino nedami ya koli kiki ádabe? Ka logimi-gimi omo ya nanimodokati logimámowe. E'e, Menefo luneu mino nedami yakafo lonola ya olu-olu o minaiye. 11 Namo ya Menefo lulau mino edoneto, ido Menefo ya namo luneu mino nedaiye. Ya kawa ya koliti koli kikito nomalo. Ido koli kiki ádotima ya neta o-omo monane yamu koliti koli kikito nomalo.

12 Namo ona lema logimowe. Namo koli kikito numunawamo wenena yate lono olu minomo yaidana oti ya olunagilae. Ido yako minámaiye. Namo Menefodoka dinagolomo yamu ya namo olu fulo nedeti olunagilae. 13 Nalafo namodokati Menefo kuliya dinagoliye, loto namo kulinelo ya linate neta-mata mamu lonumunawamo ya moda enagolowe. 14 Linate namo kuline olu minoti neta-mata mamu lonumunawamo ya moda enagolowe, loto ya liye.

Goti Ouna Felegaga aiga enagoliye, loto Yesukafo limo ka

15 Ena ka ma enu wito eti loto ya limo, Linate seti-muludi numu minenawamo ya wenelo golodenagilae. 16 Etiti minenawamo ya namo Menefo loumoneto linate adi olu faka lenami we ma ilifi melageto lumuto linateki minowaminowa oto minenagoliye. 17 Amo ya ka ona kula aboga Ouna ya ne. Amo ya mika ama wenenala yate eyefe ádoti ya ido kolife ádanako, yamu olámenawamo ne. Amo ya lumuto lutigu mino gedenagolimo we ya oiya linateki minomino inako, linate koli-ágoli ámoti, kutifi o ede minae.

18 Namo fulo gedoneto, lifa nomilipa keleti minámenagilae. E'e, namo linatedoka itibito enagolowe. 19 Kamena kofala lina ma nenako, ya fuli lageto linate ya neyenagilafa, ido mika ama wenenala ya neyámenagilae. Namo ya omune kofawa minomo idonako, linate yaki omudi kofawa minomo dinagilae. 20 Kamenawa yalo ya eti loti kolinawamo, Namo ya Menefo lulau mino edowe. Ido linate ya namo luneu mino nedae. Ido namo ya linate lutigu mino gedowe. Ya kamenawa yalo ya kolife lenagilae. 21 Weneloti kane olu minoti meyalo melamo wenena ya seni-muluni nomamo wenena minae. Ido seni-muluni nomamo wenena ya Menefokafo siya-muluna gimageto nanimo yaki sene-mulune gimito monane olu oloto pi giminagolowe, loto ya liye.

22 Eti lito, Yudasi Isikaliyoti lilafokafo loga o edeto limo, Wenaba, kamo ya nedito monaka ya lamo yako olu oloto pi lumuto, ido mikalo wenena liligaleka olu oloto pi gimámenanimo ne? lito, 23 Yesukafo ka itibito loumami, Seni-muluni numunawamo wenena ya kane koliti golodenagilae. Ido seni-muluni numuti kanelo golodenawamo wenena ya Menefokafo siyamuluna giminagoliye. Siya-muluna gimageto namoki lakoina wenenawaleka ya uto lako mino gedemo dinagoloiye. 24 Ido seni-muluni nomámenawamo wenena ya kane ya koliti golo ádenagilae. Ido kawa koli-koli o minamo ya nanimo kane ma minámaiye. E'e, ya Menefo nilifi melami we kala ya ne.

25 Ena namo nanimo ya linateki minoto ya kawa muki logimofa, 26 adi olu faka lenami we Ouna Felegaga ya Menefokafo namo kulinelo ilifi melageto lumuto neta muki neta ya api-napi o gimito ya ido nanimo logimi minomo ka ya kofa kati-manidigu mele gedenagoliye.

27 Ena namo you amene mona gimomo ya mino gedageto unae. Mika ama wenenala you lo gedamo yaidana oto olu you lo gedámowe. E'e, namo nanimo you amene monane ya gimowe. Yamu ya seti-muludigu yukeke ageto keina folámalo. Ido koli gimámaneyo. 28 Namo uto minoto linatedoka kofa itibito enagolowe, loto logimitoneto kolitamoma ne. Menefo ya we naba-naba minoto olu fulo nedaima nenako, linate luti-kati nomamo neko, ya Menefodoka dinagolomo yamu seti-muludigu lalo kolagi ne. 29 Ama ya kulawa oloto piyámaito, aiga oloto piyageto eyeti koli kiki loti kolinawae, loto ya komu ya logimowe.

30 Ena namo ama ya ka ma mumudi enu wito logimámenagolowe. E'e, mika amalo wenena wenabanina Satani oto namo ya olu fulo nedámenagolifa, 31 namo Menefo sene-mulune umutoko minomo ya mika ama wenenala kolife lenawae, loto Menefo ka lonomami ya olu meyalo melenagolowe. Nedito wokele, loto ya logimaiye.

Copyright information for `SNP