John 15

Yesu ya nela waini mona ya ne. Lalimo uma akawa ya minonimo ka

Ena ka ma enu wito eti loto logimami, Ilawa liyami nela waini kofala mona ona ya namo minoneto, ido Menefo ya nela waini kilau kiyaba imo we aboga ne. Neto ya yá akawa ma ya namodoka mino oluti uti ilawa liyámamo ya alito olu fulitenagolifa, akawa mate ilawa linawamo ya lalo diti ilawa so loti linawae, loto kiyanau ya ali fulitenagoliye. Linate ya ka mono logimomo kawa yakafo ouni-luni-kanigu nosámami neta nemo ya oiya olu fulito gedetaiye. Yamu linate ya namodoka mino nedalo. Mino nedato ya namoki ya mino gedenagolowe. Nela waini akawa yakafo kofalalo minámenami ya aimolako minenami ya ilawa liyámenagoliye. Ido linate ya ayaidana oti namodoka mino nedámenawamo ya ilawa liyámenagilae.

Nela waini kofala mona ya namo minoneto, ido uma akawa ya linate ya minae. Ma yate namodoka mino nedamo wenena ya namo ya amodoka mino gedoneto, amo yate ilawa nabanaba liyae. Linate namoki minámenawamo ya neta ma enawamo ya ogoufámenami ne. Makafo namodoka mino nedámenawamo ya yá akawa yaidana oto alito olu fulitato fulunagoliye. Folageto ya olu mau witi fulo yoku iti kinagilae.

Linate namodoka mino nedato ido kane ya linatedoka mino gedenami ya neta yaidaamaidanamu Menefo loumunawamo ya oloto pi giminagoliye. Linate ilawa naba-naba linawamo ya geyeti namo nege melamo wenena minae, loti geyefe loti Menefo kuliya ya olu faka lenagilae.

Menefokafo siya-muluna numu-numu o minami yaidana oto namokafo sene-mulune linate gimi-gimi o minowe. Yamu linate namo sene-mulune gimodo ayaloko ya minalo. 10 Namo ya Menefo ka limo ya kolito golodoto ya siya-muluna nomaido ayalo yako moni-moni o minowe. Linate ayaidana oti namo wenelo ya golodotima ya sene-mulune gimodo yaloko ya minenagilae. 11 Namo lune-kaneu lalo kolomo yakafo linate seti-muludigu uto faitoto minenaiye, loto ka ama ya logimi fuli lowe.

12 Namo lo melomo kane ya eti loto logimowe. Namokafo sene-mulune gimomo yamaidana oti linanimotina ya seti-muludi gimi-gimi o minalo. 13 We ma yowola wenenamu oto fulunami mona ya wenena seni-muluni gimiti olu lalo o gedamo mona muki ya ofo fuloto ne. 14 Ka muki logimomo ya meyalo meleti minotima ya namo yowone wenena minenagilae. 15 Namo kamena amaloti ya kouba-nabane wele, loto kofa logimámenagolowe. E'e, namo yowone wenenanele, loto logimowe. Kouba-naba we yakafo wenabala neta-mata oto meleto imo monala ma kofe ádaifa, nanimo ya Menefodokati ka kolodo ya lo oloto pito logimi fuli lomo yamu namo kouba-nabane wele, loto ádoto yowone wenena minae, loto logimowe.

16 Linate namo iyaina o nedámamoma ne. E'e, namokafo linate ya uti ilawa olu oloto pinawae, loto iyaina o gedeto luti fiyomoma ne. Ido ilawa olu oloto pinawamo ya minowa-minowa oto minomo dinagoliye. Etiti minoti ya namo kulinelo ya Menefo neta yaidana-amaidanamu loumunawamo ya giminagoliye. 17 Namo mona etiti melenawamo ka ya logimowe. Linate ya seti-muludi gimi-gimi o minalo, loto ka auma wito lo mele gedowe.

Yesu koli nosámami umamo yaidana oti wenenala koli nosámami giminawamo ka

18 Ena mika ama wenenala yate seni-muluni koli nosámami giminawamo ya linate eti loti ya kolalo. Wekolate ya komu apiti ya koli nosámami umama ne, loti namodo ya kolalo. 19 Linate ya mika ama wenenala yaki ekelamo neko, ya wenenatele, loti seni-muluni gimagi ne. Nefa, namo ya mika ama wenenala minagu yati linate luti fiyomo yamu amo monanina linate fulo gegeka itanako, ya koli nosámami gimi minae. 20 Kouba-naba we yakafo wenabala olu afima o edámenami ne, loto komu logimomo ka ya kati kife lalo. Olu nosámami o nomamo yamaidana oti linate o giminawamo ne. Ido namo kane koli lunigu melamo yamaidana oti linate katina kolinawamo ne. 21 Nilifi melami we ya eyefe ádama nenako, namo wenenane ya minae, loti koliti olu ya ama o gedenawamo ne.

22 Ena namo amo minado ya lumuto logimámomo neko, lifimaninaki minámagi ne. Nefa, ama lifimanina ya egaidana oti olu falukunawamo ne? 23 Ma yate namo seni-muluni koli nosámami nomamo wenena Menefoki ya ayaidana oti koli nosámami umae. 24 Amo minagu ya mona kofawa melomo, ya wenena komu melámamo mona ya namo olu oloto pito melámomo neko, lifimaninaki minámagi ne. Nefa, ama ya olu oloto pito meloneto eyamo yate ya eye fuliti, namo koli nosámami numuti ya Menefo ayaidana oti koli nosámami umu minae. 25 Eti amo yamu ya lo melami kanigu ya eti limo,

Amo yate faifa koli nosámami nomae,
loto ka mono lufuwau (Sng 35:19, 69:4) nemo ka ya ayalo kulawa fedaiye.

26 Ena adi olu faka lenami we ya Menefodokati ilifi melenamo we ka ona kula aboga Ouna ya Menefodokati lumunami kamenalo ya monane lo oloto pinagoliye. 27 Ido linate ya lonone aipodomati namoki minomo idama nenako, linate yaki monane lo oloto melalo.

Copyright information for `SNP