John 16

Linate ya namo fulo nedeiti uteba witenawae, loto ka ya komu logimitoma ne. Amo yate mono numuguti ya gilifi feka fuliti kanu ku gedenawamo ne. Ido kamena ma alitenagoliye. Yalo ya Goti lonola olu minonimo ne, loti ya linate gini fulunawamo ne. Amo ya Menefote namote leyefe ádanako, ya eti enawamo ne. Eti enawafa, namo kawa komu ya logimitomoma ne. Ya ka ya kulawa fedageto ya amokafo komu lolomaima ne, loti ya kati ki gedoti kinawae, loto ya logimowe.

Goti Ouna Felegaga lonola ka

Komu ya kamena fanaidana linateki minenagolonako, loto logimámoma ne.
Ena ama ya nilifi melami we nedoka dinae, loto odoma ya linatedoka yati makafo kamo egaleka unane? loto loga o nedami we ma minámaiye. Minámaifa, logimomo kawa yamu milumawa seti-muludigu auwa ya faito minaiye. Etiti minafa, namo ka ona logimowe. Linate ufe lenawae, loto ya itibito dinagolowe. Namo itibito idámenamo ya linatedoka adi olu faka lenami we ya lomámenagoliye. Yamu dito ilifi meloneto ya linatedoka lumunami ne. Lumuto wenena monanina apoli gimageto ya nosámami monawa, ido efe limo monawa, ido lifimani itibito giminami monawa ya kolinawamo ne. Namo koli kikito nomámanako, ya amokafo nosámami monawa ya lageto kolinawamo ne. 10 Ido Menefodoka itibito idoneto kofa neyámenagilanako, ya amokafo efe limo monawa ya lageto kolinawamo ne. 11 Ido mika amalo wenaba Satani lifimala itibito umaima nenako, Gotikafo wenena lifimani itibito giminami monawa ya lageto kolinawamo ne.

12 Ena ka logiminamo ka so loto fa nefa, kamena oiya ama ya lo fuli loto logiminamo ya keina fulutenawae, loto logimámowe. 13 Yamu ka ona kula aboga Ouna ya lumuto kawa ona kula ya api gilibi fuli lenagoliye. Ya aimola siyamulunauti logimámenami, Gotikafo loumami aya yako logiminagoliye. Ido neta-mata aiga oloto pinami yaki lo oloto giminagoliye. 14 Ka ya nanimodokati oluto lo oloto giminami yakafo namo kuline olu faka lenagoliye. 15 Menefodoka neta-mata muki nemo ya aboga namo minowe. Yamu ya namodokati oluto lo oloto giminagoliye, loto logimoma ne.

Yesu ya utoto kofa itibito enami ka

16 Kamena lina efema minoti neyámenagilae. Ido kofa kamena lina efema minoti ya kofa neyenagilae, lito, 17 ege-ege moinamo we yauti maleka ya lokoli-fakoli oti eti lamo, Nena netamu ya ka eti loto liye? Kamena lina efema minoti neyámenagilae, loto, ido kamena lina efema minoti ya kofa neyenagilae, loto ya ido Menefodoka dinagolonako, loto limo yamu 18 eti loti lamo, Kamena lina ne, limo ya nediye liye? Ya monawa lamo kolife ádone, lae.

19 Ena loga o edenune, loti kolamo, Yesukafo seni-mulunigu geyeto ya eti loto logimami, Linate kamena lina efema minoti neyámenagilae, loto, ido kamena lina efema minoti ya kofa neyenagilae, loto logimomo yamamu ya lokolifakoli o minafe?

20 Namo ka ona lema logimowe. Linate kufu oti kufu nema o minato, ido mika ama wenenala yate alikani enagilae. Linate miluma-aluma koliti minenagilafa, milumatina yakafo olu eleyapa wito seti-muludi lalo kolinagilae. 21 Wena makafo nomilipala kedenae, loto kamenala alitageto ya miluma kolinami ne. Nefa, nomilipala kede oloto pitoma ya miluma kolami yama fulitito ya nomilipala kedami yamu siya-muluna lalo kolinami ne. 22 Ido linate ayaidana oti ya kamena amaleka miluma naba koli minafa, kofa itibito oto geyoneto seti-muludi lalo kolinagilae. Setimuludi lalo kolinawamo monawa ya olu kopa o gedenami we ma minámaiye.

23 Ena kamena yalo ya neta yaidanaamaidanamu ma loga o nedámenagilae. Namo ka ona kula logimowe. Linate Menefo neta yaida-amaidanamu loumunawamo ya namo kuline olu minanako, giminagoliye. 24 Komu minomo idado yaloma ya namo kulinelo ya neta mamu loumámamo ne. Oiya amalekati ya loumu-umu o minalo. Eti loumu-umu o minenawamo ya setimuludi laloko koli-koli o minenawae, loto ya giminagoliye.

25 Ka logimi minomo yama asa wito logimoma nefa, kamena ma alitenami yalo ka asa wito ádoto, Menefo yamu lo oloto pito logiminagolowe. 26 Kamena yalo ya kuline olu minoti ka loumunagilae. Namokafo linate yamu Menefo loumu gedenae, loto logimámowe. 27 E'e, namo Menefodokati lomomo ka ya koli kiki loti seti-muludi numu-numu o minanako, Menefo aimola siya-muluna ya gimi-gimi o minainako, namokafo Menefo loumu gedenae, loto ádowe. Linate kuline olu minoti ka loumunagilae.

28 Namo Menefodokati mikalo lomomo ne. Ido ama mika ya fulito Menefodoka kofa itibito dinagolowe, lito, 29 ege-ege moinamo we ya eti loti loumamo, Aiyo, kamo oiya ama ya ka asa wito ádoto, lo oloto lomanimo ya 30 neta-mata muki ya kaimokafo koli fuli lane, loto koli minone. Yamu ya kamo Gotidokati lomanimo ne, loto koli kikito minoninako, kofa loga-miga o kedámenagolone, loti loumae.

31 Eti loti loumato, Yesukafo ka itibito eti loto logimami, Linate oiya ya koli kikito minafe? 32 Kolalo. Kamena ma alitageto yalo ya linate namo fulo nedeiti upa-napatoti numunidoka u fuli lenawamo ne. Kamenawa oiya ne. Linate fulo nedenagilafa, nanimoko minámenagolowe. E'e, Menefo namodoka mino nedainako, nanimoko minámenamo ne. 33 Namo luneu mino nedeti ya you amene mona olunawae, loto ya ka ya logimowe. Linate mikalo amalo minoti keina nabau mino-mino afa, namo ya mikaleka keina imo monala muki olu afima o edonako, yamu linate ya aumaniki minalo, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP